Nieuws

KLM en de vakbonden leggen afspraken nieuwe pensioenregeling vast

22 april 2024

KLM en de vakbonden hebben afspraken gemaakt over de nieuwe pensioenregeling die ingaat op 1 januari 2026.  Het doel van de nieuwe pensioenregeling is – nog steeds - dat u tijdens uw diensttijd een goed pensioen opbouwt. 

Transitieplan en samenvatting

KLM en de vakbonden willen dat de nieuwe regeling ingaat op 1 januari 2026. Tot die tijd verandert er niets aan uw pensioen. Alle afspraken staan in het zogenoemde transitieplan. We hebben van het transitieplan drie samenvattingen gemaakt, met de belangrijkste veranderingen op een rij. Klik op de versie die bij u past.

Samenvattingen transitieplan

De afspraken in het kort

  • KLM en de vakbonden hebben gekozen voor een solidaire premieregeling. Bij de solidaire premieregeling ligt de nadruk op het samen beleggen en risico’s delen. 
  • Alle opgebouwde pensioenen verhuizen mee naar de nieuwe pensioenregeling en worden omgezet in een persoonlijk pensioenvermogen. 
  • Het persoonlijk pensioenvermogen wordt op uw pensioendatum omgezet in een levenslange pensioenuitkering. De pensioendatum is gelijk aan de dag waarop uw AOW ingaat, tenzij u ervoor kiest om eerder met pensioen te gaan.
  • Nu is uw partnerpensioen nog gesplitst in een deel dat u ieder jaar opbouwt* en een vrijwillige verzekering over de periode tot uw pensioen. Ook straks is er een partnerpensioen. Dit is automatisch verzekerd met de mogelijkheid om het vrijwillig aan te vullen.
  • Ook na pensionering blijft het pensioenfonds, net als nu, het vermogen beleggen. Aan het begin van elk jaar stelt het pensioenfonds de hoogte van de pensioenuitkering vast.
  • Het pensioen kan lager worden, bijvoorbeeld als de beleggingen in een jaar tegenvallen. Om verlagingen zoveel als mogelijk te beperken wordt een solidariteitsreserve gevormd. De solidariteitsreserve heeft als doel om de ingegane pensioenen met minimaal de helft van de stijging van de prijzen te kunnen verhogen.

*Dit geldt niet voor de KHS pensioenregeling. Daar wordt in de huidige regeling geen partnerpensioen opgebouwd. 

Zorgvuldige en uitgebreide beoordeling

Bestuurslid Leon Leisink: "Het pensioenfonds heeft het afgelopen jaar al veel contact gehad met KLM en de vakbonden over de nieuwe wetgeving. Omdat het bestuur verantwoordelijk is voor de uitvoering van de pensioenregeling vinden we het belangrijk dat de afspraken begrijpelijk, uitvoerbaar en evenwichtig voor alle deelnemers zijn. Nu de afspraken van KLM en de vakbonden over de nieuwe pensioenregeling definitief zijn, gaan we als bestuur zorgvuldig beoordelen of de afspraken daaraan voldoen. Daarom kan het zijn dat de afspraken nog iets aangepast worden."

Leon Leisink

Beoordeling voor september afronden

Het bestuur wil de beoordeling voor september afronden. Ondertussen gaan alle voorbereidingen voor de inrichting van de nieuwe pensioenregeling in de systemen gewoon door. Zo zorgen we ervoor dat we er op 1 januari 2026 helemaal klaar zijn voor een soepele overgang naar de nieuwe pensioenregeling. We houden u via onze NWSflits op de hoogte van de voortgang. 

Transitieplan KLM en KHS

Hoe zit het met KHS en KFA?

Ook KLM Health Services (KHS) en KLM Flight Academy (KFA) krijgen een nieuwe pensioenregeling. KLM Flight Academy (KFA) volgt nu de pensioenregeling van KLM en heeft met de ondernemingsraad afgesproken om ook de afspraken in het transitieplan van KLM te volgen. KHS heeft met de werknemersvertegenwoordiging afgesproken de pensioenregeling van KLM te gaan volgen. Vanaf 1 januari 2026 komt er dus één pensioenregeling voor zowel KLM als KHS en KFA. De veranderingen die nodig zijn als gevolg van de nieuwe wet en de afspraken die zijn gemaakt in het arbeidsvoorwaardenoverleg tussen KLM en de vakbonden zijn op vrijwel alle punten daarom ook van toepassing op KHS.

Read the information about the new pension scheme in English