Blog

Met een goed gevoel richting jaareinde

Door: Hans de Roos en Arend de Jong
20 oktober 2017

Na een warm oktoberweekend, waarin we kort de zomer terughaalden, zijn we nu toch echt in het najaar aanbeland. Het derde kwartaal is afgesloten en het laatste kwartaal van 2017 is in volle gang.

Het pensioenfonds staat er financieel weer beter voor

In het derde kwartaal zijn zowel de nominale dekkingsgraad als de beleidsdekkingsgraad verder gestegen. De nominale dekkingsgraad was eind september 117,8% en de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde van de twaalf voorgaande maanden) kwam uit op 112,7%. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het geld dat we in kas hebben (vermogen) en het geld dat we in kas moeten hebben om alle pensioenen te kunnen betalen, nu en in de toekomst (verplichtingen). Het fonds is daarmee nog niet uit het reservetekort, want de vereiste dekkingsgraad is 124,4%. Er is dus nog een herstelplan van kracht.

Waardoor is de beleidsdekkingsgraad gestegen?

Het vermogen van het pensioenfonds is in het derde kwartaal gestegen en de verplichtingen zijn gedaald. Het vermogen is vooral gegroeid door rendement (1,6% in het derde kwartaal). Het fonds belegt in aandelen, obligaties en vastgoed en al deze drie categorieën stegen in waarde. De daling van de verplichtingen heeft onder andere te maken met de stijging van de rente. Hierdoor hoeft het pensioenfonds minder geld in kas te hebben om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen.

Lees meer over de financiële positie van het pensioenfonds

Lees hier het kwartaalbericht over het derde kwartaal van 2017

Waar hield het bestuur zich mee bezig in Q3?

We hebben de evaluatie van de in 2015 gestarte netto pensioenregeling afgerond. De netto pensioenregeling is bedoeld voor deelnemers met een salaris van meer dan € 103.317,-. Boven die grens kan pensioen alleen opgebouwd worden vanuit het netto salaris. We hebben besloten om de netto pensioenregeling vooralsnog met een jaar te verlengen.

Verder hebben we hard gewerkt aan de voorbereiding en uitwerking van een nieuwe besturingsstructuur, nadat afgelopen zomer een blauwdruk voor een aangepast bestuursmodel was goedgekeurd. Dit wordt ook wel ‘governance’ genoemd. Een nieuwe besturingsstructuur is nodig omdat er steeds hogere eisen worden gesteld aan bestuursleden. Het is een omvangrijk traject, waarbij alle aspecten van het reilen en zeilen van het fonds aan de orde komen. In het vierde kwartaal willen we hierover besluiten nemen, zodat we in 2018 volgens de nieuwe besturingsstructuur kunnen werken.

Wat gaat er verder gebeuren in het vierde kwartaal?

We houden als bestuur goed in de gaten hoe het met de beleggingen gaat en of we op beleggingsgebied nog steeds de juiste keuzes maken. Eén van de onderwerpen hierbij is het rendement/risicoprofiel: hoeveel rendement beogen we en welk risico willen we als pensioenfonds bij onze beleggingen lopen? Want helemaal zonder risico’s beleggen kan niet. In het komende kwartaal nemen we besluiten die tot een lichte aanpassing van het risicoprofiel voor beleggingen kunnen leiden.

Aan het einde van het vierde kwartaal besluiten we of we de pensioenen per 1 januari 2018 gedeeltelijk kunnen indexeren. De kans hierop is reëel, maar het zal gaan om een beperkte indexatie. Het indexatiebesluit plaatsen we eind december op de website en wie informeren u hierover via de digitale nieuwsbrief.

In november ontvangen alle deelnemers het magazine Focus in de brievenbus, alweer de laatste van dit jaar. In de komende editie besteden we onder andere aandacht aan de resultaten van het deelnemersonderzoek en aan risicomanagement. We interviewen een nieuw lid van het verantwoordingsorgaan, Ferry Laplooi, en hebben ook weer een leuk gesprek met een deelnemer. Lezen dus!

Namens het bestuur,

Arend de Jong & Hans de Roos

PS. Wij horen graag uw mening. Laat een bericht achter onder dit blog of mail naar pensioenservice@klmgrondfonds.nl

Hans de Roos en Arend de Jong
Vicevoorzitters