Toelichting op het UPO 2019

Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Ieder jaar ontvangt u een persoonlijk pensioenoverzicht van uw pensioenfonds: het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). U kunt het UPO altijd terugvinden in MijnKLMpensioen .
Het UPO is een beknopt overzicht en sluit goed aan bij het 
Pensioen 1-2-3. Zo kunt u eenvoudiger informatie terugvinden op onze website.

Toelichting op het UPO 2018

Werkt u bij KLM Health Services? Dan vindt u de toelichting op uw UPO hier.

Op deze pagina vindt u extra informatie bij het UPO 2019. Hebt u andere vragen over uw pensioen? Kijk dan verder op deze website. Of neem contact op met Pensioenservice.

De UPO toelichting 2017 kunt u vinden bij documenten.

Algemene informatie

Uw persoonlijke gegevens

Hier ziet u de basisgegevens waarop uw UPO is gebaseerd. Controleer deze gegevens goed! Kloppen ze niet (meer)? Neem dan contact op met uw HR-afdeling of met ons. Let er wel op dat wij gegevens hebben gebruikt die op 1 januari 2019 bij ons bekend waren.

Uw partner

Hier staat de naam van uw partner. Bent u gescheiden na 1 januari 2019, dan staat uw ex-partner hier nog vermeld. Bent u gehuwd of gaan samenwonen na 1 januari 2019, dan staat uw partner hier nog niet vermeld.

Bij een samenlevingsovereenkomst is het belangrijk dat u uw partner aanmeldt bij HR KLM. Zodra KLM uw samenlevingsverband erkent, meldt KLM uw partner aan bij het pensioenfonds.

Uw pensioengegevens

Wilt u meer weten over de opbouw van uw pensioen of over de pensioenregeling? Bekijk dan het Pensioen 1-2-3.

Dit jaar staat voor het eerst vermeld wat uw werkgever en uzelf dit jaar hebben betaald aan pensioenpremie. Zo krijgt u meer inzicht in de kosten. De premie is afhankelijk van uw salaris en uw werktijdpercentage. De premie voor eventuele vrijwillige aanvullende dekkingen wordt niet getoond.

Bent u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt, dan ziet u alleen de premie voor uw arbeidsgeschikte gedeelte. Er wordt geen premie in rekening gebracht voor het arbeidsongeschikte gedeelte.

Waarom zie ik een recente wijziging niet op het UPO staan?

Het UPO geeft de stand weer per 1 januari 2019. Wijzigingen na deze datum, zoals een salarisverhoging, ziet u niet terug op het UPO. Op de pensioenplanner onder MijnKLMpensioen ziet u wel de meest actuele gegevens die bij ons bekend zijn.

Waarom wijkt mijn datum in dienst af van mijn datum start deelname/pensioenopbouw?

Onder oude reglementen (voor 1995) begonnen werknemers pas met 25 jaar met het opbouwen van pensioen. Als u voor 1995 en voor uw 25e in dienst bent getreden, dan zijn de datum in dienst en de datum start deelname/pensioenopbouw niet gelijk aan elkaar. U bent dan begonnen met pensioen opbouwen op de eerste dag van de maand na uw 25e verjaardag.

AOW

Naast uw pensioen ontvangt u een AOW-uitkering. De AOW is een basispensioen van de overheid. De AOW-leeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de AOW namens de overheid. Kijk voor meer informatie over bedragen en uw AOW-gerechtigde leeftijd op svb.nl/aow. De AOW is geen onderdeel van het UPO, maar uiteraard een belangrijk onderdeel van uw inkomen later.

 

Ik bouw pensioen op in de basispensioenregeling.

(UPO Actieve en arbeidsongeschikte deelnemers)

Welk pensioen hebt u opgebouwd?

Dit is het bedrag aan jaarlijks bruto pensioen dat u per 1 januari 2019 hebt opgebouwd. Stel dat uw dienstverband was beëindigd op 1 januari 2019, dan is dit de uitkering die u kunt verwachten als u met pensioen gaat. Blijft u werken in uw huidige dienstverband, dan gaat de opbouw van uw pensioen in deze regeling gewoon door. Uw pensioen gaat in op de dag dat u de pensioenleeftijd bereikt.

