Toezicht en controle op het pensioenfonds

Verschillende in- en externe partijen houden toezicht en controleren het pensioenfonds. Hieronder leest u welke interne en externe partijen dit zijn.

Interne controle

Het verantwoordingsorgaan beoordeelt het beleid van het bestuur en adviseert bijvoorbeeld over het communicatiebeleid, de klachtenregeling en de beloning van het bestuur. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan leest u in het jaarverslag.

Leden van het verantwoordingsorgaan

Namens KLM: Eric Wittgen.

Namens werknemers: Asha Mees, Cees Verhaert, Walter van der Vlies, Piet-Hein van Walderveen en Johan Walter. 

Namens pensioengerechtigden: Harry Knoors, Frans Reder, Jan Schaatsbergen (voorzitter), Wim Stijnman en Bob van der Wal.

 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds en is in elk geval belast met het toezien op een adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen.

Onderdeel van het toezicht is dat voor een aantal bestuursbesluiten goedkeuring van de Raad van Toezicht verplicht is. Bijvoorbeeld het jaarverslag, het beloningsbeleid, het functieprofiel van bestuursleden en een collectieve waardeoverdracht. Verder heeft de Raad van Toezicht de bevoegdheid een benoeming van een bestuurslid te weigeren of bij disfunctioneren een bestuurslid te schorsen of te ontslaan.

Leden van de Raad van Toezicht
Anneke van der Meer (voorzitter), Roeland van Vledder en Jan Nijland.

Er zijn drie sleutelfuncties: de risicobeheerfunctie, de interne auditfunctie en de actuariële functie. De sleutelfuncties hebben binnen het pensioenfonds een controlerende taak als aandachtsgebied. De houders van de sleutelfuncties zijn eindverantwoordelijk voor de taken van hun sleutelfunctie.

Onze sleutelfunctiehouders

De risicobeheerfunctie zorgt ervoor dat het bestuur een totaalbeeld heeft van de risico's waaraan het pensioenfonds wordt blootgesteld. De sleutelfunctiehouder risicobeheer beoordeelt en bewaakt het risicobeheersysteem en adviseert het bestuur over de beheersing van de risico’s. De sleutelfunctiehouder heeft een onafhankelijke positie binnen het pensioenfonds. Bestuurslid Carola Steenmeijer is sleutelfunctiehouder risicobeheer.

De actuariële sleutelfunctie beoordeelt en houdt toezicht op de juiste berekening van de (financiële) verplichtingen en voorzieningen van het pensioenfonds. Hamadi Zaghdoudi van Willis Towers Watson is de actuarieel sleutelfunctiehouder. Hij is tevens de certificerend actuaris van het pensioenfonds. 

De interne auditfunctie beoordeelt door middel van gerichte onderzoeken (audits) de werking van de interne beheersingsmaatregelen en –procedures van het pensioenfonds. De interne auditfunctie vormt daarmee het sluitstuk van alle waarborgen van beheerste en integere bedrijfsvoering binnen het pensioenfonds. Bestuurslid Kirsten Pronk is sleutelfunctiehouder interne audit. 

De compliance officer toetst of het bestuur, verantwoordingsorgaan, Raad van Toezicht en eventueel andere verbonden personen de gedragscode naleven en of het bestuur de consequenties van (veranderende) wet- en regelgeving tijdig onderkent. Deze functie is uitbesteed aan HVG Law. 

Externe controle

De Nederlandsche Bank (DNB) controleert de financiële opzet van het pensioenfonds en de deskundigheid en integriteit van de bestuurders. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) let op de communicatie van het pensioenfonds met zijn deelnemers.

Accountancy en actuariaat

De externe controle wordt verzorgd door KPMG Accountants N.V. en Willis Towers Watson als respectievelijk externe accountant en actuaris. De uitvoeringsorganisatie Blue Sky Group is onze adviserend actuaris.