Pensioen 123 Laag 2

Premie

U en uw werkgever betalen beiden voor uw pensioen

U betaalt premie voor:

 • Ouderdomspensioen voor uzelf
 • Nabestaandenpensioen voor uw partner en eventuele kinderen
 • Als u arbeidsongeschikt wordt
 • Extra verzekeringen voor uw partner

Hoeveel is de premie?

U en KLM betalen samen voor uw pensioen. In 2021 is de totale premie 25,5% van de premiegrondslag*. Het deel dat u betaalt is 5,2% van de bijdragegrondslag**. Daar komen de premie(s) voor het facultatief nabestaandenpensioen (FNP) en/of Anw-hiaatpensioen bij, als u aan één of beide verzekeringen deelneemt. 

Uw werkgever betaalt elke maand de totale pensioenpremie aan het pensioenfonds. Uw deel van de pensioenpremie houdt uw werkgever maandelijks in op uw salaris. Het exacte bedrag staat op uw loonstrook. De premie die de werkgever betaalt, staat niet op uw loonstrook. 

Elk jaar bekijkt het bestuur welke premie voldoende is om het pensioen dat in de regeling is afgesproken te bereiken. De premies beleggen we om uiteindelijk een pensioen uit te kunnen keren. Hier leest u hoe wij beleggen.

Premiepercentages staan op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
De premie is afhankelijk van uw salaris en uw werktijdpercentage. Uw werkgever betaalt het totaal vermelde premiepercentage aan het pensioenfonds. Daarvan betaalt u het percentage dat op het UPO vermeld staat. Het verschil is voor rekening van de werkgever.

*De premiegrondslag is uw maandsalaris x 12,96 + eventuele ploegendienstbetalingen.
** Dit is 12 x uw maandsalaris plus vakantietoeslag, 12 x de maandelijkse ploegendienstbetaling op 1 januari en de door KLM opgegeven toeslagen, minus de bijdragefranchise. De bijdragefranchise wordt elk jaar per 1 januari vastgesteld. Over deze ‘drempel’ hoeft u geen premie te betalen.

KLM en de werknemers bepalen de premie

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde, net als salaris, vakantiedagen of een leaseauto. KLM en de werknemersorganisaties bepalen de inhoud van de pensioenregeling en de hoogte van de premie die u betaalt. Bij pensioen van een werkgever is sprake van een driehoeksverhouding.

 1. KLM en de werknemers – vertegenwoordigd door de vakbonden – maken met elkaar pensioenafspraken en sluiten een pensioenovereenkomst. Dit is onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Afspraken over die pensioenovereenkomst worden gemaakt in het arbeidsvoorwaardelijk overleg. Dit is de benaming van het overleg tussen KLM en de vakbonden.
 2. KLM brengt deze pensioenovereenkomst onder bij Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en doet dat met een uitvoeringsovereenkomst. Het pensioenfonds toetst of de afspraken uitvoerbaar, degelijk gefinancierd zijn en passen binnen de wettelijke kaders.
 3. Het pensioenfonds stelt op basis van de afspraken een pensioenreglement op. Hierin is beschreven hoe de pensioenregeling wordt uitgevoerd in de praktijk. Het pensioenfonds voert de regeling uit en wordt daarbij ondersteund door de uitvoeringsorganisatie Blue Sky Group.

 

Pensioendriehoek

Wat kosten de extra verzekeringen voor uw partner?

Neemt u deel aan het facultatief nabestaandenpensioen (FNP)? Dan betaalt u daarvoor 1% van de bijdragegrondslag**. De premie voor het Anw-hiaatpensioen hangt af van uw leeftijd. Bekijk hier hoeveel premie dat is.

Veelgestelde vragen

 • Wij houden de premie in op uw bruto salaris. U betaalt er nu dus geen belasting over. U betaalt later wél belasting over de pensioenuitkering.

 • Pensioen is een arbeidsvoorwaarde, net als salaris, vakantiedagen of een leaseauto. KLM en de werknemersorganisaties bepalen de inhoud van de pensioenregeling en de hoogte van de premie die u betaalt. Het bestuur van het fonds toetst wel of zij de regeling kan uitvoeren voor de afgesproken premie.

 • U ontvangt vanaf uw pensioendatum een levenslang ouderdomspensioen. 

  Als u komt te overlijden, ontvangt uw eventuele partner een nabestaandenpensioen. Bent u verzekerd voor extra partnerverzekeringen? Dan ontvangt uw partner ook deze pensioenen. Bij uw overlijden komen uw kinderen onder voorwaarden voor een wezenpensioen in aanmerking.

  Wordt u arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen en zetten wij uw pensioenopbouw voort voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. U hoeft daarover dan geen premie te betalen.

 • Om later een goed pensioen te kunnen bieden is rendement nodig. Geld op een spaarrekening zetten levert namelijk te weinig op. Omdat het beleggen van geld risico’s oplevert, doen we er alles aan deze risico’s zoveel mogelijk te beheersen. Zo haalt het fonds gemiddeld een goed rendement tegen acceptabele risico’s. Lees meer hierover bij Beleggen voor uw pensioen.

 • De totale premie die u en KLM aan ons betalen wordt zo berekend dat er naar verwachting voldoende geld is voor de benodigde pensioenopbouw, inclusief de vereiste risicopremies voor overlijden en arbeidsongeschiktheid. Ook benutten we premie voor het op peil houden van ons vermogen en om de kosten te betalen.

 • Als er een overschot in het pensioenfonds is, wordt een deel van dat overschot gebruikt voor korting op de premie. Er mag dan geen sprake zijn van een indexatie-achterstand over de laatste 10 jaar en eventuele verlagingen van de pensioenen over de laatste 10 jaar moeten zijn gecompenseerd. 

 • Als het nodig is om binnen 10 jaar (de wettelijke periode) te herstellen, verhogen we de premie met een herstelpremie.

Lucht vliegtuigvleugel