Stembeleid

Context

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM hecht veel waarde aan goed bestuur binnen de ondernemingen waarin wordt belegd. Transparantie, aandacht voor alle stakeholders en respect voor de uitgangspunten van de UN Global Compact verdienen bij de bedrijven in portefeuille evengoed aandacht als het nastreven van rendement op geïnvesteerd kapitaal.

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is een direct instrument om de belangen van het fonds te beschermen en invloed uit te oefenen op het bestuur van een onderneming. Het fonds ziet het uitoefenen van stemrecht bij volmacht als een belangrijk actief onderdeel van het beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen. Over de uitgebrachte stemmen wordt gerapporteerd. 

Doelstelling

Het stembeleid heeft verschillende gerelateerde doelstellingen:

  1. Beschermen van de belangen van het fonds
  2. Verbeteren van de ‘corporate governance’ van de ondernemingen in portefeuille
  3. Verbeteren van de lange termijn waardecreatie voor alle ‘stakeholders’
  4. Verbeteren van het duurzame profiel van de investeringen

Richtlijnen

Het fonds hanteert de internationaal erkende code van het International Corporate Governance Network als uitgangspunt voor het stembeleid. Het ICGN promoot best practices op het gebied van o.a. bezoldigingsbeleid, transparantie en toezichthouding. Hiermee wordt invulling gegeven aan het tweede principe van de UNPRI:  ‘We will be active owners and incorporate ESG issues into our ownership policies and practices’. 

Uitvoering

Het bestuur van Algemeen Pensioenfonds KLM heeft besloten de uitvoering van het stembeleid en de betreffende rapportage uit te besteden aan Robeco’s Voting Service, conform de richtlijnen die door het bestuur zijn vastgesteld. Robeco stemt bij volmacht namens het fonds op aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen in portefeuille. 

Rapportage

Per kwartaal rapporteert Robeco over de uitgebrachte stemmen. Jaarlijks ontvangt het fonds een volledig overzicht van alle uitgebrachte stemmen. Klik hier voor een overzicht van de stemrapportages van het Algemeen Pensioenfonds KLM.  

Terug naar de pagina 'verantwoord beleggen'