Nieuws

Indexatie van de pensioenen per 1 januari 2023 met 11,39%

21 december 2022

Algemeen Pensioenfonds KLM verhoogt voor iedereen de pensioenen met 11,39%. Op verzoek van KLM en de vakbonden zal het pensioen van de KLMers ook meestijgen met de prijzen in plaats van de lonen. Voor hen gaat vanaf nu het pensioen dus met hetzelfde percentage omhoog als voor de oud-KLMers en gepensioneerden.

Bestuurslid Charlotte Orlebeke: “Het is fijn de pensioenen in 2023 te kunnen verhogen met een flink deel van de prijsstijging. Stel dat je een pensioen van 1.500 euro netto ontvangt, dan krijg je er per 1 januari ongeveer 170 euro in de maand bij. Dit gaat onze pensioengerechtigden helpen in deze dure tijden.”

Stijging van de prijzen grotendeels compenseren

In de periode tussen oktober 2021 en oktober 2022 stegen de prijzen met 16,9%. We kunnen deze stijging grotendeels compenseren omdat onze financiële positie hiervoor goed genoeg is. Wel loopt de indexatieachterstand hierdoor op. We hebben ervoor gekozen om gebruik te maken van de bestaande regels en niet de versoepelde regels. Hier is bewust voor gekozen om de balans te bewaken tussen een ruime indexering en het behouden van een gezonde financiële positie. Dat vinden wij, gezien de bewegelijke financiële markten in de aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel verstandig.

Maatstaf voor verhoging van de pensioenen van de werkenden gewijzigd

Voor KLMers gold dat de algemene KLM loonrondes bepalend waren of de pensioenen konden stijgen. Per 1 januari 2023 is dit aangepast. Vanaf nu is het doel de pensioenen te verhogen met de stijging van de prijzen. Dit was al het geval voor gepensioneerden en oud-KLMers.
 

Charlotte Orlebeke

Voor het verhogen van de pensioenen kijken we altijd naar de prijsstijging (inflatie) in het afgelopen jaar. De prijsstijging was toen 16,9%. Daarnaast kijken we naar onze financiële positie (de beleidsdekkingsgraad) en wegen we de belangen van alle deelnemers. Het bestuur heeft besloten om deze keer geen gebruik te maken van de versoepelde regels voor indexatie, maar van de bestaande regels. Het resultaat is dat we de stijging van de prijzen in de voornoemde periode voor 67,4% kunnen compenseren. De indexatie is ook in lijn met de verhoging van de AOW in 2023. 

Volledige indexatie zou een grotere impact hebben op onze financiële positie. Dat vinden wij, gezien de bewegelijke financiële markten en de komende overgang naar het nieuwe pensioenstelsel niet verstandig. Door te indexeren volgens de bestaande regels kunnen we zowel onze financiële positie goed houden als onze deelnemers grotendeels compenseren voor de stijging van de prijzen. De buffer die we nu overhouden, kunnen we later gebruiken. O.a. als voorziening voor een solidariteitsreserve als we overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel. 

Nee, het gaat hier niet om het inhalen van gemiste verhogingen van voorgaande jaren, de zogenaamde inhaalindexatie. Het bestuur heeft nu alleen de prijsstijging van 2023 deels gecompenseerd. Inhaalindexatie kan wel een rol spelen bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

Bij het nemen van dit besluit heeft het bestuur gekeken wat de gevolgen op de korte en lange termijn zijn. De belangen van alle deelnemers wegen we daarbij goed af. Want door het verhogen van de pensioenen daalt onze dekkingsgraad. Met een lagere dekkingsgraad wordt de financiële ruimte om in de toekomst de pensioenen te verhogen kleiner. Door deels te indexeren houden we buffer voor de komende jaren. 

KLM heeft drie pensioenfondsen: een voor de vliegers, een voor het cabinepersoneel en een voor de medewerkers met een grondfunctie. Deze fondsen verschillen van elkaar, qua deelnemersbestand, beleid, financiering en pensioenregeling. Ze zijn dus niet goed te vergelijken. Dit geldt ook voor de afspraken die zijn gemaakt over het verhogen van de pensioenen. Elk fonds en dus elk bestuur beslist zelf of en hoeveel zij de pensioenen kunnen verhogen.  Indien u bent geïnteresseerd: Kijk op de website voor meer informatie over de verhoging van de pensioenen bij de andere fondsen: klmcabinefonds.nl en klmvliegendfonds.nl.