Blog

Bescheiden verbetering

Door: Hans de Roos en Arend de Jong
19 oktober 2018

Het eerste halfjaar van 2018 hebben we achter de rug en de vakanties staan voor de deur. Een goed moment om weer een balans op te maken.

Voor de beleggingen van het fonds begon het jaar goed, maar in het tweede kwartaal vlakte de ingezette positieve lijn wat af. Aan het einde van het eerste halfjaar van 2018 zien we een lichte verbetering van de financiële positie van het pensioenfonds en een bescheiden positief rendement. De oorzaak van de terugval in het tweede kwartaal heeft te maken met geopolitieke spanningen en  de onzekerheid over mogelijke handelsoorlogen. De aankondiging van de Europese Centrale Bank (ECB) om te stoppen met het opkoopprogramma heeft tot nu toe weinig effect. De rente blijft voorlopig relatief laag.

Een belangrijk thema voor het bestuur in deze periode is het verder optimaliseren van het beleggingsbeleid. In juni is besloten tot herinrichting van de aandelenportefeuille met als doel om de verhouding tussen rendement en risico te verbeteren. Er wordt meer aangesloten bij de wereldwijde benchmark voor aandelenbeleggingen. Dit sluit aan bij het uitgangspunt van het fonds om meer passief te beleggen. Op het gebied van ESG heeft het bestuur zijn visie en beleid op verantwoord beleggen geformuleerd en de stappen bepaald om invulling aan het beleid te geven. De aandacht richt zich nu eerst op uitsluiting van bepaalde bedrijven en producten. Dit beleid zetten we in het komende kwartaal om in concrete acties.

Ook zijn we verder gegaan met de nieuwe bestuurlijke organisatie. Er is een externe bestuurder geselecteerd die specifieke expertise op het gebied van vermogensbeheer toevoegt aan het bestuur. Ook voor de Raad van Toezicht, die per 1 januari 2019 actief wordt, zijn leden geselecteerd. De definitieve benoeming van deze functionarissen vindt plaats na de wettelijk voorgeschreven toetsing door DNB. Het verantwoordingsorgaan begon per 1 juli aan een nieuwe zittingstermijn. Er zijn vijf nieuwe leden toegetreden. Het bestuur dankt de teruggetreden leden voor hun inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren.

Een onderzoek van DNB in 2017 naar de robuustheid van de pensioenadministratie gaf aanleiding tot maatregelen o.a. ter versterking van de beheersing van niet-financiële risico’s en verzakelijking van de relatie met de uitvoeringsorganisatie. Volgens planning konden we in juni alle acties afronden en DNB informeren over de getroffen maatregelen. Als onderdeel van de maatregelen vond begin juli een crisisoefening plaats, waarin we werden geconfronteerd met een (fictieve) hack van de gegevens van enkele duizenden deelnemers. Gedurende enkele uren werd geoefend hoe we een dergelijke situatie het hoofd zouden bieden. Het bestuur blikt terug op een geslaagde oefening.  

Op 25 mei ging de nieuwe Europese privacywetgeving in. Het pensioenfonds vindt het uiteraard belangrijk dat alle persoonsgegevens in onze administratie goed beschermd zijn en besteedde daarom veel aandacht aan tijdige doorvoering van de nieuwe voorschriften. Onze systemen en programma’s zijn goed beveiligd, zodat onbevoegden geen toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Verwachting van veel partijen was dat de SER in april tot een advies over het toekomstige pensioenstelsel zou komen. Insteek van het kabinet was om zo spoedig mogelijk daarna wetgeving voor te bereiden, waarbij de voorkeur van het kabinet uitging naar een stelsel met persoonlijke pensioenpotjes met collectieve risicodeling. Ondanks berichten in de media over een mogelijke spoedig akkoord, is de SER tot op heden niet met een advies gekomen. Het kabinet heeft aangegeven de sociale partners meer tijd te willen geven. Of er in het komend kwartaal wel een akkoord komt en wat het kabinet doet bij langer uitstel is niet te voorspellen. Het bestuur oriënteert zich goed op alle ontwikkelingen, maar loopt niet op de zaken vooruit.

Wat wel zeker is dat het fonds per 2019 nieuwe Europese regelgeving over o.a. communicatie en governance moet doorvoeren. Deze zogenoemde IORP II wetgeving verplicht onder andere tot het instellen van sleutelfuncties op het gebied van risicobeheer, audit en actuariële zaken. Ook leidt de wetgeving tot aanvulling van de pensioencommunicatie. De implementatie van deze wetgeving zal in de tweede helft van het jaar bestuurlijke aandacht vragen.

Hans de Roos en Arend de Jong
Vicevoorzitters