Verantwoord beleggen vinden wij belangrijk

Wij willen graag bijdragen aan een betere wereld

Verantwoord beleggen betekent dat we bij het maken van beleggingskeuzes rekening houden met klimaat en milieu, mensenrechten en arbeidsomstandigheden en de beloning en de samenstelling van besturen. We willen graag bijdragen aan een goede toekomst voor huidige en komende generaties, naast de financiële gezondheid van het fonds. Een goed rendement en duurzaamheid gaan uitstekend samen. Een bedrijf dat het beste voor heeft met de wereld presteert namelijk vaak beter. Daarom hebben wij verantwoord beleggen geïntegreerd in ons beleggingsbeleid

Onze duurzaamheidsthema's 

 

 • Klimaat en schone energie
 • Waardig werk en economische groei
 • Verantwoorde consumptie en productie
 • Industrialisatie, innovatie en infrastructuur
Onze stem gebruiken

Onze stem gebruiken

Wij maken gebruik van ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. 

Het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is via onze uitvoerder Blue Sky Group uitbesteed aan een externe dienstverlener. Hoe wij stemmen kunt u volgen in onze stemrapportages

gesprek aangaan

Het gesprek aangaan

Door als aandeelhouder en als financier met de bedrijven waarin wij investeren in gesprek te gaan, kunnen wij invloed op deze bedrijven uitoefenen. Dit heet engagement (betrokkenheid).

Wij rapporteren over deze gesprekken in onze engagementrapportages

samenwerking3

Samenwerkingsverbanden

Wij nemen deel aan de volgende twee samenwerkingsverbanden:

 • UNPRI: United Nations Principles for Responsible Investment
 • IMVB-convenant: Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen
Uitsluitingen

Waar we wel en niet in beleggen

Bekijk hier onze investeringen- en uitsluitingenlijst. 

ESG wet- en regelgeving

ESG wet- en regelgeving

ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Deze factoren bepalen de mate van duurzaamheid van beleggingen. Op de informatie die we hierover verstrekken is wet- en regelgeving van toepassing:

 • SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation

Veelgestelde vragen

Het Algemeen Pensioenfonds KLM hanteert een beleggingsbeleid dat aansluit bij de doelstelling van het pensioenfonds, namelijk het verzekeren van ouderdoms-, nabestaanden- en invaliditeitspensioen voor het grondpersoneel van KLM. Het pensioenfonds vindt een leefbare wereld evenzeer belangrijk. Het pensioenfonds vult dit in door bij te dragen aan verantwoorde lange termijn waardecreatie. Dit betekent dat maatschappelijk verantwoord beleggen in belangrijke mate moet zijn geïntegreerd in beleggingsprocessen en beleggingsbeslissingen.

De MVB-visie van het fonds komt terug op verschillende plekken in de investment beliefs:

 • 3. Risico-rendementsverhoudingen verbeteren door het toepassen van MVB-criteria in het beleggingsproces.
 • 4. Het pensioenfonds heeft invloed op de maatschappij en milieu en vindt dat zij de verantwoordelijkheid draagt om bij te dragen aan een duurzame, leefbare wereld.
 • 11. Het vertrouwen van belanghebbenden vormt de “license to operate” van het pensioenfonds, daarmee zijn inzicht in de portefeuille, de beslissingen, deelnemersvoorkeuren, de kosten en de resultaten cruciaal.
 • UN Global Compact
 • Principles for Responsible Investment (PRI)
 • International Corporate Governance Network (ICGN) Global Stewardship principles
 • ICGN Global Governance Principles
 • UN Guiding Principles on Business and Human Rights
 • OESO-richtlijnen
 • Lokale best-practices richtlijnen en codes zoals de Nederlandse Stewardship Code
 • Impact op UN Sustainable Development Goals (SDG’s) wordt meegewogen waar mogelijk

Wij beleggen wereldwijd in ruim 3.500 bedrijven dus rekening houden met duurzaamheid is een must. In de eerste plaats om de waarde van onze beleggingen (en daarmee uw pensioen) te beschermen tegen de financiële risico’s die bedrijven lopen als ze géén rekening houden met duurzaamheid.  Maar ook omdat we willen dat u naast een goed pensioen ook een pensioen ontvangt dat op een éerlijke manier is verdiend en bijdraagt aan een duurzame en leefbare wereld. Voor uzelf en voor de volgende generaties.

