Pensioen

Welkom bij Algemeen Pensioenfonds KLM

U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever KLM. 

 

Welke pensioenregeling hoort bij mij?

Iedere deelnemer bouwt pensioen op onder het reglement 2006. De informatie op onze website is op dit reglement gebaseerd. Er is één uitzondering: als u werkt voor KLM Health Services, dan valt u onder het pensioenreglement van KLM Health Services.

 

Ligt uw salaris boven de € 107.593,- (2019)? Dan kunt u naast pensioen in de basisregeling ook pensioen opbouwen in de nettoregeling. Lees deze pagina voor meer informatie.

 

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid op klmgrondfonds.nl/beleggingsbeleid. 

 

Pensioen 1-2-3

In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Het Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op Mijnpensioenoverzicht.nl, uw Uniform Pensioenoverzicht en in MijnKLMPensioen.

Het Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In laag 1 leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. Als u op een icoon klikt, komt u in laag 2. Daar vindt u meer informatie over de onderwerpen in laag 1. Tot slot kunt u doorklikken naar laag 3 voor juridische en beleidsmatige informatie.
U kunt laag 1, 2 en 3 ook opvragen bij onze afdeling Pensioenservice via pensioenservice@klmgrondfonds.nl.

 

Werkt u bij KLM Health Services? Bekijk dan het Pensioen 1-2-3 van KHS
Bouwt u pensioen op in de netto regeling? Bekijk dan het Pensioen 1-2-3 van de netto pensioenregeling.

Wat krijgt u in onze basispensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Dat ouderdomspensioen ontvangt u standaard als u 68 jaar wordt.

Ouderdomspensioen

Via uw werkgever KLM neemt u deel in de pensioenregeling van Algemeen Pensioenfonds KLM en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u standaard als u 68 jaar wordt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Als uw AOW-leeftijd vóór 68 jaar ligt, gaat uw ouderdomspensioen uiterlijk op uw AOW-leeftijd in. U kunt het ouderdomspensioen ook eerder laten ingaan, maar niet eerder dan op uw 55e.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Algemeen Pensioenfonds KLM is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u hebt verdiend, de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt uiterlijk vanaf uw 68e maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het opgebouwde ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op Mijnpensioenoverzicht.nl, uw UPO en MijnKLMPensioen ziet u uw opgebouwde en te bereiken ouderdomspensioen.

De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het salaris dat u in dat jaar hebt verdiend. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk al rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het salaris minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,895% aan ouderdomspensioen op.

Rekenvoorbeeld

Stel: u verdient € 25.000,- in een bepaald jaar. De franchise in dat jaar is € 15.000,-. Uw pensioengrondslag is dan € 10.000,-. U bouwt in dat jaar 1,895% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000,-. Dat is € 189,50 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

Laag 3: fondsdocumenten

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner nabestaandenpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.

Nabestaanden- en wezenpensioen

Naast uw ouderdomspensioen bouwt u ook nabestaandenpensioen en wezenpensioen op. Als u komt te overlijden, heeft uw partner recht op een nabestaandenpensioen en uw kinderen krijgen een wezenpensioen. Dit is het geval als u:

 • getrouwd bent;
 • een geregistreerd partnerschap bent aangegaan;
 • een door KLM erkend samenlevingsverband hebt.

Bij overlijden voor pensionering krijgt uw partner in principe 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen.

De hoogte van het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen dat u zou hebben opgebouwd tot de pensioendatum. Elk kind krijgt dit tot hij of zij 18 jaar is. Zolang het kind op school zit of studeert, krijgt het kind wezenpensioen uiterlijk tot hij of zij 27 jaar is.

De hoogte van het nabestaandenpensioen en van het wezenpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO), op Mijnpensioenoverzicht.nl en op MijnKLMPensioen. Meer informatie vindt u bij Trouwen of samenwonen.

Aanvullende regelingen voor uw partner

U kunt ervoor kiezen, naast het standaard nabestaandenpensioen, een facultatief nabestaandenpensioen en/of Anw-hiaatpensioen te verzekeren. Het facultatief nabestaandenpensioen is gebaseerd op het maximaal bereikbare ouderdomspensioen, uw toekomstige diensttijd is hierbij dus ook meeverzekerd. Het bedraagt 70% van het ouderdomspensioen dat u over uw toekomstige diensttijd zou hebben opgebouwd als u in dienst was gebleven tot aan uw pensioendatum. Het wordt op risicobasis verzekerd. U betaalt een aanvullende eigen bijdrage.

