Blog

Rumoerig

3 februari 2021

Rumoerig

Hoe zal de geschiedenis terugkijken op het jaar 2020? Als een rampjaar? Zoals wij tijdens de geschiedenis geleerd hebben over het rampjaar 1672 waarin het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos was? Daarmee vergeleken zal het wel meevallen. 2020 was in veel gevallen een dramatisch jaar, ook voor de luchtvaart. Maar het land is niet reddeloos zijn en de regering niet radeloos. En alhoewel de beelden van de avondklokrellen verbijsterend waren, is ook het volk alles behalve redeloos.

Impact van coronacrisis

Voor uw pensioenfonds is het ook een rumoerig jaar geweest. Uiteraard laat de coronacrisis diepe sporen na in de financiële markten en de economie, en werd ook KLM hard geraakt. Die optelsom heeft ook impact op uw fonds en heeft dan ook veel aandacht van het bestuur gevraagd. Dat hebben we, zoals zo velen, anders gedaan dan we gewend waren: digitaal, van achter de computer en op afstand.
Uiteindelijk hebben we het jaar afgesloten met een dekkingsgraad van 97,9%. Helaas onvoldoende om tot indexatie over te gaan.

Nieuwe regeling

Het bestuur heeft er de afgelopen jaren bij het arbeidsvoorwaardelijk overleg van KLM met de vakbonden herhaaldelijk op gewezen dat de financiering van de pensioenregeling onvoldoende was en dat het gevaar bestond dat de pensioenopbouw omlaag zou moeten. Eind 2020 heeft het overleg ons gelukkig laten weten dat er overeenstemming is bereikt over een nieuwe regeling. Op dit moment toetsen we als bestuur of de regeling ook uitvoerbaar is en of de financiering in lijn is met onze pensioenambitie: een volledig geïndexeerd, waardevast pensioen. En, voor ons ook altijd een basisvoorwaarde, we kijken naar een zorgvuldige afweging van de belangen van zowel actieve deelnemers als gepensioneerden en deelnemers die uit dienst zijn.

Nieuw pensioenstelsel

Zodra we hiermee klaar zijn, gaan we als bestuur aan de slag met het nieuwe pensioenstelsel. Na jaren soebatten is er (eindelijk) meer duidelijkheid gekomen over het nieuwe stelsel. Uiterlijk in 2026 moet het ingevoerd worden. Dat lijkt ver weg, maar er moet enorm veel gebeuren. We zullen er dit jaar onze handen al vol aan hebben.

Kortom, we zullen ons ook in 2021 niet vervelen. Maar we doen het met veel inzet en enthousiasme, en met één doel: we maken ons hard voor uw pensioen. Of u daar nu al van geniet of pas in de toekomst. En voor nu: blijf veilig en blijf gezond!

Maarten Stienen

Werkgeverslid