Nieuws

Op weg naar 2015

20 december 2013

In verband met de financiering van het pensioenfonds op de lange termijn spreekt het arbeidsvoorwaardelijk overleg (KLM en vakbonden) in 2014 over een nieuwe pensioenregeling voor 2015. Het arbeidsvoorwaardelijk overleg is hierbij eveneens in afwachting van belangrijke wetswijzigingen die dit proces beïnvloeden. Hierbij valt te denken aan:

  • het nieuwe, wettelijke financiële toetsingskader (FTK). Het FTK zal nieuwe spelregels geven over de wijze waarop pensioenregelingen gefinancierd mogen worden.
  • de nieuwe fiscale regelgeving rond pensioenen, waardoor naar verwachting de fiscaal toegestane opbouwpercentages voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen aangepast zullen worden. Deze week is er door het kabinet een akkoord bereikt over de invulling van dit zogenoemde Witteveenkader.  De voorstellen worden nog aanhangig gemaakt in de Tweede Kamer. Er is dus nog geen sprake van definitieve wetgeving.

Beide wettelijke kaders (FTK en fiscaal kader) zijn van groot belang voor de toekomst van de pensioenregeling van het Algemeen Pensioenfonds KLM. Het bestuur zal zodra de wetgeving definitief is, alle wettelijke maatregelen analyseren en doorrekenen op gevolgen voor de deelnemers en pensioengerechtigden. Deze analyses zullen vervolgens snel gedeeld worden met het arbeidsvoorwaardelijk overleg. Uiteraard informeert het bestuur u dan over de stand van zaken.