Blog

Besturen met continuïteit

Door: Hans de Roos en Arend de Jong
17 juli 2019

Een pensioenfonds kijkt naar de lange termijn en heeft een verre horizon. Voor ons als bestuur is continuïteit daarom een kernbegrip. De grote lijn van de onderwerpen waarmee we ons bezighouden, verandert niet voortdurend; we laten ons niet van de wijs brengen door de waan van de dag. Geen wonder dus dat we, terugblikkend op het tweede kwartaal van 2019, voortborduren op de thema’s die drie maanden geleden op deze plek ook aan de orde kwamen.

Strategische prioriteiten
KLM en de werknemersorganisaties zijn de onderhandelingen over een nieuwe regeling gestart. Het pensioenfonds beoordeelt een eventuele nieuwe regeling op een evenwichtige afweging van alle belangen, gaat na of de regeling aan de wettelijke eisen voldoet én onderzoekt de uitvoerbaarheid. De afgelopen maanden hebben we ons op die beoordeling voorbereid.

Inmiddels hebben we, eindelijk, een landelijk pensioenakkoord op hoofdlijnen. Maar de uitwerking en implementatie daarvan kan nog jaren duren. Dat zal tezijnertijd invloed gaan hebben op de pensioenregeling. Het advies van de commissie parameters onder voorzitterschap van Jeroen Dijsselbloem over de rekenrente die pensioenfondsen moeten hanteren werpt z’n schaduw al eerder vooruit. Voor de dekkingsgraden vanaf 2020 en voor de kostendekkende premie toets vanaf 2021.

Rendement en dekkingsgraad
Nadat het rendement op onze beleggingen zich in de eerste drie maanden sterk had hersteld van de dip aan het eind van vorig jaar, konden we in het tweede kwartaal van 2019 weer een redelijk rendement van 2,6% noteren. Over het eerste half jaar was het rendement 10,3%. Rendement en vermogen ontwikkelden zich dus zeer sterk. Dat komt helaas niet tot uitdrukking in de dekkingsgraad, door de eveneens sterke stijging van de verplichtingen, doordat de rente verder daalde. Als gevolg daarvan daalde de dekkingsgraad licht naar 113,5%; eind maart was dat 115,3%.

Kritische vragen
We hebben inmiddels de eerste ervaringen opgedaan met onze Raad van Toezicht. Daarin zitten drie toezichthouders die met ons meekijken en kritische vragen stellen over de keuzes die we als bestuur maken. De raad heeft een agenda opgesteld met de thema’s die vooral aandacht zullen krijgen, zoals risicomanagement, de strategie van het pensioenfonds en duurzaam beleggen. De eerste ervaringen van de dialogen met de Raad van Toezicht zijn heel positief.

Bestuur in beweging
Drie bestuursleden, van wie de termijn eind juni eindigde, zijn herbenoemd: Marianne Meijer-Zaalberg (namens de pensioengerechtigden), Maarten Stienen (werkgeverslid) en Paula Verhoef (werknemerslid). In de tweede helft van het jaar hopen we twee nieuwe bestuursleden te benoemen in bestaande vacatures. Het gaat dan om een werknemerslid en een externe expert op het gebied van risicomanagement.

 Verantwoord beleggen
In het tweede kwartaal van 2019 hebben we een eerste aanzet gedaan voor de thema’s die we centraal willen stellen in ons beleid voor verantwoord beleggen. Denk daarbij aan milieu en klimaat, fatsoenlijke werkomstandigheden en het goed besturen van ondernemingen. Dat gebeurde tijdens een workshop voor de bestuurders van de drie KLM-pensioenfondsen. We hebben ons ook verdiept in de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het beleid van ondernemingen waarin we beleggen.

Voor de verdere concretisering is ook uw mening zeer waardevol. Daarom gaan we in september in een aantal focusgroepen met deelnemers in gesprek over verantwoord beleggen, in oktober gevolgd door een uitgebreid online onderzoek onder een representatieve steekproef uit de deelnemers.

Hans de Roos en Arend de Jong
Vicevoorzitters

Hans de Roos en Arend de Jong
Vicevoorzitters