Uitsluiten van bedrijven die niet maatschappelijk verantwoord zijn
We vinden het belangrijk dat de activiteiten van de bedrijven waarin we investeren niet schadelijk zijn het milieu en voor de samenleving. Dus ook dat ze goed bestuurd worden en bijvoorbeeld niet betrokken zijn bij corruptie.

Om die reden sluiten wij bedrijven uit die wij niet maatschappelijk verantwoord vinden en waarvan gebleken is dat zij niet bereid zijn hun schadelijke activiteiten aan te passen, Ook niet wanneer zij hierop worden aangesproken"

Dat zijn bijvoorbeeld bedrijven die de Global Compact schenden of betrokken zijn bij de productie van clustermunitie. Maar ook bedrijven in de tabaksindustrie en landen die zich schuldig maken aan grove schending van mensenrechten sluiten we uit.

Onze invloed als aandeelhouder gebruiken door te stemmen en in gesprek te gaan
We stellen ook eisen aan de externe vermogensbeheerders die voor ons werken. Daarnaast gebruiken we onze invloed als aandeelhouder en investeerder om bedrijven te stimuleren maatschappelijk verantwoord te opereren. Dit laatste doen we door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en in gesprek te gaan met bedrijven die minder goed scoren op duurzaamheid.

Negatieve effecten nog moeilijk te meten
We kunnen niet met zekerheid voorkomen dat bepaalde bedrijven van de 3.500 bedrijven waarin we beleggen een mogelijk schadelijk effect hebben op duurzaamheidsfactoren. Bijvoorbeeld door betrokkenheid bij milieuvervuiling en/of het aantasten van biodiversiteit. Maar ook slechte arbeidsomstandigheden en belastingontduiking zijn voorbeelden van negatieve effecten die bedrijven waarin we investeren kunnen hebben op hun omgeving. Die effecten worden namelijk niet altijd gemeten en gerapporteerd.

Op welke manier en in welke mate onze beleggingen een negatief of schadelijk effect hebben op milieu en samenleving kunnen wij op dit moment nog niet goed meten. Er is (naar ons oordeel) namelijk nog te weinig betrouwbare data beschikbaar om die mogelijk negatieve effecten goed met cijfers onderbouwd in kaart te brengen. Dat maakt het lastig om bij beleggingsbeslissingen vooraf rekening te houden met een eventueel schadelijk effect van een investering op bijvoorbeeld het milieu of op de samenleving.

Om die reden houden we bij beleggingsbeslissingen niet vooraf (cijfermatig onderbouwd) rekening met mogelijk negatieve effecten van onze beleggingen op duurzaamheid. Ook houden onze onderliggende beleggingen geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.Dit zijn richtlijnen vanuit de EU die ervoor moeten zorgen dat u beter inzicht krijgt in de mate waarin uw pensioenpremie in duurzame activiteiten wordt belegd en daarmee bijdraagt aan de EU-milieudoelstellingen.

We werken aan meer inzicht in die negatieve effecten zodat we daar bij onze beleggingsbeslissingen rekening mee kunnen houden, en de bedrijven erop kunnen aanspreken.

Betrouwbare gegevens nodig
Zodra we beschikken over betrouwbare gegevens en onderzoeken gaan we kijken en berekenen wat het effect is van onze beleggingen op duurzaamheid. En natuurlijk hoe we negatieve effecten zoveel mogelijk kunnen beperken. Hierover leest u dan meer op onze website.

Tot die tijd blijven we waar we kunnen rekening houden met duurzaamheid en de effecten van onze beleggingen daarop. In ons verantwoord beleggenbeleid leest u meer over hoe we dat doen.

