Raad van Toezicht per 1 januari 2019

1 maart 2019

Het pensioenfonds heeft met ingang van dit jaar een Raad van Toezicht (RvT).  De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke personen, die geschikt zijn voor de uitoefening van het toezicht op pensioenfondsen. Per 1 januari 2019 hebben Anneke van der Meer, Jan Nijland en Robert Croll zitting in dit interne toezichtorgaan. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds en is in elk geval belast met het toezien op een adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur.