Verantwoord beleggen vinden wij belangrijk

Wij dragen graag bij aan een betere wereld

Verantwoord beleggen betekent dat we bij het maken van beleggingskeuzes rekening houden met milieu, arbeids-en mensenrechten en goed bestuur. We dragen graag bij aan een goede toekomst voor huidige en komende generaties, naast de financiële gezondheid van het fonds. Een goed rendement en duurzaamheid gaan uitstekend samen. Een bedrijf dat het beste voor heeft met de wereld presteert namelijk vaak beter. Daarom hebben wij verantwoord beleggen geïntegreerd in ons beleggingsbeleid. Ons verantwoord beleggenbeleid vindt u bij onze fondsdocumenten. 

Onze duurzaamheidsthema's 

 

 • Klimaat en schone energie
 • Waardig werk en economische groei
 • Verantwoorde consumptie en productie
 • Industrialisatie, innovatie en infrastructuur

Onze stem gebruiken

Wij maken gebruik van ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. 

Het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is via onze uitvoerder Blue Sky Group uitbesteed aan een externe dienstverlener. Hoe wij stemmen kunt u volgen in onze stemrapportages

Het gesprek aangaan

Door als aandeelhouder en als financier met de bedrijven waarin wij investeren in gesprek te gaan, kunnen wij invloed op deze bedrijven uitoefenen. Dit heet engagement (betrokkenheid).

Wij rapporteren over deze gesprekken in onze engagementrapportages

Samenwerkingsverbanden

Wij nemen deel aan de volgende twee samenwerkingsverbanden:

 • UNPRI: United Nations Principles for Responsible Investment
 • IMVB-convenant: Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen

Waar we niet in beleggen

Bekijk in onze uitsluitingenlijst in welke bedrijven wij niet investeren.

ESG wet- en regelgeving

ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Deze factoren bepalen de mate van duurzaamheid van beleggingen. Op de informatie die we hierover verstrekken is wet- en regelgeving van toepassing:

 • SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation

Veelgestelde vragen

 • Wij beschouwen het verbeteren van de rendement/risicoverhouding voor de langere termijn als belangrijkste criterium bij het nemen van beslissingen op het gebied van verantwoord beleggen. Verantwoord beleggen mag bij gelijkblijvend risico niet ten koste gaan van rendement.

  Rendement behalen is een cruciale maar geen absolute randvoorwaarde. Wij vinden rendement uit maatschappelijk verwerpelijke beleggingen niet acceptabel.

  Daarnaast hechten wij in dit kader ook belang aan impact maken, reputatie en tevredenheid van de deelnemers.

  • UN Global Compact
  • Principles for Responsible Investment (PRI)
  • International Corporate Governance Network (ICGN) Global Stewardship principles
  • ICGN Global Governance Principles
  • UN Guiding Principles on Business and Human Rights
  • OESO-richtlijnen
  • Lokale best-practices richtlijnen en codes zoals de Nederlandse Stewardship Code
  • Impact op UN Sustainable Development Goals (SDG’s) wordt meegewogen waar mogelijk
 • Wij beleggen wereldwijd in ruim 3.500 bedrijven dus rekening houden met duurzaamheid is een must. In de eerste plaats om de waarde van onze beleggingen (en daarmee uw pensioen) te beschermen tegen de financiële risico’s die bedrijven lopen als ze géén rekening houden met duurzaamheid.  Maar ook omdat we willen dat u naast een goed pensioen ook een pensioen ontvangt dat op een éerlijke manier is verdiend en bijdraagt aan een duurzame en leefbare wereld. Voor uzelf en voor de volgende generaties.

  Uitsluiten van bedrijven die niet maatschappelijk verantwoord zijn
  We vinden het belangrijk dat de activiteiten van de bedrijven waarin we investeren niet schadelijk zijn het milieu en voor de samenleving. Dus ook dat ze goed bestuurd worden en bijvoorbeeld niet betrokken zijn bij corruptie.

  Om die reden sluiten wij bedrijven uit die wij niet maatschappelijk verantwoord vinden en waarvan gebleken is dat zij niet bereid zijn hun schadelijke activiteiten aan te passen, Ook niet wanneer zij hierop worden aangesproken"

  Dat zijn bijvoorbeeld bedrijven die de Global Compact schenden of betrokken zijn bij de productie van clustermunitie. Maar ook bedrijven in de tabaksindustrie en landen die zich schuldig maken aan grove schending van mensenrechten sluiten we uit.

  Onze invloed als aandeelhouder gebruiken door te stemmen en in gesprek te gaan
  We stellen ook eisen aan de externe vermogensbeheerders die voor ons werken. Daarnaast gebruiken we onze invloed als aandeelhouder en investeerder om bedrijven te stimuleren maatschappelijk verantwoord te opereren. Dit laatste doen we door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en in gesprek te gaan met bedrijven die minder goed scoren op duurzaamheid.

  Negatieve effecten nog moeilijk te meten
  We kunnen niet met zekerheid voorkomen dat bepaalde bedrijven van de 3.500 bedrijven waarin we beleggen een mogelijk schadelijk effect hebben op duurzaamheidsfactoren. Bijvoorbeeld door betrokkenheid bij milieuvervuiling en/of het aantasten van biodiversiteit. Maar ook slechte arbeidsomstandigheden en belastingontduiking zijn voorbeelden van negatieve effecten die bedrijven waarin we investeren kunnen hebben op hun omgeving. Die effecten worden namelijk niet altijd gemeten en gerapporteerd.

