Blog

Op een mooi nieuw jaar!

Door: Hans de Roos en Arend de Jong
24 januari 2018

De feestdagen zijn voorbij, het ‘gewone’ werken is weer begonnen. We hebben 2017 mooi afgesloten en zijn vol goede moed en met een flinke dosis energie aan 2018 begonnen.

Voor het eerst in jaren weer indexatie

Na vele jaren zonder pensioenverhoging hebben we per 1 januari 2018 weer kunnen indexeren. Voor het indexatiebesluit wordt gekeken naar de financiële positie per eind november. Die was goed genoeg om gedeeltelijke indexatie te kunnen verlenen, zowel voor gepensioneerden als gewezen en actieve deelnemers. 

Financiële positie aan het einde van het jaar

Financieel staan we er eind 2017 veel beter voor dan begin van het jaar. De beleidsdekkingsgraad was eind december 2016 103,4% en is eind december 2017 115,3%, een flinke stijging!
Wilt u meer weten over de financiële positie van het pensioenfonds? We hebben op deze website een speciale pagina over dit onderwerp. Daar vindt u uitleg over begrippen en actuele cijfers. Bekijk de pagina hier.

In het kwartaalbericht van Q4 2017 leest u de meest recente kwartaalcijfers.

Pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar

De pensioenrichtleeftijd is per 1 januari 2018 verhoogd naar 68 jaar. Dit is een “fiscale rekenleeftijd” en heeft te maken met een besluit van de overheid in verband met de gestegen levensverwachting. Dat betekent niet dat u pas op uw 68ste met pensioen kunt. U mag nog steeds zelf uw pensioendatum bepalen. U kunt op z'n vroegst vanaf 55 jaar met pensioen, en uiterlijk op uw AOW-leeftijd. Alle deelnemers ontvangen nog een persoonlijk bericht over de gestegen pensioenrichtleeftijd.

Beleggingsbeleid

Na een grondige studie heeft het bestuur in het laatste kwartaal van 2017 enkele aanpassingen doorgevoerd in het beleggingsbeleid van het fonds. Het bestuur heeft onderzocht wat voor de komende jaren het beste beleid is voor afdekking van het rente- en het valutarisico.

Een pensioenfonds is gevoelig voor de hoogte van de rente. Als de rente daalt, stijgen de verplichtingen en verslechtert de dekkingsgraad. Met afdekking van het renterisico beschermt het fonds zich tegen een dalende rente.

Omdat het fonds wereldwijd belegt, heeft het met verschillende valuta te maken en dus met verschillende wisselkoersen. Met afdekking van het valutarisico beschermt het fonds zich tegen veranderingen in de wisselkoersen.

Het afdekken van risico’s kost geld en kan ook nadelen hebben. Als het renterisico is afgedekt, maar de rente stijgt, dan profiteert het fonds daar niet of nauwelijks van.
Het bestuur heeft besloten om af te stappen van vaste afdekkingspercentages en de afdekking ‘dynamisch’ te maken. Voor de valuta-afdekking betekent dit dat er een koppeling wordt gemaakt met de dekkingsgraad van het fonds. De mate van renteafdekking wordt afhankelijk van de hoogte van de 20-jaarsrente. Met deze aanpassingen verbetert het herstelvermogen van het pensioenfonds.

Pensioenadministratie

In mei en juni 2017 voerde toezichthouder DNB een onderzoek uit naar de robuustheid van de pensioenadministratie. Dit onderzoek maakte deel uit van een sectorbreed onderzoek naar de betrouwbaarheid en aanpasbaarheid van pensioenadministraties. Met het oog op mogelijke veranderingen in het pensioenstelsel, waarover in de Sociaal Economische Raad en de politiek al lange tijd wordt gesproken, wil DNB weten of pensioenfondsen en hun uitvoeringsorganisaties in staat zijn om eventuele ingrijpende veranderingen snel, tijdig en juist door te voeren.

Voor het pensioenfonds kwam DNB tot de plezierige conclusie dat de pensioenadministratie betrouwbaar en goed aanpasbaar is. DNB zag echter ook verbetermogelijkheden op enkele terreinen en deed aanbevelingen aan het bestuur om te komen tot een meer zakelijke relatie met de eigen uitvoeringsorganisatie, afronding van het risicomanagement (op de pensioenuitvoering) en aanscherping van enkele bedrijfsprocessen bij de uitvoeringsorganisatie. Het bestuur zal hier in de komende maanden gevolg aangeven.

Tot slot..

Per 31 december 2017 is Gerda van der Landen teruggetreden als bestuurslid. Gerda heeft lange tijd een belangrijke rol gespeeld in het bestuur, met name op het terrein van ALM en beleggingen. Het bestuur is Gerda zeer erkentelijk voor haar grote inzet.

Hans de Roos en Arend de Jong
Vicevoorzitters