Blog

2019: tien miljard, en toch...

Door: Hans de Roos en Arend de Jong
22 januari 2020
Hans de Roos en Arend de Jong
Vicevoorzitters

2019: tien miljard, en toch...

Het jaar 2019 toonde twee gezichten: een prima rendement, en toch een teleurstellende dekkingsgraad, waardoor er jammer genoeg geen ruimte was voor indexatie. We leggen graag uit hoe dat kwam.

Uitstekend rendement…
Eerst het goede nieuws: de beleggingen van het pensioenfonds deden het in 2019 uitstekend, we haalden uiteindelijk een rendement van 15,3 procent en ons totale vermogen liep op tot bijna tien miljard euro. Aan het begin van het jaar zag het daar nog niet naar uit.  De internationale onrust en onzekerheid was groot. Achteraf viel het reuze mee en konden we profiteren van een goed financieel klimaat.

…en de keerzijde
Maar de keerzijde van de medaille was er helaas ook. Door de lagere rente liepen onze verplichtingen verder op. Daardoor bleef onze dekkingsgraad, ondanks die mooie rendementen, het hele jaar onder druk staan. Aan het eind van het jaar kwamen we uit op net onder de 110%. En dan zijn de regels duidelijk: er was geen wettelijke ruimte om de pensioenen en pensioenrechten per 1 januari 2020 te kunnen indexeren, ook niet gedeeltelijk.

Pensioenakkoord
Het zal niemand zijn ontgaan: in 2019 is er eindelijk een landelijk pensioenakkoord gesloten. Bij de uitwerking moet blijken hoe het in de praktijk uitpakt. Mede daardoor hebben KLM en de vakbonden hun geplande discussie over een nieuwe KLM-pensioenregeling nog niet gevoerd. Het pensioenfonds heeft in 2019 zijn kennis en expertise beschikbaar gesteld, als voorbereiding op  de discussie over een nieuwe regeling.

Beleggen en besparenBeleggen levert geld op, maar het kost ook geld, bijvoorbeeld omdat er elke dag vermogensbeheerders actief zijn voor het pensioenfonds. Het bestuur heeft in 2019 daarom verdere stappen gezet In het vereenvoudigen van de verschillende portefeuilles. Door de optelsom van maatregelen bespaart het fonds op jaarbasis ettelijke miljoenen euro’s.

Maatschappelijk verantwoord
Het pensioenfonds heeft in 2019 ook het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen verder uitgewerkt. We hebben beleggingsthema’s geselecteerd en zullen vaker ons stemrecht inzetten tijdens aandeelhoudersvergaderingen.

Uw mening telt
Als bestuur vinden we het belangrijk om te weten hoe onze deelnemers denken over bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord beleggen en over de risico’s die we nemen bij beleggen. Daarom hebben we een uitgebreide peiling onder deelnemers gedaan.De uitkomsten presenteren we in het eerste kwartaal van dit jaar. Alvast een tipje van de sluier: ze zijn in lijn met het huidige beleid, de doelstellingen en de ambities van het bestuur.

Helder en duidelijk communiceren
Het pensioenfonds prijst zich gelukkig met de grote belangstelling en waardering  voor de Pensioen In Zichtdagen en de workshops. Deze persoonlijke benadering gaat hand in hand met een verdere versterking van onze digitale communicatie. Sinds vorig jaar hebben we één deelnemersportaal met alle relevante én persoonlijke pensioeninformatie bij elkaar.

De blik vooruit
De internationale situatie en de financiële markten zijn allerminst in rustig vaarwater beland. En ook in ons eigen land zijn er voldoende hete hangijzers. Het landelijk pensioenakkoord moet worden omgezet in wetgeving.

Het bestuur zal in de loop van 2020 nadrukkelijk moeten kijken naar de hoogte van de premie en naar de opbouw vanaf 2021 en deze willen bespreken met sociale partners. Onder de huidige aannames (met name voor de rente) is de premiedekkingsgraad namelijk te laag en zijn opbouw en benodigde premie niet in balans. KLM en bonden zullen daar aanvullende afspraken over moeten maken, al dan niet in het kader van een nieuwe KLM-pensioenregeling. We zetten in 2020 ook volgende stappen in maatschappelijk verantwoord beleggen en we blijven scherp sturen op kosten. Want elke euro die we daaraan uitgeven, kunnen we niet aan uw pensioen besteden. Dat was, is en blijft de basis voor alles wat we doen.