 

We kunnen niet met zekerheid voorkomen dat bepaalde bedrijven van de 3.500 bedrijven waarin we beleggen een mogelijk schadelijk effect hebben op duurzaamheidsfactoren. Bijvoorbeeld door betrokkenheid bij milieuvervuiling en/of het aantasten van biodiversiteit. Maar ook slechte arbeidsomstandigheden en belastingontduiking zijn voorbeelden van negatieve effecten die bedrijven waarin we investeren kunnen hebben op hun omgeving. Die effecten worden namelijk niet altijd gemeten en gerapporteerd.

Op welke manier en in welke mate onze beleggingen een negatief of schadelijk effect hebben op milieu en samenleving kunnen wij op dit moment nog niet goed meten. Er is (naar ons oordeel) namelijk nog te weinig betrouwbare data beschikbaar om die mogelijk negatieve effecten goed met cijfers onderbouwd in kaart te brengen. Dat maakt het lastig om bij beleggingsbeslissingen vooraf rekening te houden met een eventueel schadelijk effect van een investering op bijvoorbeeld het milieu of op de samenleving.

Om die reden houden we bij beleggingsbeslissingen niet vooraf (cijfermatig onderbouwd) rekening met mogelijk negatieve effecten van onze beleggingen op duurzaamheid. Ook houden onze onderliggende beleggingen geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. Dit zijn richtlijnen vanuit de EU die ervoor moeten zorgen dat u beter inzicht krijgt in de mate waarin uw pensioenpremie in duurzame activiteiten wordt belegd en daarmee bijdraagt aan de EU-milieudoelstellingen.

We werken aan meer inzicht in die negatieve effecten zodat we daar bij onze beleggingsbeslissingen rekening mee kunnen houden, en de bedrijven erop kunnen aanspreken.

Betrouwbare gegevens nodig
Zodra we beschikken over betrouwbare gegevens en onderzoeken gaan we kijken en berekenen wat het effect is van onze beleggingen op duurzaamheid. En natuurlijk hoe we negatieve effecten zoveel mogelijk kunnen beperken. Hierover leest u dan meer op onze website.

Tot die tijd blijven we waar we kunnen rekening houden met duurzaamheid en de effecten van onze beleggingen daarop. In ons verantwoord beleggenbeleid leest u meer over hoe we dat doen.

Het pensioenfonds voert een beheerst beloningsbeleid dat voldoet aan de code pensioenfondsen. Het beloningsbeleid voor bestuurders bevat geen variabele component die gekoppeld is aan financiële prestaties. Het nemen van duurzaamheidsrisico’s wordt daardoor niet gestimuleerd. Het beloningsbeleid staat het meewegen van duurzaamheidsrisco’s bij het nemen van beleggingsbeslissingen niet in de weg. Het beloningsbeleid staat beschreven in het jaarverslag.

Wapens worden als controversieel gezien, als deze:

 • onevenredig veel leed en slachtoffers veroorzaken
 • geen onderscheid maken tussen burger- en militaire doelen
 • na afloop van een conflict slachtoffers kunnen veroorzaken

De drie belangrijkste soorten controversiële wapens zijn nucleaire wapens, biologische en chemische wapens.

Er zijn meerdere belangrijke internationale verdragen tegen massavernietigingswapens zoals nucleaire wapens, biologische en chemische wapens.

Het Non-proliferatieverdrag (NPV) is daar één van. Het NPV moet de verspreiding en het bezit van kernwapens beperken en is daarnaast gericht op ontwapening en het recht op vreedzaam gebruik van kernenergie. Het verdrag beperkt het bezit van kernwapens tot 5 landen: de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Rusland en China. 190 landen, waaronder Nederland, hebben het verdrag ondertekend.

Wij zijn tegen de productie of distributie van controversiële wapens en sluiten daarom ondernemingen uit die hierbij betrokken zijn. Tegelijkertijd achten we het risico van inzet van nucleaire wapens door de landen die het Non-proliferatieverdrag hebben getekend zo klein dat wij investeringen in bedrijven die in die landen gevestigd zijn acceptabel vinden. Daarom maken wij voor producenten van kernwapens die in Non-proliferatielanden gevestigd zijn een uitzondering.