Nieuwe pensioenregeling

KLM en de vakbonden hebben nieuwe afspraken gemaakt over uw pensioenregeling. Het pensioenfondsbestuur heeft deze afspraken de afgelopen maanden zorgvuldig beoordeeld. Op 1 juni heeft het bestuur formeel de opdracht aanvaard om de nieuwe pensioenregeling uit te voeren. De pensioenregeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 voor het grondpersoneel van KLM, KLM Health Services en KLM Flight Academy.

De financiering en de inhoud van de pensioenregeling zijn gewijzigd.

 • Financiering van de pensioenregeling
  De nieuwe pensioenregeling is een zogenaamde Collective Defined Contribution (CDC) pensioenregeling. Dit is een pensioenregeling met een vaste premie. KLM betaalt deze vaste premie jaarlijks aan het pensioenfonds. Er bestaat voor KLM geen verplichting meer om bij tekorten extra premie te betalen. KLM betaalt een hogere vaste jaarlijkse premie. Bij overschotten krijgt KLM geen korting op de premie.
 • De inhoud van de pensioenregeling
  Het opbouwpercentage is aangepast van 1,895% naar 1,875%. Het deel van uw salaris waar u pensioen over opbouwt is hoger, omdat het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt (franchise) lager is. Per saldo is het daardoor mogelijk uw pensioenopbouw en het nabestaandenpensioen op gelijk niveau te houden.

De nieuwe pensioenregeling in het kort

  Wat betekent dit voor uw pensioen?

  1. Bent u werkzaam bij KLM, KLM Health Services of KLM Flight Academy?
   Uw pensioenopbouw en het nabestaandenpensioen blijven op gelijk niveau. In de nieuwe regeling betaalt KLM een hogere jaarlijkse premie. De premie die u betaalt blijft voor nu gelijk.
  2. Ontvangt u pensioen?
   Bij de overgang naar de nieuwe regeling verandert uw pensioenuitkering niet.
  3. Bent u uit dienst?
   Uw opgebouwde pensioen verandert niet.

  Heeft het pensioenfonds een tekort dan moeten wij in een uiterst geval het pensioen dat u hebt opgebouwd verlagen. Is de premie voor een bepaald jaar niet voldoende dan bouwt u in dat jaar met een lager percentage pensioen op.

  Wat gaat u hier nu van merken?

  De nieuwe pensioenregeling wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 ingevoerd. Het pensioenfonds heeft de benodigde aanpassingen verwerkt. U kunt uw actuele pensioensituatie bekijken in MijnKLMPensioen.

  Rekenvoorbeeld

    oud nieuw oud nieuw
  Bruto pensioengrondslag € 30.000 € 30.000 € 75.000 € 75.000
  Franchise € 15.583 € 14.544 € 15.583 € 14.544
  Netto pensioengrondslag € 14.417 € 15.456 € 59.417 € 60.456
  Opbouwpercentage 1,895% 1,875% 1,895% 1,875%
  Ouderdomspensioen per jaar € 273 € 290 € 1.126 € 1.134

  Veelgestelde vragen

  • KLM en de vakbonden hebben eind vorig jaar nieuwe pensioenafspraken gemaakt. Deze afspraken zijn de afgelopen maanden zorgvuldig getoetst door het pensioenfonds. Dit heeft tijd gekost. Beoordeeld is of de afspraken uitvoerbaar zijn, degelijk zijn gefinancierd en passen binnen de wettelijke kaders. Het pensioenfonds bekeek naast de gevolgen voor huidige werknemers ook of de wijzigingen gevolgen hebben voor gepensioneerden en deelnemers die uit dienst zijn. Op deze manier is bekeken of de belangen van alle betrokkenen evenwichtig zijn meegenomen.

  • KLM en de vakbonden hebben afgesproken dat de premie die KLM betaalt omhoog gaat. De premie voor deelnemers blijft voor nu gelijk. Ook is afgesproken dat KLM niet langer bij hoeft te storten als er tekorten zijn en dat eventuele overschotten ook niet langer worden teruggestort.

  • De pensioenpremie die wij tot nu toe ontvingen was vanaf 1 januari 2021 niet meer voldoende om de jaarlijkse pensioenopbouw te betalen. Dit komt door de lage rente en de wettelijke maatstaven waar het pensioenfonds vanaf 1 januari 2021 mee moet rekenen. Onderdeel van de nieuwe afspraken is dat KLM meer premie gaat betalen. De premie die deelnemers betalen blijft voor nu gelijk. Op dit moment is het daarom niet nodig om het opbouwpercentage te verlagen naar ca. 1,4%.

