Nieuws

Bestuursleden gezocht

12 juli 2021

Op 1 juli jl. is Paula Verhoef, bestuurslid namens de werknemers, tussentijds afgetreden. Hierdoor ontstaat er een vacature in het bestuur. In oktober van dit jaar eindigt de bestuurstermijn van Henk Bosscher namens de werknemers. Hij is beschikbaar voor herbenoeming. In november van dit jaar eindigt de bestuurstermijn van Hans de Roos, bestuurslid namens de pensioengerechtigden. Ook hij is beschikbaar voor herbenoeming.

Dit betekent dat er een aantal bestuursvacatures is, waarvoor actieve deelnemers en pensioengerechtigden zich kandidaat kunnen stellen.

Kandidaatstelling voor actieve deelnemers en pensioengerechtigden bij het bestuur van het pensioenfonds
 

Werknemerszetels

Kandidaten voor deze vacature worden voorgedragen door de werknemersverenigingen, maar ook individuele werknemers kunnen zich kandidaat stellen. Als u zich individueel kandidaat stelt dan moet uw voordracht gesteund worden door minimaal 1% van het totaal aantal werknemers.

Gepensioneerdenzetel

Vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden worden gekozen door en uit de pensioengerechtigden. Kandidaten voor deze vacature worden voorgedragen door de werknemersorganisaties en verenigingen van gepensioneerden. Pensioengerechtigden kunnen zich ook individueel kandidaat stellen. Als er meer dan één kandidaat is, vinden er verkiezingen plaats.

Waar u rekening mee moet houden als u zich kandidaat stelt

Het bestuurslidmaatschap betreft een zware functie waaraan hoge eisen worden gesteld. Zo moet u voldoen aan de profielschets (te verkrijgen via onderstaande gegevens) en in staat zijn om vanaf de eerste dag als volwaardig bestuurslid te functioneren.

Na kandidaatstelling zal een gesprek met afgevaardigden van het bestuur plaatsvinden, die zullen toetsen of u voldoet aan het profielschets, dus of u voldoende deskundigheid heeft en over welke competenties u beschikt. Het gronddeel van de Ondernemingsraad KLM kiest vervolgens het te benoemen bestuurslid en draagt deze voor aan het bestuur. Het bestuur neemt een besluit of de kandidaat kan worden benoemd. Voordat een kandidaat bestuurslid wordt, zijn er twee vervolgstappen:

  • De voorgenomen benoeming wordt voorgelegd aan de raad van toezicht. De raad van toezicht kan een benoeming weigeren indien de raad van mening is dat de kandidaat niet voldoet aan de profielschets.
  • Elk aankomend bestuurslid wordt bovendien streng getoetst door DNB.

Het bestuur streeft naar een diverse bestuurssamenstelling met een goede verhouding mannelijke en vrouwelijke bestuursleden en bestuursleden uit verschillende leeftijdscategorieën.

Wilt u zichzelf kandidaat stellen?

Stuur dan een brief met uw voordracht, rekening houdend met de profielschets, samen met uw CV en voor de vacature van werknemerszetel handtekeningen- en namenlijst, vóór 27 augustus naar:

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM
Ter attentie van de bestuurssecretaris, mevrouw J.M. Quik
Postbus 123, 1180 AC  Amstelveen