Daarnaast kunt u een Anw-hiaatpensioen afsluiten. Mogelijk ontvangt uw partner geen Anw–uitkering van de overheid. Dan ontstaat er een Anw-hiaat. Het Anw-hiaatpensioen wordt uitgekeerd tot de AOW-gerechtigde leeftijd van uw partner (maximaal 68 jaar), ongeacht of u een uitkering van de overheid ontvangt. Het wordt verzekerd op risicobasis. De door u te betalen premie voor het Anw-hiaatpensioen is afhankelijk van uw leeftijd.

Wettelijke ANW-regeling

Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet één of meerdere minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Laag 3: fondsdocumenten

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw gedeeltelijk door, maar u betaalt dan zelf geen premie meer. Daarnaast ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen als u een UWV-uitkering ontvangt.

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent, hebt u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Daarnaast ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen als u een UWV-uitkering ontvangt. Meer informatie hierover vindt u bij Arbeidsongeschiktheid.

Laag 3: fondsdocumenten

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Bekijk dan het pensioenreglement.

Pensioenreglement

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Bekijk dan het pensioenreglement of vraag het bij ons op.

Laag 3: fondsdocumenten

Wat krijgt u in de basispensioenregeling niet?

U bouwt in de basisregeling geen ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen of wezenpensioen op over uw salaris boven € 107.593,- (2019). Dit kan wel in de nettoregelingAls u na uw uitdiensttreding een nieuwe partner hebt, dan komt deze nieuwe partner niet in aanmerking voor het nabestaandenpensioen. Het opgebouwde wezenpensioen is niet bedoeld voor een kind dat geboren is nadat u uit dienst was bij KLM.

Opbouw boven € 107.593,- (2019)

U bouwt in de basisregeling geen ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen of wezenpensioen op over uw salaris boven € 107.593,- (2019). Dit kan wel in de nettoregeling.
Het opgebouwde nabestaandenpensioen is niet bedoeld voor een partner waarmee u een relatie bent aangegaan nadat u uit dienst was bij KLM. Het opgebouwde wezenpensioen is niet bedoeld voor een kind dat geboren is nadat u uit dienst was bij KLM.

Laag 3: fondsdocumenten

Hoe bouwt u pensioen op in de basispensioenregeling?

U bouwt op drie manieren pensioen op:

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op svb.nl leest u meer over de AOW.

B. Pensioen bij Algemeen Pensioenfonds KLM. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever KLM. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.

C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld via de netto pensioenregeling, een lijfrente of banksparen.

Drie pijlers

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die in de periode van vijftig jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-leeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor uw AOW-leeftijd. De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op svb.nl.

Let op: hebt u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt

De hoogte van dit pensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvangt u één keer per jaar zolang u pensioen opbouwt bij Algemeen Pensioenfonds KLM. Op het UPO staat het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd. U vindt er ook gegevens over het nabestaanden- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Kijk ook op Mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een overzicht van al het pensioen dat u hebt opgebouwd bij uw werkgever(s).

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt

U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via KLM. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering - zoals een lijfrente - af te sluiten. U kunt, als u in aanmerking komt, ook vrijwillig extra pensioen opbouwen bij KLM in de netto pensioenregeling. Kijk bij Netto pensioenregeling voor meer informatie.

Laag 3: fondsdocumenten

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Dit heet een middelloonregeling. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zo lang u leeft.

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het salaris dat u in dat jaar hebt verdiend. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Uw pensioenfonds houdt namelijk rekening met de AOW die u van de overheid ontvangt als u met pensioen gaat. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’.

Over uw salaris minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,895% aan pensioen op. Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioenbedrag elke maand, zo lang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Laag 3: fondsdocumenten

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u over een gedeelte van uw loon tot € 107.593,- (2019). Over € 14.776,- bouwt u in 2019 geen pensioen op. Over dit ‘drempelbedrag’, ook wel franchise genoemd, bouwt u geen pensioen op, omdat u op uw AOW-leeftijd een AOW-uitkering van de overheid ontvangt. Over het loon tot € 107.593,- min het drempelbedrag bouwt u jaarlijks 1,895% aan pensioen op.