  Op welke manier en in welke mate onze beleggingen een negatief of schadelijk effect hebben op milieu en samenleving kunnen wij op dit moment nog niet goed meten. Er is (naar ons oordeel) namelijk nog te weinig betrouwbare data beschikbaar om die mogelijk negatieve effecten goed met cijfers onderbouwd in kaart te brengen. Dat maakt het lastig om bij beleggingsbeslissingen vooraf rekening te houden met een eventueel schadelijk effect van een investering op bijvoorbeeld het milieu of op de samenleving.

  Om die reden houden we bij beleggingsbeslissingen niet vooraf (cijfermatig onderbouwd) rekening met mogelijk negatieve effecten van onze beleggingen op duurzaamheid. Ook houden onze onderliggende beleggingen geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. Dit zijn richtlijnen vanuit de EU die ervoor moeten zorgen dat u beter inzicht krijgt in de mate waarin uw pensioenpremie in duurzame activiteiten wordt belegd en daarmee bijdraagt aan de EU-milieudoelstellingen.

  We werken aan meer inzicht in die negatieve effecten zodat we daar bij onze beleggingsbeslissingen rekening mee kunnen houden, en de bedrijven erop kunnen aanspreken.

  Betrouwbare gegevens nodig
  Zodra we beschikken over betrouwbare gegevens en onderzoeken gaan we kijken en berekenen wat het effect is van onze beleggingen op duurzaamheid. En natuurlijk hoe we negatieve effecten zoveel mogelijk kunnen beperken. Hierover leest u dan meer op onze website.

  Tot die tijd blijven we waar we kunnen rekening houden met duurzaamheid en de effecten van onze beleggingen daarop. In ons verantwoord beleggenbeleid leest u meer over hoe we dat doen.

   

 • We kunnen niet met zekerheid voorkomen dat bepaalde bedrijven van de 3.500 bedrijven waarin we beleggen een mogelijk schadelijk effect hebben op duurzaamheidsfactoren. Bijvoorbeeld door betrokkenheid bij milieuvervuiling en/of het aantasten van biodiversiteit. Maar ook slechte arbeidsomstandigheden en belastingontduiking zijn voorbeelden van negatieve effecten die bedrijven waarin we investeren kunnen hebben op hun omgeving. Die effecten worden namelijk niet altijd gemeten en gerapporteerd.

  Op welke manier en in welke mate onze beleggingen een negatief of schadelijk effect hebben op milieu en samenleving kunnen wij op dit moment nog niet goed meten. Er is (naar ons oordeel) namelijk nog te weinig betrouwbare data beschikbaar om die mogelijk negatieve effecten goed met cijfers onderbouwd in kaart te brengen. Dat maakt het lastig om bij beleggingsbeslissingen vooraf rekening te houden met een eventueel schadelijk effect van een investering op bijvoorbeeld het milieu of op de samenleving.

  Om die reden houden we bij beleggingsbeslissingen niet vooraf (cijfermatig onderbouwd) rekening met mogelijk negatieve effecten van onze beleggingen op duurzaamheid. Ook houden onze onderliggende beleggingen geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. Dit zijn richtlijnen vanuit de EU die ervoor moeten zorgen dat u beter inzicht krijgt in de mate waarin uw pensioenpremie in duurzame activiteiten wordt belegd en daarmee bijdraagt aan de EU-milieudoelstellingen.

  We werken aan meer inzicht in die negatieve effecten zodat we daar bij onze beleggingsbeslissingen rekening mee kunnen houden, en de bedrijven erop kunnen aanspreken.

  Betrouwbare gegevens nodig
  Zodra we beschikken over betrouwbare gegevens en onderzoeken gaan we kijken en berekenen wat het effect is van onze beleggingen op duurzaamheid. En natuurlijk hoe we negatieve effecten zoveel mogelijk kunnen beperken. Hierover leest u dan meer op onze website.

  Tot die tijd blijven we waar we kunnen rekening houden met duurzaamheid en de effecten van onze beleggingen daarop. In ons verantwoord beleggenbeleid leest u meer over hoe we dat doen.

 • Het pensioenfonds voert een beheerst beloningsbeleid dat voldoet aan de code pensioenfondsen. Het beloningsbeleid voor bestuurders bevat geen variabele component die gekoppeld is aan financiële prestaties. Het nemen van duurzaamheidsrisico’s wordt daardoor niet gestimuleerd. Het beloningsbeleid staat het meewegen van duurzaamheidsrisco’s bij het nemen van beleggingsbeslissingen niet in de weg. Het beloningsbeleid staat beschreven in het jaarverslag.

 • Wapens worden als controversieel gezien, als deze:

  • onevenredig veel leed en slachtoffers veroorzaken
  • geen onderscheid maken tussen burger- en militaire doelen
  • na afloop van een conflict slachtoffers kunnen veroorzaken

  De drie belangrijkste soorten controversiële wapens zijn nucleaire wapens, biologische en chemische wapens.

 • Er zijn meerdere belangrijke internationale verdragen tegen massavernietigingswapens zoals nucleaire wapens, biologische en chemische wapens.

  Het Non-proliferatieverdrag (NPV) is daar één van. Het NPV moet de verspreiding en het bezit van kernwapens beperken en is daarnaast gericht op ontwapening en het recht op vreedzaam gebruik van kernenergie. Het verdrag beperkt het bezit van kernwapens tot 5 landen: de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Rusland en China. 190 landen, waaronder Nederland, hebben het verdrag ondertekend.

 • Wij zijn tegen de productie of distributie van controversiële wapens en sluiten daarom ondernemingen uit die hierbij betrokken zijn. Tegelijkertijd achten we het risico van inzet van nucleaire wapens door de landen die het Non-proliferatieverdrag hebben getekend zo klein dat wij investeringen in bedrijven die in die landen gevestigd zijn acceptabel vinden. Daarom maken wij voor producenten van kernwapens die in Non-proliferatielanden gevestigd zijn een uitzondering.