Wat betekent dat?

Afkoopgrens

Het bedrag waaronder kleine pensioenen mogen worden afgekocht. Als uw totale opgebouwde KLM-pensioen onder deze grens valt op het moment dat u KLM verlaat, kan het in één keer worden afgekocht. U krijgt dan eenmalig een bedrag uitgekeerd.

Algemene loonronde

Het percentage van de algemene salarisverhoging(en) bij KLM op grond van de cao tussen 2 januari van het voorafgaande jaar tot en met 1 januari van het betreffende jaar.

Algemene nabestaandenwet (Anw)

Wanneer u overlijdt én uw partner is jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd, heeft hij of zij mogelijk recht op een uitkering van de overheid uit de Algemene nabestaandenwet (Anw). Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die deze uitkering verzorgt, voor meer informatie.

Anw-hiaatpensioen

Mogelijk ontvangt uw partner geen Anw-uitkering van de overheid. Dan ontstaat er een Anw-hiaat. Via uw pensioenfonds kunt u daarom een Anw-hiaatpensioen afsluiten.

AOW

Algemene Ouderdomswet. Kijk voor meer informatie over de AOW op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de AOW-uitkering verzorgt.

AOW-leeftijd

De dag waarop u recht hebt op een AOW-uitkering.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Een uitkering die u van het pensioenfonds bij arbeidsongeschiktheid ontvangt en die uw uitkering van UWV op grond van de WIA (Werk Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) aanvult. Het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat bij volledige, duurzame arbeidsongeschiktheid in na afloop van uw tweede ziektejaar. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid gaat deze uitkering in na afloop van de loongerelateerde uitkeringsperiode.

Bestuur

Het hoogste orgaan van uw pensioenfonds. In het bestuur zitten vertegenwoordigers van werkgever, werknemers en pensioengerechtigden. Lees meer over het bestuur.

Bijdragefranchise

Het bedrag waarover de deelnemer geen bijdrage voor de pensioenregeling hoeft te betalen. Dit bedrag wordt elk jaar per 1 januari vastgesteld. Het wordt afgeleid van het bedrag van het vorige jaar door dit aan te passen met de loonindex.

Bijdragegrondslag

Het bedrag waarover de premie voor de pensioenregeling wordt berekend. Dit bedrag is twaalf maal het vaste maandsalaris, vermeerderd met de vakantietoeslag, twaalf maal de maandelijkse ploegendienstbetaling op 1 januari en de door KLM opgegeven toeslagen, minus de bijdragefranchise.

Bijzonder nabestaandenpensioen

Het deel van het nabestaandenpensioen dat na scheiding aan een ex-partner wordt uitbetaald na uw overlijden, op grond van de Pensioenwet.

Cao

Collectieve arbeidsovereenkomst voor grondpersoneel van KLM.

Conversie

Het omzetten van een bijzonder ouderdomspensioen en een bijzonder nabestaandenpensioen in een eigen recht op ouderdomspensioen voor de ex-partner.

Deelnemer

Een werknemer van KLM.

Deelnemersbijdrage

Uw bijdrage in de kosten van de pensioenregeling. De bijdrage wordt in twaalf maandelijkse termijnen door KLM op uw bruto salaris ingehouden.

Deeltijdpensioendatum

De datum waarop het pensioen gedeeltelijk ingaat. Dit is altijd de eerste van de maand.

Deeltijdpensioenpercentage

Het percentage van het op de deeltijdpensioendatum opgebouwd pensioen, dat gedeeltelijk ingaat.

Deeltijdpercentage

Het percentage dat een deeltijdwerknemer productief is van de volle productie noemen we het deeltijdpercentage.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds voldoende vermogen heeft om de verplichtingen na te komen.

Facultatief Nabestaandenpensioen (FNP)

Het FNP is een risicoverzekering die ervoor zorgt dat uw partner levenslang nabestaandenpensioen ontvangt na uw overlijden tijdens uw dienstverband. Het voorziet in een aanvullende uitkering aan uw partner waarmee ook het nabestaandenpensioen over de toekomstige diensttijd wordt afgedekt.

Fictieve loongerelateerde periode

De loongerelateerde WGA-uitkeringsperiode die een deelnemer die minder dan 35% arbeidsongeschikt is, zou hebben gehad als de arbeidsongeschiktheid 35%-80% zou hebben bedragen. Deze periode wordt door KLM vastgesteld en bedraagt minimaal drie en maximaal 38 maanden.

Franchise

Iedereen in Nederland bouwt jaarlijks AOW op. Deze voorziet in een basispensioen. Het ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De franchise is dat deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd, omdat de AOW daarin voorziet.

Gewezen deelnemer

Voormalige deelnemer van het pensioenfonds, die een opgebouwd en premievrij pensioen bij het pensioenfonds heeft.

IVA

Inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschiktheid (onderdeel van de WIA). Lees hier meer over het pensioen als u een IVA-uitkering ontvangt. Op de website van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) vindt u informatie over de IVA zelf.

