Financiële positie

Hoe staan we ervoor?

De beleidsdekkingsgraad per eind maart is 132,8%. De actuele dekkingsgraad is 133,9%.

De dekkingsgraad van het pensioenfonds is in maart licht gestegen. Door positieve vooruitzichten op de financiële markten is het vermogen van het pensioenfonds toegenomen. De economische groei en lage werkloosheid zorgden voor een stijging van de koersen van de aandelen. Wel is de rente gedaald, waardoor de verplichtingen (het geld wat we nodig hebben om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen) zijn toegenomen. Omdat het vermogen van het pensioenfonds meer is gestegen dan de verplichtingen is de actuele dekkingsgraad licht gestegen.

Lees verder

Wat betekent dit voor mijn pensioen?

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is en als de prijzen in een bepaalde periode zijn gestegen. Hierbij kijken we naar de stijging van de prijzen (prijsindex) tussen oktober en oktober van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Het bestuur bepaalt aan het eind van elk jaar of we kunnen verhogen, en zo ja met hoeveel.

Indexatiegrens
In de wet staan regels voor indexatie. Zo mogen wij alleen indexeren als we voldoen aan de vereisten voor Toekomst Bestendig Indexeren (TBI). Dat houdt in dat als we besluiten om te indexeren er voldoende financiële ruimte moet zijn om dit ook in de toekomst te kunnen doen. De beleidsdekkingsgraad waarbij wij de pensioenen volledig mogen indexeren, heet de indexatiegrens of de TBI-grens. Deze grens wordt onder andere bepaald door de stand van de rente. Doordat de rente wijzigt, kan de indexatiegrens ook wijzigen. 

Voor de periode tot aan de nieuwe pensioenregeling is de kans op korten van de opgebouwde aanspraken en de pensioenen beperkt.

Lees verder

Dekkingsgraden

De verhouding tussen het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen laten we zien in een percentage. Dit percentage noemen we de dekkingsgraad. 

Dekkingsgraden

Veelgestelde vragen

In de volgende twee situaties kan uw pensioen verlaagd worden:

  • De beleidsdekkingsgraad ligt vijf jaar (zes meetmomenten) onder de minimaal vereiste dekkingsgraad (104,2%) en de actuele dekkingsgraad ligt op het laatste meetmoment onder de 100%. Korting is dan onvoorwaardelijk maar mag worden uitgesmeerd (maximaal 10 jaar).
  • Het zal het pensioenfonds volgens het herstelplan niet lukken om binnen 10 jaar op het vereiste vermogen te komen. Dat kan gebeuren als de actuele dekkingsgraad op 31 december onder de kritische dekkingsgraad van 92% ligt. Ook deze korting mag worden uitgesmeerd (maximaal 10 jaar). De eerste korting is onvoorwaardelijk, de overige zijn voorwaardelijk.

Het pensioenfonds en KLM zijn formeel van elkaar gescheiden. Als KLM onverhoopt ophoudt te bestaan, blijft uw opgebouwde pensioen bij het pensioenfonds. Het wordt aan u uitgekeerd als u met pensioen gaat. Bij een faillissement van KLM is er geen toekomstige pensioenopbouw meer. U betaalt dan ook geen premie meer.

Als het vermogen net zo groot is als de verplichtingen, als er dus precies genoeg geld is om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen, dan is de dekkingsgraad 100%. Dat lijkt goed genoeg, maar dat is het niet. Een pensioenfonds moet buffers hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen.

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie goed genoeg is. Afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds, beslist het bestuur van het fonds jaarlijks of de pensioenen volledig, gedeeltelijk of helemaal niet verhoogd kunnen worden.