Hoe worden onze beleggingen beheerd?

Het beheer van onze beleggingen hebben we uitbesteed aan BSG Asset Management  Bij deze uitbesteding staat de lange termijnverplichting van het fonds centraal. Deze volgt uit onze investment beliefs, de asset & liability management (ALM)-studie die minimaal eens per drie jaar wordt uitgevoerd en de investment cases van alle beleggingscategorieën.

Ons vermogen wordt belegd in individuele vermogenstitels direct op naam van het pensioenfonds of in beleggingsfondsen. Hierbij vindt een uitgebreid due diligence proces plaats, opdat de beleggingen aansluiten bij de lange termijn doelstelling van het fonds. Hierin worden zowel de financiële als niet-financiële prestaties beoordeeld. Naast ons, beschikt ook BSG Asset Management over een ESG beleid. 

BSG Asset Management legt op kwartaalbasis verantwoording af over het gevoerde beleggingsbeleid aan het bestuur van het pensioenfonds. Hierbij wordt aangegeven welke transacties zijn uitgevoerd, of er limieten zijn overschreden (actief dan wel passief) en welke acties hierop genomen zijn (bijvoorbeeld herbalancering). De belangrijkste risicobeheersingsmaatregelen zijn opgenomen in een jaarlijkse rapportage van Blue Sky Group aan het fonds (ISAE 3402 type II rapportage). 

Wij evalueren BSG Asset Management jaarlijks. Hierbij komt niet alleen de kwaliteit van de dienstverlening aan de orde, maar ook de hiervoor verschuldigde vergoeding. Deze wordt afgezet tegen de vooraf opgestelde begroting. De overeengekomen vergoeding is passend voor de aard van de gevraagde dienstverlening en zorgt voor gelijke belangen bij ons en de uitvoerder. De vergoeding voor BSG Asset Management is onderdeel van de totale kosten voor het vermogensbeheer. Deze worden periodiek beoordeeld in een benchmarkstudie, waarbij ook de transactiekosten worden beoordeeld. 

De vermogensbeheerovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en kan tegen het einde van een kalendermaand worden opgezegd met een opzegtermijn van zes maanden.