Nieuws

Coronavirus: impact op het pensioenfonds - update 2 maart

2 maart 2020

Coronavirus: impact op het pensioenfonds

Er is op dit moment veel nieuws naar aanleiding van het coronavirus. Het bestuur volgt de ontwikkelingen nauwlettend en geeft er indien nodig opvolging aan. Graag delen wij enige relevante informatie met u.

In hoeverre heeft het nieuws over het coronavirus impact op ons pensioenfonds?
Het nieuws over het coronavirus heeft gevolgen voor de financiële markten. Koersen van risicovolle beleggingen zijn gedaald, en die van veilige beleggingen zijn gestegen. Ook koersen van de beleggingen van het pensioenfonds zijn hierdoor beïnvloed. Het effect op de actuele dekkingsgraad is tot nu toe negatief. Het beleid wordt afgestemd op de beleidsdekkingsgraad. Deze dekkingsgraad is een gemiddelde van de afgelopen 12 maanden. De invloed van het nieuws over het coronavirus op de beleidsdekkingsgraad werkt pas later door, en alleen als het effect langdurig aanhoudt.

Wat is het effect op de lange termijn?
Voor de lange termijn is nog onzeker welke effecten het nieuws over het coronavirus zal hebben.

Wat betekent dit voor mijn pensioen en nabestaandenpensioen?
Op dit moment heeft het nieuws over het coronavirus geen effect op uw pensioenuitkering, uw opgebouwde aanspraken of het recht op nabestaanden- en wezenpensioen. Pas als de dekkingsgraad te lang te laag is, zijn er misschien aanvullende maatregelen nodig. Denk hierbij aan een langere periode zonder verhogingen. Een andere maatregel is het verhogen van de premie. Of – in het uiterste geval – een verlaging van de pensioenen.

Wat doet het pensioenfonds?
Het bestuur van uw pensioenfonds doet er alles aan om de gevolgen zo veel mogelijk te beheersen. Het strategische beleid is gericht op de lange termijn, waarbij in de samenstelling van de portefeuille zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met mogelijke stress-situaties op de financiële markten. Het pensioenfonds spreidt bijvoorbeeld de risico’s en beleggingen. Wij blijven hierover in overleg met onze vermogensbeheerder en pensioenuitvoerder Blue Sky Group.