Opbouwpercentage

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het salaris dat u in dat jaar hebt verdiend. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het salaris tot maximaal € 107.593,- (2019) minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,895% aan ouderdomspensioen op.

Rekenvoorbeeld

Stel, u verdient in een bepaald jaar € 25.000,-. De franchise in dat jaar is € 15.000,-. Uw pensioengrondslag is dan € 10.000,-. U bouwt in dat jaar 1,895% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000,-. Dat is € 189,50 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie.

Laag 3: fondsdocumenten

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Bij ons pensioenfonds betalen u en uw werkgever samen de premie. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.

U en uw werkgever betalen beiden voor uw pensioen

U en uw werkgever betalen iedere maand pensioenpremie. In feite is de premie de prijs van uw pensioen. In 2018 is de totale premie 21,5% van de premiegrondslag (de som van 12,96 maal het maandsalaris en de ploegendienstbetalingen vermeerderd met premies die door de werknemer worden betaald voor de facultatieve verzekeringen (facultatief nabestaandenpensioen (FNP) en Anw-hiaatpensioen). U betaalt 5,2% van de bijdragegrondslag vermeerderd met premies voor facultatief nabestaandenpensioen en Anw-hiaatpensioen als voor deze verzekeringen is gekozen. 

Uw werkgever betaalt elke maand de totale pensioenpremie aan Algemeen Pensioenfonds KLM. Uw deel van de pensioenpremie houdt uw werkgever maandelijks in op uw salaris. Het exacte bedrag staat op uw loonstrook. De premie die de werkgever betaalt, staat niet op uw loonstrook. 

Als u deelneemt aan het facultatief nabestaandenpensioen betaalt u daarvoor 1% van dezelfde grondslag. De premie voor het Anw-hiaatpensioen hangt af van uw leeftijd. Klik hier voor een overzicht. 

Lees meer bij Wat betaal ik voor mijn pensioen?

Laag 3: fondsdocumenten

Welke keuzes hebt u zelf in de basispensioenregeling?

Verandert u van werkgever? Dan kunt u uw opgebouwde pensioen meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Waardeoverdracht

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht.

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 484,09,- per jaar
Dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Algemeen Pensioenfonds KLM staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag.

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 484,09,- per jaar en hoger dan € 2,- per jaar
Dan zorgt Algemeen Pensioenfonds KLM er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Algemeen Pensioenfonds KLM checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Hebt u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Algemeen Pensioenfonds KLM.

Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is uw opgebouwd pensioen lager dan €2,- per jaar
Dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.

Laag 3: fondsdocumenten

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Bekijk dan de Pensioenvergelijker.

Pensioenregelingen vergelijken

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de Pensioenvergelijker.

Laag 3: fondsdocumenten

Wilt u beginnen met eerst een hoger pensioen of juist een lager pensioen? Dat kunt u bepalen op uw pensioendatum.

Beginnen met een hoger of lager pensioen

U kunt op uw pensioendatum de keuze maken om eerst een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen of andersom. Zo kunt u kiezen voor een hoger pensioen gedurende een aantal jaren na pensioeningang. Daarna ontvangt u levenslang een lager pensioen. De periode van de hoge uitkering kan duren tot maximaal 10 jaar na uw AOW-datum, met een minimum van 1 jaar. 

U maakt deze keuze op de ingangsdatum van het pensioen en u kunt deze keuze niet meer wijzigen. Er is wettelijk bepaald dat de laagste uitkering niet minder mag zijn dan 75% van de hoogste uitkering.

Kijk op MijnKLMPensioen voor uw persoonlijke pensioensituatie.

 

Laag 3: fondsdocumenten

U kunt twee vrijwillige verzekeringen afsluiten, waarmee u extra nabestaandenpensioen verzekert. Hiermee krijgt uw partner extra inkomen als u komt te overlijden.

Vrijwillige verzekeringen voor uw partner afsluiten

U kunt met de volgende twee vrijwillige verzekeringen extra pensioen voor uw partner verzekeren:

 • Facultatief nabestaandenpensioen, dat gebaseerd is op uw maximaal bereikbare ouderdomspensioen, en;
 • Anw-hiaatpensioen, waarmee uw partner bij uw overlijden een extra uitkering ontvangt tot zijn/haar AOW-leeftijd.

