Nieuws

Extra verhoging (indexatie) van de pensioenen van 2,34% per 1 januari 2022

12 oktober 2022

*Bericht aangevuld per 12 mei 2023*

We hebben besloten om de pensioenen van pensioengerechtigden en gewezen deelnemers extra te verhogen met 2,34%. Dit komt boven op de eerdere verhoging van 0,96%. De pensioenen gaan dus, in totaal per 1 januari 2022, omhoog met 3,3%. Dat is het maximum dat we, binnen de aangepaste regels, konden geven en dat hebben we gedaan. 

Pensioenen van de werkenden stijgt mee met de loonrondes van KLM

De verhoging van de werkenden hangt af van de financiële situatie van het fonds, het besluit van het bestuur en de hoogte van de maatstaf. Bij werkenden is de maatstaf de algemene loonrondes van KLM. De stijging van de pensioenen is dus maximaal gekoppeld aan de stijging van de lonen. Stijgen de lonen niet? Dan kan het pensioen dus ook niet meestijgen. En in 2021 zijn de lonen bij KLM niet gestegen.

Nieuwe regels en financiële situatie is goed genoeg

We kunnen de pensioenen verhogen om twee redenen: 

  1. De overheid heeft de regels op 1 juli 2022 tijdelijk aanpast. Pensioenfonds kunnen daardoor sneller en meer indexeren. Hiervoor moesten de arbeidsvoorwaardelijke partijen (werkgever en werknemersverenigingen) de intentie uitspreken om de pensioenen straks om te zetten naar de nieuwe pensioenregeling (het zgn. “invaren”). In september 2022 hebben arbeidsvoorwaardelijke partijen deze intentie uitgesproken. En omdat het pensioenfonds vooralsnog geen reden ziet om aan te nemen dat het invaren tot een onevenwichtig nadeel zou leiden voor één of meer specifieke groepen geldt deze intentie ook voor het pensioenfonds.
  2. Onze financiële situatie is in 2021 verbeterd. Door de stijgende rente zijn onze verplichtingen in 2021 gedaald. Dit is het bedrag dat nodig is om de pensioenen nu en in de toekomst uit te betalen. Hierdoor is onze beleidsdekkingsgraad het afgelopen jaar flink gestegen. Dit betekent dat er financiële ruimte is om de pensioenen extra te verhogen zonder dat onze financiële positie te veel verslechtert.  

Extra verhoging uitgekeerd bij betaling pensioen in oktober 2022

Ontvangt u een pensioen van ons? Dan ontvangt u de verhoging van uw pensioen vanaf oktober 2022. U ontvangt dan ook een nabetaling voor de negen maanden hiervoor. Hoeveel dat is, ziet u op uw pensioenspecificatie in MijnKLMPensioen. Deze staat eind oktober voor u klaar.
 

Per 1 juli 2022 zijn de regels voor het verhogen (indexeren) van pensioenen tijdelijk aangepast. Volgens de oude regels mochten pensioenfondsen pas gedeeltelijk indexeren bij een beleidsdekkingsgraad van 110% en pas volledig indexeren bij een beleidsdekkingsgraad van ongeveer 125% (niveau per 31 december 2021). Nu mogen we de pensioenen al indexeren bij 105%. Hiermee loopt de regelgeving vooruit op de nieuwe pensioenregels die waarschijnlijk vanaf halverwege 2023 in gaan.

Eind dit jaar kijken we of we de pensioenen in 2023 kunnen verhogen. Daarbij kijken we naar drie zaken:

  1. onze financiële positie van eind oktober 2022,
  2. de prijsstijging in de periode van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2022
  3. en de loonrondes in 2022.

Dan besluiten we of we wel of niet gebruik gaan maken van de tijdelijk versoepelde regels om indexatie te verlenen. Soms is het beter wat minder te verhogen, zodat we de pensioenen in de jaren erna ook kunnen verhogen.

Voor het verhogen van de pensioenen kijken we altijd naar de gemiddelde prijsstijging (inflatie) in het vorige jaar. Voor 2022 keken we naar de periode tussen 1 oktober 2020 en 1 oktober 2021. De prijsstijging was toen 3,3%. Daarnaast kijken we naar onze financiële positie en wegen we de belangen van alle deelnemers. Het resultaat is dat we de stijging van de prijzen in de voorgenoemde periode volledig kunnen verhogen. Dat is het maximum dat we, binnen de aangepaste regels, konden geven en dat hebben we gedaan.

De verhoging van de werkenden hangt af van de financiële situatie van het fonds, het besluit van het bestuur en de hoogte van de maatstaf. Bij werkenden is de maatstaf de algemene loonrondes van KLM. De stijging van de pensioenen is dus maximaal gekoppeld aan de stijging van de lonen. Stijgen de lonen niet? Dan kan het pensioen dus ook niet meestijgen. En in 2021 zijn de lonen bij KLM niet gestegen.  

Nee, het gaat hier niet om het inhalen van gemiste verhogingen van voorgaande jaren, de zogenaamde inhaalindexatie. Het bestuur heeft nu alleen de gedeeltelijke verhoging van dit jaar verhoogd tot het maximum. 

