Nieuwe bestuurstermijn

8 april 2019

Per 1 juli 2019 komen er twee bestuurszetels vrij bij het Algemeen Pensioenfonds KLM. Het gaat om een zetel namens de werknemers en een zetel namens de pensioengerechtigden. In dit bericht informeren wij u over de benoeming van de vertegenwoordigers van werknemers en pensioengerechtigden.

Eén werknemerszetel
Voor de werknemerszetel draagt de ondernemingsraad van KLM  een bestuurslid namens de werknemers voor aan het bestuur van het pensioenfonds. De werknemersverenigingen worden in de gelegenheid gesteld om kandidaten voor te dragen, maar ook individuele werknemers kunnen zich kandidaat stellen. Als u zich individueel kandidaat stelt, dan moet uw voordracht gesteund worden door minimaal 1% van het totaal aantal werknemers.

Eén gepensioneerdenzetel
Vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden worden gekozen door de pensioengerechtigden. Kandidaten voor deze vacature worden voorgedragen door verenigingen die pensioengerechtigden vertegenwoordigen. Dat zijn verenigingen van gepensioneerden, maar ook werknemersverenigingen. Ook individuele pensioengerechtigden kunnen zich kandidaat stellen. Als er meer dan één kandidaat is vinden er verkiezingen plaats.

Waar u rekening mee moet houden als u zich kandidaat stelt
Het bestuurslidmaatschap is een zware functie waaraan door de wet hoge eisen worden gesteld. Een bestuurslid moet deskundig zijn op het gebied van o.a. vermogensbeheer, financiering van pensioenregelingen, risicomanagement, administratieve uitvoering, communicatie en besturing van financiële organisaties. U moet in staat zijn om vanaf de eerste dag als volwaardig bestuurslid te functioneren. De Nederlandsche Bank toetst bestuursleden op hun geschiktheid en betrouwbaarheid.

De functie-eisen zijn vastgelegd in een functieprofiel. Dit kunt u opvragen bij het bestuur (zie onderstaand e-mailadres).

U kunt zich kandidaat stellen door middel van een brief aan het bestuur (via onderstaand emailadres), met daarbij gevoegd uw curriculum vitae (CV). In deze brief motiveert u uw kandidatuur. Het bestuur kan nadere informatie bij u opvragen of u uitnodigen voor een gesprek. Het bestuur beoordeelt of een kandidaat voldoende gekwalificeerd is.

De termijn voor kandidaatstelling sluit vóór 24 april 2019

Meer informatie?

Meer informatie en een volledig functieprofiel kunt u opvragen via bestuur@klmgrondfonds.nl