Nieuws

Beperkte indexatie voor 2014

20 december 2013

Het bestuur heeft op 17 december een voorlopig besluit genomen over de indexatie 2014 (red. inmiddels per half januari definitief). Hiervoor heeft het bestuur de nieuw vastgestelde indexatiestaffel gebruikt. De indexatie 2014 is als volgt vastgesteld:

  • Voor actieve deelnemers geldt dat de algemene KLM loonrondes vanaf 2 januari 2013 tot en met 1 januari 2014 bepalend zijn. In deze periode hebben er bij KLM geen algemene loonrondes plaatsgevonden. Vandaar dat de pensioenaanspraken van actieve deelnemers per 2014 niet worden verhoogd. In 2013 bedroeg de indexatie voor actieve deelnemers ook 0%.
  • De pensioenuitkeringen van pensioengerechtigden en gewezen deelnemers worden verhoogd met 0,5%. De gemiddelde (nominale) dekkingsgraad van juni tot en met november 2013 is 119,1%. Volgens de staffel bedraagt de mate van indexatie dan 50% van de maatstaf.  De pensioenuitkeringen worden verhoogd op basis van de geschoonde prijsindex (prijsindex exclusief belastingen zoals BTW en accijns). De stijging van het geschoonde prijsindexcijfer is 0,9%. Omdat de toegekende prijsindex afgerond wordt op één decimaal, is de indexatie vastgesteld op 0,5%. In 2013 bedroeg de indexatie voor pensioengerechtigden en gewezen deelnemers 1,0%.

Of de indexatie ook daadwerkelijk wordt verleend is afhankelijk van de stand van de dekkingsgraad ultimo 2013. Deze mag niet lager uitkomen dan 105%. Met een dekkingsgraad van 123,6% eind november lijkt dat onwaarschijnlijk. Alle betrokkenen ontvangen persoonlijk bericht over de indexatie.

Indexatieachterstand

Omdat de pensioenen niet elk jaar met 100% van de maatstaf zijn geïndexeerd is er sprake van een indexatieachterstand. De indexatieachterstand ziet er als volgt uit:

 

Actieve deelnemers

Pensioengerechtigde deelnemers

 

Beoogde loonindex

Feitelijk toegekende loonindex

Cumulatieve achterstand loonindex

Beoogde prijsindex

Feitelijk toegekende prijsindex

Cumulatieve achterstand prijsindex

01-01-2012

3%

1,5%

1,5%

2,3%

1,2%

1,1%

01-01-2013

0%

0%

1,5%

2,0%

1,0%

2,1%

01-01-2014

0%

0%

1,5%

0,9%

0,5%

2,5%

Het bestuur kan, als de financiële situatie van het fonds dat toelaat, besluiten om inhaalindexatie te verlenen. Uiteraard houdt het fonds bij dergelijke beslissingen rekening met de toekomst, zodat het fonds ook op de lange termijn een goede financiële positie behoudt.