Dat is niet op voorhand te zeggen. Het besluit over 2022 betekent niet dat eenzelfde besluit wordt genomen voor 2023. Het bestuur kijkt eind 2022 opnieuw naar de situatie die zich op dat moment voordoet en zal opnieuw alle omstandigheden in overweging nemen bij haar besluitvorming.

Nee, de regels zijn versoepeld voor de indexatie per 1 januari 2022.Dat betekent dat u bij de pensioenuitkering van oktober de verhoging met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 ontvangt. Eind december besluit het bestuur over de indexatie van 2023.

Nee, de extra indexatie is alleen voor deelnemers die voor of op 1 januari 2022 al een pensioen ontvingen. 

Bij het nemen van dit besluit heeft het bestuur gekeken wat de gevolgen op de korte- en op de lange termijn zijn. De belangen van alle deelnemers wegen we daarbij goed af. De extra verhoging (indexatie) heeft verschillende gevolgen:

  1. Door het verhogen van de pensioenen daalt ons vermogen en ook onze dekkingsgraad. Hierdoor wordt de financiële ruimte (buffer) om in de toekomst de pensioenen te verhogen kleiner. Dat is nadelig voor alle deelnemers. Maar door de hoogte van de dekkingsgraad voor het toekennen van de extra indexatie (123,5% per 31 december 2021), is dit nadelige effect beperkt.
  2. Daarnaast is de dekkingsgraad van belang bij de toekomstige pensioenregeling. We mogen deze extra indexatie alleen doen omdat de arbeidsvoorwaardelijke partijen de intentie hebben uitgesproken om alle pensioenen straks om te zetten naar de nieuwe regeling. Een lagere dekkingsgraad heeft invloed op hoeveel vermogen er op het overgangsmoment wordt toebedeeld aan een deelnemer. Omdat onze dekkingsgraad ook na de extra indexatie ruim boven de minimaal vereiste dekkingsgraad bleef, vonden we dat acceptabel. 
  3. Op de korte termijn pakt het extra verhogen van de pensioenen voor gepensioneerden en gewezen deelnemers voordelig uit. Zij krijgen per 1 januari 2022 er in totaal 3,3% erbij. De pensioenen van de werkenden stijgen niet. Voor de werkenden geldt dat de algemene KLM loonrondes in 2021 bepalen hoeveel er wordt geïndexeerd. In 2021 hebben er bij KLM geen algemene loonrondes plaatsgevonden. Voor zowel de actieve als voor de gewezen als de gepensioneerde deelnemers geldt dat met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 100% van de maatstaf als toeslag is toegekend. Omdat de maatstaf voor de werkenden 0% was, is ook de toeslag op de pensioenen van de werkenden per 1 januari 2022 0%. Omdat de indexatieachterstand van de gewezen en de gepensioneerde deelnemers groter was dan van de werkenden heeft het bestuur van het pensioenfonds besloten dat het gerechtvaardigd is om deze extra toeslag toe te kennen. Daarnaast heeft het bestuur van het pensioenfonds de arbeidsvoorwaardelijke partijen gewezen op de gevolgen van het hanteren van verschillende maatstaven. Arbeidsvoorwaardelijke partijen hebben daarop aan het pensioenfonds verzocht om eind 2022 de maatstaf voor toeslagverlening voor alle partijen gelijk te trekken. Dit is ook gebeurd. 
     

Voor de lange termijn hebben we het effect van de extra verhoging in kaart gebracht voor verschillende leeftijden. Dat doen wij door een berekening te maken van het naar verwachting te behalen pensioenresultaat in wel duizenden verschillende economische scenario’s. Van heel positief tot zeer negatief en alles daar tussenin. 

Hoe hoger het pensioenresultaat hoe hoger de verwachting dat uw pensioen meestijgt met de prijzen. Een pensioenresultaat van 100 betekent dat er altijd volledig is opgebouwd en geïndexeerd volgens de prijsindex en nooit gekort. Is het pensioenresultaat boven de 100 dan is het pensioen met meer dan de prijsindex geïndexeerd. 

In bijgaande grafiek worden vier situaties vergeleken: met en zonder de extra indexatie per 1 januari 2022 in de mediaan en in een slechtweer scenario. Bij de mediaan zijn in de helft van de gevallen de uitkomsten beter en in de helft van de gevallen zijn de uitkomsten slechter.  Het slechtweer scenario zijn de 5% slechtste economische scenario’s. 

De berekeningen laten zien dat het pensioenresultaat met en zonder de extra indexatie op nagenoeg op hetzelfde niveau liggen. 

Hoge dekkingsgraad zorgt voor voldoende buffer in veel verschillende economische scenario’s
De reden dat het verschil tussen het pensioenresultaat met en zonder de extra indexatie komt omdat de dekkingsgraad per 31 december 2021 (dus voor de extra indexatie) 123,5% is. Bij deze dekkingsgraad is de verwachting van het bestuur dat in veel verschillende economische scenario’s een volledige indexatie verleend kan worden. Ons vermogen (buffer) blijft dus ook na de extra indexatie hoog genoeg. Daarom heeft het bestuur besloten tot de extra indexatie per 1 januari 2022.  
 

 

Generatie effecten grafiek