Loongerelateerde uitkeringsperiode

Periode waarin u van het UWV een WGA-uitkering ontvangt. Deze periode is gerelateerd aan het loon dat u hebt verdiend.

Loonindex

Het percentage waarmee de lonen bij KLM stijgen op grond van de cao tussen 2 januari van het voorafgaande jaar tot en met 1 januari van het betreffende jaar.

Middelloonregeling

Pensioenregeling waarbij uw pensioenopbouw ieder jaar wordt berekend aan de hand van uw salaris op 1 januari in dat jaar en het gemiddelde deeltijdpercentage van dat jaar. Het totale pensioen is een optelsom van alle pensioenbedragen die u jaarlijks hebt opgebouwd.

Nabestaanden

Uw (door KLM erkende) partner en/of uw eventuele kinderen.

Nabestaandenpensioen

De uitkering die uw partner levenslang ontvangt na uw overlijden.

Ouderdomspensioen

De uitkering die u ontvangt vanaf de pensioeningangsdatum tot het moment dat u overlijdt. Kortweg pensioen.

Partner

Degene met wie u getrouwd bent, bij de burgerlijke stand een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of degene met wie u een door KLM erkend samenlevingsverband bent aangegaan.

Pensioengevend jaarsalaris

Dit is gelijk aan de bruto pensioengrondslag.

Pensioengrondslag (bruto)

Twaalf keer het maandsalaris van de deelnemer, inclusief de eventuele leeftijdstoeslag, zoals vastgesteld per 1 januari van het betreffende jaar. Hierbij wordt uitgegaan van volle productie, verhoogd met 8% in verband met vakantietoeslag, 4,33% in verband met eindejaarsuitkering voor de deelnemer met een winstafhankelijke uitkering respectievelijk 8,33% voor de deelnemer met een extra vaste uitkering en het percentage van de winstafhankelijke uitkering van het vorige jaar. De bruto pensioengrondslag is maximaal € 105.075,- (2018). Bij een parttime dienstverband wordt dit wettelijk maximum naar rato verlaagd.

Pensioengrondslag (netto)

Het deel van uw pensioengevend jaarsalaris waarover u pensioen opbouwt. Dit is de bruto pensioengrondslag minus de franchise.

Premievrije aanspraken

Pensioenaanspraken die bij het pensioenfonds van uw oude werkgever achterblijven, nadat u uit dienst getreden bent. U bent geen deelnemer meer en bouwt ook geen pensioen meer op. Dit betekent dat u ook geen premie meer hoeft te betalen.

Prijsindex

Het percentage waarmee het consumenten prijsindexcijfer (alle huishoudens, afgeleid) over de maand oktober van het voorafgaande kalenderjaar is gestegen ten opzichte van het consumentenprijsindexcijfer (alle huishoudens, afgeleid) over de maand oktober van het daaraan voorafgaande kalenderjaar. De prijsindex wordt jaarlijks vastgesteld door het CBS.

Uitvoeringsovereenkomst

Overeenkomst gesloten tussen KLM en het Algemeen Pensioenfonds KLM in verband met het in uitvoering nemen van de pensioenregeling van KLM.

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, onder andere belast met de uitvoering van de WIA.

Verevend ouderdomspensioen

Verevend ouderdomspensioen is het recht op uitbetaling van een deel van het ouderdomspensioen dat op grond van de Wet Verevening Pensioenaanspraken bij scheiding ontstaat voor de ex-partner. Het verevend ouderdomspensioen wordt afgesplitst van het door de deelnemer tot het moment van scheiden opgebouwde ouderdomspensioen (pensioenverevening genoemd).
Dit is het ouderdomspensioen dat resteert na de omzetting van opgebouwde ouderdomspensioen in ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. Onder scheiding wordt hier verstaan: echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Verevening

De wettelijke term voor het toekennen van een deel van uw ouderdomspensioen aan uw ex-partner na scheiding.

Verzekering op risicobasis

Als iets op risicobasis verzekerd is, wil dit zeggen dat er geen opbouw plaatsvindt. Het risico is slechts verzekerd (min of meer vergelijkbaar met een reisverzekering: zolang er geen schade is wordt er ook niets uitgekeerd). Bij beëindiging van deelname of het betalen van de premie, stopt ook de verzekering.

WAO

Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering, de voorloper van de WIA. Lees meer over de WAO op de website van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Wezenpensioen

Het pensioen dat uw kind(eren) ontvang(t)(en) na uw overlijden.

WGA

Regeling werkhervatting voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (onderdeel van de WIA). Lees hier meer over het pensioen als u een WGA-uitkering ontvangt, of kijk op de website van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voor meer informatie over de WGA.

WIA

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Lees meer over pensioen en arbeidsongeschiktheid, of kijk voor meer info over de WIA op de website van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).