Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten

Verantwoord beleggen vinden wij belangrijk

Verantwoord beleggen betekent dat we bij het maken van beleggingskeuzes rekening houden met milieu, arbeids-en mensenrechten en goed bestuur. We dragen graag bij aan een goede toekomst voor huidige en komende generaties, naast de financiële gezondheid van het fonds. Een goed rendement en duurzaamheid gaan uitstekend samen. Een bedrijf dat het beste voor heeft met de wereld presteert namelijk vaak beter. Daarom hebben wij verantwoord beleggen geïntegreerd in ons beleggingsbeleid. Ons verantwoord beleggenbeleid vindt u bij onze fondsdocumenten. 

Ons verantwoord beleggenbeleid

Deze duurzaamheidsthema's vinden wij extra belangrijk

 

 • Klimaat en schone energie
 • Waardig werk en economische groei
 • Verantwoorde consumptie en productie
 • Industrialisatie, innovatie en infrastructuur

 

Onze duurzaamheidsthema's

Betrokken aandeelhouder

Wij stellen ons op als betrokken aandeelhouder door invloed uit te oefenen op de bedrijven waarin wij investeren. Dit doen wij door ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen te gebruiken, als aandeelhouder en financier met bedrijven in gesprek te gaan en toe te treden tot samenwerkingsverbanden zoals de UNPRI en het IMVB-convenant.

Betrokken aandeelhouder

Waar we in beleggen

Bij onze beleggingen letten we op mens, milieu, sociale verhoudingen en goed bestuur. Daarom beleggen we alleen in activiteiten die niet bij wet of door internationale verdragen zijn verboden.

We stellen ons actief op: op dit moment betekent dat, dat we aan vermogensbeheerders vragen dat ook zij de Principles of Responsible Investment (PRI) ondertekenen. We geven geen nieuwe opdrachten aan vermogensbeheerders die de PRI niet ondertekend hebben.

Bekijk in onze investeringslijst in welke bedrijven wij investeren. 

Onze investeringslijst 2020

Waar we niet in beleggen

 • Ondernemingen die betrokken zijn bij de productie of distributie van controversiële wapens. Een uitzondering hierop zijn nucleaire wapens die geproduceerd worden in landen die het Non-proliferatieverdrag hebben getekend.
 • Ondernemingen die ernstig en stelselmatig de Global Compact schenden
 • De tabaksindustrie
 • Staatsleningen van landen met een ernstig tekortschietende overheid

Bekijk in onze uitsluitingenlijst welke bedrijven wij uitsluiten. 

Onze uitsluitingenlijst 2020

Veelgestelde vragen

Wij beschouwen het verbeteren van de rendement/risicoverhouding voor de langere termijn als belangrijkste criterium bij het nemen van beslissingen op het gebied van verantwoord beleggen. Verantwoord beleggen mag bij gelijkblijvend risico niet ten koste gaan van rendement.

Rendement behalen is een cruciale maar geen absolute randvoorwaarde. Wij vinden rendement uit maatschappelijk verwerpelijke beleggingen niet acceptabel.

Daarnaast hechten wij in dit kader ook belang aan impact maken, reputatie en tevredenheid van de deelnemers.

 • UN Global Compact
 • Principles for Responsible Investment (PRI)
 • International Corporate Governance Network (ICGN) Global Stewardship principles
 • ICGN Global Governance Principles
 • UN Guiding Principles on Business and Human Rights
 • OESO-richtlijnen
 • Lokale best-practices richtlijnen en codes zoals de Nederlandse Stewardship Code
 • Impact op UN Sustainable Development Goals (SDG’s) wordt meegewogen waar mogelijk

Het pensioenfonds kiest in haar duurzaamheidsbeleid voor een economische benadering: rendement is daarbij een hele belangrijke, maar geen absolute randvoorwaarde. Rendement uit maatschappelijk verwerpelijke beleggingen is niet acceptabel. Het pensioenfonds probeert dit te voorkomen door ook niet-financiële overwegingen expliciet mee te nemen in het beleggingsproces. Daarmee komen de risico’s in beeld en kunnen we die ook beter vermijden. 

Het pensioenfonds houdt bij het nemen van beleggingsbeslissingen op basis van haar ESG-beleid vooraf voor zover mogelijk rekening met de ongunstige effecten op de leefbaarheid van onze planeet en samenleving. Bijvoorbeeld als het gaat om het effect op milieu, ongelijkheid tussen mensen en de toegang tot schoon water.

Het pensioenfonds neemt voor het overige de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking. Dit aangezien deze ongunstige effecten op dit moment nog niet volledig cijfermatig onderbouwd kunnen worden. Dat komt omdat er, naar het oordeel van het pensioenfonds, nu nog onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om de mogelijk ongunstige effecten goed te kunnen meten. Zodra er zicht is op de beschikbaarheid van betrouwbare gegevens en onderzoeken zal bekeken worden of de mogelijk negatieve effecten van beleggingen op duurzaamheidsfactoren, waaronder ook de leefbaarheid van onze planeet en samenleving wordt verstaan, beter berekend en vervolgens ook verder beperkt kunnen worden.

Het pensioenfonds voert een beheerst beloningsbeleid dat voldoet aan de code pensioenfondsen. Het beloningsbeleid voor bestuurders bevat geen variabele component die gekoppeld is aan financiële prestaties. Het nemen van duurzaamheidsrisico’s wordt daardoor niet gestimuleerd. Het beloningsbeleid staat het meewegen van duurzaamheidsrisco’s bij het nemen van beleggingsbeslissingen niet in de weg. Het beloningsbeleid staat beschreven in het jaarverslag.

Wapens worden als controversieel gezien, als deze:

 • onevenredig veel leed en slachtoffers veroorzaken
 • geen onderscheid maken tussen burger- en militaire doelen
 • na afloop van een conflict slachtoffers kunnen veroorzaken

De drie belangrijkste soorten controversiële wapens zijn nucleaire wapens, biologische en chemische wapens.

Er zijn meerdere belangrijke internationale verdragen tegen massavernietigingswapens zoals nucleaire wapens, biologische en chemische wapens.

Het Non-proliferatieverdrag (NPV) is daar één van. Het NPV moet de verspreiding en het bezit van kernwapens beperken en is daarnaast gericht op ontwapening en het recht op vreedzaam gebruik van kernenergie. Het verdrag beperkt het bezit van kernwapens tot 5 landen: de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Rusland en China. 190 landen, waaronder Nederland, hebben het verdrag ondertekend.

Wij zijn tegen de productie of distributie van controversiële wapens en sluiten daarom ondernemingen uit die hierbij betrokken zijn. Tegelijkertijd achten we het risico van inzet van nucleaire wapens door de landen die het Non-proliferatieverdrag hebben getekend zo klein dat wij investeringen in bedrijven die in die landen gevestigd zijn acceptabel vinden. Daarom maken wij voor producenten van kernwapens die in Non-proliferatielanden gevestigd zijn een uitzondering.

Welkom op onze website

Op het gebruik van onze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Door naar de website