Financiële positie

Hoe staan we ervoor?

De beleidsdekkingsgraad per eind oktober is 132,0%. De actuele dekkingsgraad is 146,1%. 

De aandelenmarkten daalden door de angst voor de aanhoudende stijgingen van de prijzen van goederen en diensten (inflatie), de vrees voor een dalende economische groei (recessie) en zorgen over de financiële stabiliteit. Ook obligaties daalden in waarde waardoor het vermogen van het pensioenfonds afnam. Omdat de rente steeg nam de waarde van de verplichtingen (het geld dat we nodig hebben om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen) af. Dit heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat de actuele dekkingsgraad hoger ligt dan vorige maand. De beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden, is in oktober ook gestegen. 

 

Lees verder

Wat betekent dit voor mijn pensioen?

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de lonen bij het grondpersoneel van KLM (voor actieve deelnemers) of met de prijzen (voor gepensioneerden en gewezen deelnemers). Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is. Het bestuur bepaalt aan het eind van elk jaar of we kunnen verhogen, en zo ja met hoeveel.

Voor de komende vijf jaar is de kans op korten van de opgebouwde aanspraken en de pensioenen beperkt.

Lees verder

Dekkingsgraden

De verhouding tussen het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen laten we zien in een percentage. Dit percentage noemen we de dekkingsgraad. 

Dekkingsgraden

Veelgestelde vragen

  • Het pensioenfonds neemt bewust beleggingsrisico’s om rendement te kunnen maken en gaat er vooralsnog van uit dat de impact van de recente ontwikkelingen op de financiële positie op lange termijn te overzien is. We houden de ontwikkelingen op korte termijn vanzelfsprekend nauwlettend en kritisch in de gaten om snel te kunnen reageren als dat nodig is.

  • In de volgende twee situaties kan uw pensioen verlaagd worden:

    • De beleidsdekkingsgraad ligt vijf jaar (zes meetmomenten) onder de minimaal vereiste dekkingsgraad (104,2%) en de actuele dekkingsgraad ligt op het laatste meetmoment onder de 100%. Korting is dan onvoorwaardelijk maar mag worden uitgesmeerd (maximaal 10 jaar).
    • Het zal het pensioenfonds volgens het herstelplan niet lukken om binnen 10 jaar op het vereiste vermogen te komen. Dat kan gebeuren als de actuele dekkingsgraad op 31 december onder de kritische dekkingsgraad van 92% ligt. Ook deze korting mag worden uitgesmeerd (maximaal 10 jaar). De eerste korting is onvoorwaardelijk, de overige zijn voorwaardelijk.
  • Het pensioenfonds en KLM zijn formeel van elkaar gescheiden. Als KLM onverhoopt ophoudt te bestaan, blijft uw opgebouwde pensioen bij het pensioenfonds. Het wordt aan u uitgekeerd als u met pensioen gaat. Bij een faillissement van KLM is er geen toekomstige pensioenopbouw meer. U betaalt dan ook geen premie meer.

  • We streven naar een beleidsdekkingsgraad van rond de 125%. Pas dan hebben we voldoende financiële buffers.  Op dit moment heeft het pensioenfonds een tekort. Omdat we een tekort hebben, geldt voor ons een herstelplan. Het pensioenfonds heeft een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. Hierin laten we zien dat we binnen tien jaar uit het reservetekort komen. Om de pensioenen volledig mee te kunnen laten stijgen met de stijging van de lonen/prijzen (indexatie) is per eind maart 2022 een beleidsdekkingsgraad van 134% nodig.

  • Als het vermogen net zo groot is als de verplichtingen, als er dus precies genoeg geld is om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen, dan is de dekkingsgraad 100%. Dat lijkt goed genoeg, maar dat is het niet. Een pensioenfonds moet buffers hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen.

  • Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie goed genoeg is. Afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds, beslist het bestuur van het fonds jaarlijks of de pensioenen volledig, gedeeltelijk of helemaal niet verhoogd kunnen worden.