  • CDC staat voor Collective Defined Contribution, een collectief beschikbare premieregeling. Dat houdt in dat er vooraf afspraken zijn gemaakt over de premie die KLM jaarlijks betaalt aan het pensioenfonds. Deze premie is hoger dan voorheen. Als er tekorten in het pensioenfonds zijn, draagt KLM geen extra premie meer af aan het pensioenfonds. Bij overschotten in het pensioenfonds krijgt KLM geen korting meer op de premie.

   Als het pensioenfonds een tekort heeft of de premie ontoereikend is, dan is dit voor risico van u als deelnemer. Is de premie voor een bepaald jaar niet voldoende, dan bouwt u in dat jaar met een lager percentage pensioen op. Heeft het pensioenfonds een tekort dan moeten wij in een uiterst geval het pensioen dat u hebt opgebouwd verlagen.

  • De nieuwe pensioenregeling is een zogenaamde Collective Defined Contribution (CDC) pensioenregeling:

   • In deze regeling zijn vooraf afspraken gemaakt over de premie die KLM jaarlijks betaalt aan het pensioenfonds. Bij tekorten betaalt KLM geen extra premie. KLM betaalt een hogere premie. De premie die u betaalt blijft voor nu gelijk.
   • Het opbouwpercentage is verlaagd van 1,895% naar 1,875%.
   • U bouwt over een groter deel van uw salaris pensioen op, omdat de franchise lager is. Hierdoor blijft uw pensioenopbouw op gelijk niveau.
  • Door aangepaste belastingregels was een premiereserve ontstaan. Deze premiereserve kan door het pensioenfonds gebruikt kan worden voor pensioen. De komende vijf jaar kan de premiereserve ingezet worden om een tekort aan premie aan te vullen. Hierdoor wordt de kans kleiner dat de opbouw moet worden verlaagd.

  • U blijft ongeveer evenveel pensioen opbouwen. Heeft het pensioenfonds een langdurig tekort of is de premie voor een bepaald jaar niet voldoende? Dan loopt u als deelnemer een risico. Er is een premiereserve. De komende vijf jaar kan de premiereserve ingezet worden om een tekort aan premie aan te vullen. Is de premie voor een bepaald jaar niet voldoende, dan bouwt u in dat jaar met een lager percentage pensioen op. Heeft het pensioenfonds een tekort dan moeten wij in een uiterst geval het pensioen dat u hebt opgebouwd verlagen.

  • Bij de overgang naar de nieuwe regeling veranderen uw pensioenuitkering en pensioenaanspraken niet. De nieuwe pensioenregeling is een Collective Defined Contribution (CDC) pensioenregeling. Dit is een pensioenregeling met een vaste premie. De overschotten- en tekortenregeling is vervallen. KLM betaalt een hogere premie. Onzekerheid over indexatie en het risico van korten die al de huidige situatie bestaan, zijn er ook in de toekomst. Of we de pensioenen in de toekomst kunnen verhogen of moeten verlagen, hangt elk jaar af van de stand van de dekkingsgraad aan het einde van het jaar.

  • Uw opgebouwde pensioen verandert niet. De nieuwe pensioenregeling is een Collective Defined Contribution (CDC) pensioenregeling. Dit is een pensioenregeling met een vaste premie. De overschotten- en tekortenregeling is vervallen. KLM betaalt een hogere premie. Onzekerheid over indexatie en het risico van korten die al de huidige situatie bestaan zijn er ook in de toekomst. Of we de pensioenen in de toekomst kunnen verhogen of moeten verlagen, hangt elk jaar af van de stand van de dekkingsgraad aan het einde van het jaar.

  • Ja, de pensioenregeling van personeel van KHS wijzigt op dezelfde manier als die voor het grondpersoneel van KLM.

  • Dit punt heeft veel aandacht gehad van het bestuur. De gevolgen van de nieuwe pensioenafspraken op de deelnemers die uit dienst zijn en gepensioneerden zijn dan ook zorgvuldig onderzocht. De nieuwe pensioenregeling beïnvloedt alle groepen in vergelijkbare mate. Er zijn geen groepen die onevenredig hard geraakt worden door de nieuwe regeling of onevenredig veel voordeel hebben.

  • Nee, deze wijziging van de pensioenregeling staat los van het pensioenakkoord. De wetgeving over het nieuwe pensioenakkoord verwachten we per 1 januari 2023. KLM en de vakbonden maken nieuwe afspraken. Uiterlijk 1 januari 2027 komt er een nieuw pensioencontract.

  • Het UPO 2021 waarop de nieuwe regeling is verwerkt, ontvangt u in september.

  • De nieuwe pensioenregeling wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 ingevoerd. De benodigde aanpassingen zijn verwerkt. U kunt in MijnKLMPensioen uw actuele pensioensituatie bekijken.