Nieuws

Chroom-6 update: Voortgang onderzoek en mogelijkheid tot deelname

22 oktober 2020

 

Eind vorig jaar heeft de KLM Groep bekendgemaakt dat ze een onderzoek start om vast te leggen in welke mate en op welke wijze in het verleden sprake is geweest van blootstelling van (oud-)medewerkers aan chroom-6 bij de onderdelen KLM Engineering & Maintenance (E&M), Transavia en Regional Jet Center (RJC) en haar voorloper Martinair. Eind mei is er een eerste update geweest over dit onderzoek.

Ondanks alle ontwikkelingen binnen het bedrijf als gevolg van de coronacrisis, loopt het chroom-6-project door. In dit bericht kunt u weer een update vinden wat betreft de voortgang van het onderzoek en meer informatie over eventuele deelname.

Verloop van het onderzoek
Inmiddels heeft de Integrated Safety Services Organisation (ISSO) – verantwoordelijk voor de uitvoer van het onderzoek - de registers geïnventariseerd waarin staat vastgelegd welke stoffen en middelen chroom-6 bevatten. Hiermee is het duidelijk geworden op welke locaties en in welke processen chroom-6-houdende producten zijn gebruikt.

Vervolgens heeft de ISSO de bestaande risico-inventarisaties, blootstellingsonderzoeken en auditrapporten verzameld waarin staat vermeld bij welke werkzaamheden er blootstelling aan chroom-6 zou kunnen hebben plaatsgevonden. Denk hierbij aan werkzaamheden als lassen en schuren.

Op dit moment vinden er aanvullende gesprekken plaats met arbo-professionals, management-en medezeggenschapsleden om een vollediger beeld te krijgen van locaties, faciliteiten en werkprocessen.

Volgende fase
In de volgende fase interviewt de ISSO medewerkers en oud-medewerkers van KLM E&M, Transavia en RJC (en voorloper Martinair), om in detail te bespreken welke werkzaamheden zij uitvoer(d)en, in welke periode en hoe er (in die tijd) wordt/werd omgegaan met eventuele blootstelling aan chroom-6 en het gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s).

Uitkomsten
De inventarisatie, rapporten, onderzoeken, gesprekken en interviews samen vormen de basis voor de zogeheten Job Exposure Matrix. In deze matrix staat per unit/bedrijfsonderdeel, per functie, per locatie en per jaar, de mate van mogelijke blootstelling aan chroom-6 weergegeven. Aan de hand van de functie(s) die iemand in de afgelopen jaren heeft vervuld, kan hiermee de mogelijke persoonlijke blootstelling gedurende zijn/haar arbeidsverleden bij de KLM Groep worden vastgesteld.

Deelname onderzoek en oproep in regionale bladen
Voor het onderzoek, en specifiek de interviews, is de KLM Groep op zoek naar
(oud-)medewerkers die voor 1990 werkzaam zijn geweest op een van de onderhoudsafdelingen van KLM E&M, Transavia en Martinair. De KLM Groep probeert deze groep ook door middel van een advertentie in regionale bladen te bereiken.

Behoort u tot deze groep en bent u geïnteresseerd in deelname aan het onderzoek? Of behoort u niet tot deze groep, maar zou u toch graag meedoen aan dit onderzoek? Aanmelden kan via: https://www.chroom6klmgroep.com/chroom-6/informatiepunt/