Blog

Een kwartaal vol voorbereidingen

Door: Hans de Roos en Arend de Jong
18 april 2019

Aan het begin van het jaar stelt het bestuur altijd de (strategische) prioriteiten vast. In dat lijstje staat onder andere de voorbereiding op een eventuele nieuwe pensioenregeling. Een nieuwe pensioenregeling is niet iets wat het pensioenfonds zelf bepaalt, het is een afspraak tussen KLM en de werknemersorganisaties. Die hebben de intentie om dit jaar over een nieuwe regeling te onderhandelen. Het bestuur van het fonds bereidt zich voor op de beoordeling en invoering van een nieuwe regeling. Bij de fondsen voor vliegend personeel en cabinepersoneel is al eerder een nieuwe pensioenregeling afgesproken, met een vaste premie en een zekere verschuiving van risico van werkgever naar deelnemers.

Het rendement dat het fonds gerealiseerd heeft in het eerste kwartaal bedraagt 7,3%. Dit in schril contrast met het verliesgevende vierde kwartaal van 2018. Een en ander geeft aan hoe beweeglijk de beurs is. Het vermogen van het fonds is nog nooit zo hoog geweest als op dit moment, namelijk € 9.1 miljard. Tegelijkertijd daalde in het eerste kwartaal de rente verder. Daardoor zijn de verplichtingen ook sterk gestegen (naar € 8,2 miljard) en zien we, ondanks het goede rendement, een daling van de dekkingsgraad.

Kritische vragen
Nieuw dit jaar is dat de Raad van Toezicht van start is gegaan. Deze raad met drie experts van buiten kijkt mee met het bestuur en stelt kritische vragen over keuzes die gemaakt worden. Ook moet de raad goedkeuring geven aan sommige bestuursbesluiten. Voor het bestuur is deze nieuwe manier van toezichthouden nieuw. De visitatie commissie is daarmee komen te vervallen. Het bestuur verwacht waardevolle dialoog met de Raad van Toezicht en bruikbare feedback.

Bestuur in beweging
Er zit ook beweging in de samenstelling van het bestuur zelf. Drie zittingstermijnen eindigen op 30 juni 2019. KLM zal iemand voordragen voor een bestuurslidmaatschap namens de werkgever.  Daarnaast is sprake van een bestuurslid namens de werknemers en een bestuurslid namens de pensioengerechtigden. . Daarnaast werven we een nieuwe externe bestuurder, omdat we het bestuur willen versterken met een expert op het gebied van risicomanagement. Door nieuwe Europese regelgeving worden er namelijk aan risicomanagement steeds hogere eisen gesteld.

Verantwoord beleggen
Een thema dat onverminderd belangrijk blijft is verantwoord beleggen. We zullen ons beleid verder vormgeven door thema’s te kiezen die goed bij het fonds en bij KLM passen. Ook kijken we naar de manier waarop we invloed willen uitoefenen op bedrijven. Je kunt bedrijven uitsluiten, vorig jaar hebben we bijvoorbeeld besloten niet meer te investeren in tabak, maar je kunt juist ook met bedrijven in gesprek gaan. We willen daarbij ook de dialoog aangaan met u, deelnemer aan het pensioenfonds. Wat vind u belangrijk als het gaat om verantwoord beleggen? Dat zijn allemaal dingen die we het komende jaar gaan onderzoeken.

Hans de Roos en Arend de Jong
Vicevoorzitters