Financieringsbeleid

Let op: het financieringsbeleid is alleen van toepassing op de basispensioenregeling.

De pensioenregeling wordt gefinancierd via een doorsneepremie van 21,5% van de premiegrondslag. Deze premie wordt verminderd met de kosten die zijn toe te rekenen aan de pensioenopbouw boven de aftoppingsgrens (in 2018: € 105.075). Deze premie wordt betaald door KLM en de werknemers. De werknemers betalen een eigen bijdrage die, afhankelijk van de financiële positie, ligt tussen de 3,2% en 7,2% van de bijdragegrondslag (2018: 5,2%). Voor zover van toepassing betalen deelnemers verder een bijdrage voor facultatief nabestaandenpensioen (1% van de bijdragegrondslag) en de verzekering van het Anw-hiaat (leeftijdsafhankelijke premie).

Jaarlijks toetst het bestuur of de premiestelling voldoet aan de in de Pensioenwet opgenomen eisen (kostendekkende premie).

Overschotten- en tekortenbeleid

Bij een tekortsituatie wordt de doorsneepremie alleen verhoogd met een herstelpremie als dat nodig is om uit herstel te komen binnen de wettelijke termijn. Als er een overschot in het pensioenfonds is, wordt een deel van dat overschot gebruikt voor premiekorting. Er mag dan geen sprake zijn van een indexatie-achterstand over de laatste 10 jaar en eventuele kortingen op de aanspraken over de laatste 10 jaar moeten zijn gecompenseerd. 

Herstelplan

Het fonds bevindt zich in tekortsituatie, wat betekent dat de reserves van het fonds niet voldoen aan de wettelijke eisen. Zolang het fonds een tekort heeft, wordt het herstelplan jaarlijks geactualiseerd. Eind maart 2018 is er een nieuw herstelplan ingediend bij DNB en DNB heeft dit plan goedgekeurd. In dat plan staat hoe de dekkingsgraad van het fonds binnen tien jaar weer op het vereiste niveau komt.