Hiermee krijgt uw partner extra inkomen als u komt te overlijden. U betaalt voor beide verzekeringen een extra premie. Ze staan standaard aan als uw partner bij het pensioenfonds bekend is. U kunt u en uw partner ook afmelden. Uw partner moet hier wel mee akkoord gaan. Kijk bij Trouwen en samenwonen voor meer info.

Laag 3: fondsdocumenten

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor nabestaandenpensioen voor uw partner, of andersom? Dat kan op uw pensioendatum.

Ouderdomspensioen ruilen voor nabestaandenpensioen of andersom

Als u met pensioen gaat of eerder KLM verlaat, en er is te weinig nabestaandenpensioen voor uw partner wanneer u overlijdt, dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor extra nabestaandenpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar uw partner krijgt dan wel een hoger pensioen van Algemeen Pensioenfonds KLM als u komt te overlijden.
Andersom kan ook: er kunnen redenen zijn waarom u het nabestaandenpensioen wilt ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld als uw partner zelf een goed pensioen heeft. Als u geen partner hebt, wordt het nabestaandenpensioen automatisch omgezet in extra ouderdomspensioen.

U kunt kiezen voor een nabestaandenpensioen van 100%, 85%, 70%, 50% of 0% (helemaal geen nabestaandenpensioen) van uw ouderdomspensioen.
Maakt u geen keuze, dan is het nabestaandenpensioen standaard 70% van het ouderdomspensioen. 

Geef uw keuze uiterlijk twee maanden voor uw pensioendatum aan het pensioenfonds door.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen hebt om wel of niet te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Als u wél een partner hebt moet hij/zij het wel eens zijn met deze keuze.
Meer informatie over het ruilen van pensioen is te vinden in het pensioenreglement. Zie ook MijnKLMPensioen voor de bedragen van het ouderdomspensioen na het ruilen.

Laag 3: fondsdocumenten

Wilt u eerder met pensioen of deeltijdpensioen opnemen? Dan moet u dit zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

(Gedeeltelijk) eerder stoppen

De standaard pensioenleeftijd is 68 jaar, of eerder als uw AOW-leeftijd vóór 68 jaar ligt. Wilt u eerder met pensioen? Dat kan vanaf uw 55e. U kunt op elke gewenste dag van de maand met pensioen. Een voorwaarde is dat uw dienstverband daadwerkelijk is beëindigd.

U kunt ook kiezen voor deeltijdpensioen. U gaat dan voor een deel met pensioen en voor het andere deel blijft u in dienst bij KLM. Als u al eerder (een deel van) uw pensioen laat ingaan, wordt het levenslang ouderdomspensioen lager.

Wilt u met deeltijdpensioen gaan? Maak dan eerst met KLM de afspraak voor hoeveel dagen u nog in dienst blijft. Voor het resterende deel neemt u pensioen op. Dat deel en het deeltijdpensioenpercentage mogen samen niet meer bedragen dan het percentage waarvoor u daarvoor in dienst van KLM was. Voor het gedeelte dat u blijft doorwerken voor KLM wordt uw pensioenopbouw voortgezet. Hebt u eenmaal gekozen voor een deeltijdpensioenpercentage dan kunt u dit niet meer wijzigen. Dit percentage geldt tot de datum dat u volledig met pensioen gaat.

Het voordeel van deeltijdpensioen is dat u minder gaat werken en daar tegelijkertijd een inkomen (pensioen) voor ontvangt. Het nadeel is dat hierdoor uw pensioen lager wordt. U ontvangt immers al eerder een deel van uw pensioen. Daarnaast bouwt u ook minder ouderdoms- en nabestaandenpensioen op.
Let op: deeltijdpensioen is een percentage van uw opgebouwde pensioen. Dit is niet (altijd) de hoogte van uw salarisachteruitgang, dat hangt namelijk af van de hoeveelheid pensioen die u hebt opgebouwd.

Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW later ingaat dan uw vervroegde pensioen. Kijk op svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat.

Als u eerder (gedeeltelijk) met pensioen wilt, moet u dit tenminste zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

Laag 3: fondsdocumenten

U bouwt pensioen op over het salaris tot € 107.593,- (2019). Verdient u meer, dan kunt u ervoor kiezen mee te doen aan de netto pensioenregeling.

Aparte pensioenregeling voor als u meer dan € 107.593,- (2019) verdient

Bij Algemeen Pensioenfonds KLM is het mogelijk om, naast uw verplichte pensioenopbouw, vrijwillig extra pensioen op te bouwen in de netto pensioenregeling. De premie wordt, net als de premie voor de verplichte pensioenopbouw, via uw werkgever op uw salaris ingehouden. Met als verschil dat deze premie wordt ingehouden op uw netto salaris. Dit heeft tot gevolg dat als het netto pensioen tot uitkering komt bij uw pensionering, u hierover geen belasting en sociale premies meer hoeft te betalen.

Uw werkgever draagt de premie af aan het pensioenfonds. Er is geen minimumbedrag. Wel een maximum: de fiscale ruimte voor pensioen. Fiscale ruimte is het verschil tussen het bedrag dat u wettelijk maximaal belastingvrij aan pensioen mag opbouwen en het bedrag dat u daadwerkelijk opbouwt.

Als u in aanmerking komt voor deze regeling neemt u automatisch deel, tenzij u het pensioenfonds via een afstandsverklaring laat weten dit niet te willen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw werkgever. Via uw werkgever kunt u zich ook aanmelden. Of kijk voor meer informatie bij Netto pensioenregeling.

Laag 3: fondsdocumenten

Hoe zeker is uw pensioen in de basispensioenregeling?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
 • Bekijk voor meer informatie onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad, die gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen.

Welke risico's zijn er?

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenbetaling kan wel eens tachtig jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort.

Ons fonds probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen. In het verleden is dat niet altijd goed gegaan. Bijvoorbeeld door de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan de stijging waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Het pensioenfonds moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

De rentestand beïnvloedt de waarde van de pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld Algemeen Pensioenfonds KLM ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duur.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt Algemeen Pensioenfonds KLM ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Er zijn meer risico’s waar Algemeen Pensioenfonds KLM rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Het pensioenfonds moet die risico’s dus letterlijk ‘managen’. Meer informatie over het risicomanagement van Algemeen Pensioenfonds KLM vindt u in het jaarverslag.

Besluiten van het fondsbestuur over het beleid over de hoogte van de premie en de indexatie zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds. Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. Deze is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden.

Kijk voor meer informatie op de website bij financiële situatie van het pensioenfonds.

Laag 3: fondsdocumenten

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de lonen bij het grondpersoneel van KLM (voor actieve deelnemers) of met de prijzen (voor gepensioneerden en gewezen deelnemers). Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor actieve deelnemers als volgt geïndexeerd:

  Indexatie Stijging van de lonen Stijging van de prijzen*
1 januari 2019 0,80% 1,50% 1,71%
1 januari 2018 0,35% 1,00% 1,38%
1 januari 2017 0,00% 0,00% 0,32%

*Prijsindexcijfers conform CBS.

Welvaartsvast en waardevast pensioen

Welvaartsvast pensioen

Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag dit jaar iets minder kopen dan vorig jaar. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert Algemeen Pensioenfonds KLM uw opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren, zolang u in dienst van KLM bent. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks wordt verhoogd aan de hand van de stijging van de lonen van het grondpersoneel (algemene loonronde). Wij noemen dit een welvaartsvast pensioen. Het lukt niet altijd om de pensioenen te verhogen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat het fonds niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen.

De afgelopen jaren heeft Algemeen Pensioenfonds KLM de pensioenen van actieve deelnemers als volgt geïndexeerd:

  Indexatie Stijging van de lonen Stijging van de prijzen*
1 januari 2019 0,80% 1,50% 1,71%
1 januari 2018 0,35% 1,00% 1,38%
1 januari 2017 0,00% 0,00% 0,32%
1 januari 2016 0,00% 0,00% 0,65%
1 januari 2015 0,00% 0,00% 0,98%
1 januari 2014 0,00% 0,00% 2,51%
1 januari 2013 0,00% 0,00% 2,45%
1 januari 2012 1,50% 3,03% 2,34%
1 januari 2011 0,00% 0,00% 1,27%
1 januari 2010 1,25% 1,25% 1,19%
1 januari 2009 3,02% 3,02% 2,49%

*CBS prijsindexcijfer berekent op het jaargemiddelde van de reeks alle huishoudens

Waardevast pensioen

De stijging van uw pensioen op basis van de loonstijging van KLM geldt alleen zolang u in dienst bent bij KLM. Als u niet meer in dienst bent van KLM probeert het Algemeen Pensioenfonds KLM uw pensioen te indexeren aan de hand van de prijsstijging. Dit heet een waardevast pensioen.

De afgelopen jaren heeft Algemeen Pensioenfonds KLM de pensioenen van pensioengerechtigden en slapers als volgt geïndexeerd:

  Indexatie Geambieerde prijsindex* Stijging van de prijzen**
1 januari 2019 0,91% 1,70% 1,71%
1 januari 2018 0,45% 1,30% 1,38%
1 januari 2017 0,00% 0,40% 0,32%
1 januari 2016 0,00% 0,40% 0,65%
1 januari 2015 0,40% 0,70% 0,98%
1 januari 2014 0,50% 0,90% 2,51%
1 januari 2013 1,00% 2,00% 2,45%
1 januari 2012 1,20% 2,30% 2,34%
1 januari 2011 1,40% 1,40% 1,27%
1 januari 2010 0,40% 0,40% 1,19%
1 januari 2009 2,50% 2,50% 2,49%

*CBS prijsindexcijfer berekent op de periode oktober-oktober van de reeks alle huishoudens afgeleid (geschoonde prijsindex).
**CBS prijsindexcijfer berekent op het jaargemiddelde van de reeks alle huishoudens

Kijk voor meer informatie op de website bij indexeren en korten en de verwachting voor de toekomst.

Laag 3: fondsdocumenten
Omdat we een tekort hebben geldt voor ons een herstelplan. We nemen – indien nodig – één of meer van deze maatregelen:
 • Uw pensioen groeit niet of gedeeltelijk mee met de stijging van de lonen/prijzen.
 • De premie gaat omhoog.
 • Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval.

Als er een tekort is

Het kan gebeuren dat Algemeen Pensioenfonds KLM ondanks alle maatregelen niet voldoende financiële middelen heeft om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen.

Daarvoor is er een zogenoemd herstelplan opgesteld. Uit het herstelplan volgt hoe uiterlijk eind 2026 de vereiste dekkingsgraad bereikt wordt. Belangrijkste maatregel is de pensioenen niet of niet helemaal te verhogen (indexeren) met de loon- of prijsstijging gedurende deze periode. Het herstel kan sneller dan verwacht plaatsvinden, maar ook langzamer. In dat laatste geval kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals het langer uitblijven van indexatie of in het uiterste geval een verlaging van de pensioenen.

Kijk voor meer informatie op de website bij indexeren en korten en de verwachting voor de toekomst.

Laag 3: fondsdocumenten

Welke kosten maken wij in de basispensioenregeling?

Algemeen Pensioenfonds KLM maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

 • Kosten voor de uitvoering van de pensioenregeling.
 • Kosten om het vermogen te beheren.

Onze kosten

Algemeen Pensioenfonds KLM maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van dit Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht.

Daarnaast zijn er de kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

Bij Wat kost mijn pensioen? en in het jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken.

Laag 3: fondsdocumenten

Wanneer moet u in actie komen bij de basispensioenregeling?

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Als u verandert van pensioenuitvoerder

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht.

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 484,09,- per jaar
Dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Algemeen Pensioenfonds KLM staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag.

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 484,09,- per jaar en hoger dan € 2,- per jaar
Dan zorgt Algemeen Pensioenfonds KLM er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Algemeen Pensioenfonds KLM checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Hebt u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Algemeen Pensioenfonds KLM.

Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is uw opgebouwd pensioen lager dan €2,- per jaar
Dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.

Laag 3: fondsdocumenten

Als u arbeidsongeschikt wordt.

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u arbeidsongeschikt wordt, hebt u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Ook hebt u recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze premievrije pensioenopbouw en het arbeidsongeschiktheidspensioen zijn afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.

Laag 3: fondsdocumenten

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor uw pensioenregeling hetzelfde. U moet daarbij goed kijken of uw partner bij uw overlijden recht heeft op nabestaandenpensioen. Vindt u dat het nabestaandenpensioen niet goed genoeg geregeld is, zorg dan dat u iets extra’s regelt.

Let op: als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op nabestaandenpensioen bij uw overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld een notarieel samenlevingscontract hebben. U moet een kopie van dat contract aan KLM opsturen. Meer informatie hierover leest u bij Trouwen of samenwonen.

Laag 3: fondsdocumenten

Als u gaat scheiden, of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt

Gevolgen voor het ouderdomspensioen

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant.

Om ervoor te zorgen dat uw ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet u of uw ex-partner het pensioenfonds op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele (afwijkende) afspraken. Stuur daarvoor het  Formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen met - in geval van afwijkende afspraken - een kopie van het scheidingsconvenant naar het pensioenfonds. Bent u langer dan twee jaar geleden gescheiden? Zorg er dan voor dat u beiden het formulier ondertekent. 

Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden kunnen zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

Gevolgen voor het nabestaandenpensioen

Uw ex-partner heeft ook recht op een bijzonder nabestaandenpensioen. De hoogte van het bijzonder nabestaandenpensioen is – zolang u nog niet gepensioneerd bent – afhankelijk van de hoogte van opgebouwde nabestaandenpensioen op het moment dat u uit elkaar ging. Na uw pensionering is de hoogte afhankelijk van de verhouding tussen het ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen op de pensioendatum. Voor het recht op het nabestaandenpensioen hoeft u niets te doen. Tenzij uw ex-partner afstand doet van het recht, dan moet u het pensioenfonds wel informeren.

Let op: ook ongehuwd samenwonenden – mits het samenlevingsverband door KLM erkend is – hebben recht op het nabestaandenpensioen van Algemeen Pensioenfonds KLM. Meld dus ook het einde van een samenlevingsverband aan KLM. Bent u al uit dienst? Dan kunt u dit rechtstreeks melden bij het Algemeen Pensioenfonds KLM. 

Kijk voor meer informatie over scheiden of beëindigen van een geregistreerd partnerschap of samenlevingsverband bij de levensfase 'Uit elkaar'.

Laag 3: fondsdocumenten

Bij deeltijd werken of non-activiteit.

Bij deeltijd werken of non-activiteit

Als u kiest voor (tijdelijk) deeltijd werken of non-activiteit, bouwt u minder pensioen op.

Duurt uw periode van non-activiteit maximaal een 30 dagen? Dan worden uw pensioenopbouw en eventuele risicoverzekeringen voortgezet tegen dezelfde kosten als wanneer u had gewerkt. Duurt de periode langer dan een maand? Dan kunt u de pensioenopbouw voortzetten, maar dan betaalt u de volledige, leeftijdsafhankelijke premie. Kijk voor meer informatie bij Deeltijd werken of Non-activiteit.   

Laag 3: fondsdocumenten

Als u verhuist naar het buitenland.

Als u verhuist naar het buitenland

Woonde en werkte u voor KLM in het buitenland of u doet dat nog steeds? Meld dit dan bij het pensioenfonds en bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. 

Let op: verhuist u in het buitenland? Informeer dan ook Algemeen Pensioenfonds KLM. Zo hebben wij altijd de juiste adresgegevens van u.

 

Lees alle informatie over buitenland en u pensioen op de pagina 'Naar het buitenland'.

Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

Verhuist u na uw pensioendatum naar het buitenland? Lees dan deze informatie.

Laag 3: fondsdocumenten

Als u werkloos wordt.

Als u werkloos wordt

Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en wezenpensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw werkloosheid. Dat gebeurt automatisch door uw werkgever.

Laag 3: fondsdocumenten

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal hebt opgebouwd op Mijnpensioenoverzicht.nl.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u hebt opgebouwd op Mijnpensioenoverzicht.nl.

Laag 3: fondsdocumenten

Hebt u vragen? Wij helpen u graag. Neem hiervoor contact op met Pensioenservice.

Als u vragen hebt

Voor alle vragen over uw pensioenregeling kunt u bellen met Pensioenservice, te bereiken op 020 426 62 10. U kunt ook mailen met pensioenservice@klmgrondfonds.nl. Bij Contact ziet u alle contactgegevens bij elkaar.

Laag 3: fondsdocumenten