De genoemde jaarbedragen zijn bruto en inclusief 8% vakantiegeld. U ontvangt de vakantie-uitkering jaarlijks in de maand mei. Voor een indicatie van uw bruto pensioen per maand, kunt u het bruto jaarbedrag delen door 12,96.

Ik heb toch ook pensioen opgebouwd met een pensioenleeftijd van 63/65/67 jaar? Waarom zie ik dat niet op het UPO?

Bent u al langer in dienst bij KLM? Dan hebt u pensioen opgebouwd met een pensioenleeftijd van 67 jaar, 65 jaar en mogelijk ook 63 jaar. Op het UPO hebben wij de verschillende pensioenpotjes omgerekend naar uw pensioenleeftijd. Hierbij is rekening gehouden met de huidige omrekenfactoren. Deze factoren wijzigen jaarlijks en kunnen bij de daadwerkelijke omzetting anders zijn.

Waar zie ik het extra pensioen door waardeoverdracht op mijn UPO?

Dit is niet apart vermeld op het UPO. Het extra pensioen uit waardeoverdracht is verwerkt in het opgebouwde pensioen. U kunt de gegevens van de waardeoverdracht(en) wel terug zien via MijnKLMPensioen.

Mijn collega en ik hebben hetzelfde salaris, waarom is mijn pensioen anders?

Het pensioen berekenen wij niet alleen aan de hand van uw salaris, maar ook aan de hand van uw leeftijd, diensttijd en het parttimepercentage. Al deze zaken kunnen op dit moment gelijk zijn, maar op een eerder moment kunnen deze wel afwijkend zijn geweest. Daarnaast kan een echtscheiding of een waardeoverdracht van een eerder opgebouwd pensioen (bij een andere pensioenuitvoerder) van invloed zijn.

Welk pensioen kunt u verwachten?

U kunt dit jaar op uw UPO weer zien wat uw bereikbaar pensioen is. Wij gaan er bij de berekening vanuit dat uw salaris, uw werktijdpercentage en het pensioenreglement niet wijzigen. Ook een andere wijziging in uw persoonlijke situatie, zoals een echtscheiding, kan de hoogte van het pensioen beïnvloeden.U ziet het bedrag aan jaarlijks bruto pensioen dat u kunt verwachten als u tot uw AOW leeftijd blijft werken bij deze werkgever.

Uw te bereiken pensioen vindt u ook terug op de pensioenplanner via MijnKLMPensioen of op mijnpensioenoverzicht.nl.

Er staat bovendien vermeld wat de belangrijkste wijzigingen zijn geweest in de pensioenregeling voor dit jaar. Zo kunt u de wijzigingen ten opzichte van het UPO van vorig jaar beter begrijpen.

Bent u ex-BWK-er?

Over uw pensioenopbouw zijn speciale afspraken gemaakt in het kader van het Protocol Overtolligheid Boordwerktuigkundigen. Deze afspraken zijn verwerkt in het UPO. Zijn er wijzigingen? Dan wordt u hier apart over geïnformeerd

Helaas hebt u geen toegang tot de pensioenplanner, omdat de speciale afspraken die voor u gelden niet in de pensioenplanner zijn verwerkt. Hebt u een vraag over uw persoonlijke pensioensituatie? Neem contact met ons op.

Krijg ik ook vakantiegeld bij mijn pensioen?

Ja, de jaarbedragen op het UPO zijn bruto en inclusief 8% vakantiegeld. U ontvangt de vakantie-uitkering over uw pensioen in de periode 1 mei tot en met 30 april jaarlijks in de maand mei. Voor een indicatie van uw bruto pensioen per maand, kunt u het bruto jaarbedrag delen door 12,96.

Wat krijgen uw (eventuele) partner en (eventuele) kinderen als u overlijdt?

Wilt u meer weten over wat er geregeld is voor uw partner en kinderen als u komt te overlijden? Lees dan de informatie daarover op deze website.

Als u niet meer in dienst bent bij KLM, kunt u geen (nieuwe) partner meer aanmelden bij het pensioenfonds. Staat op dit UPO geen partner vermeld en er is wel een pensioen voor een partner opgebouwd? Dan wordt dit op uw pensioendatum automatisch omgezet in extra ouderdomspensioen.

Wat krijgt u als u (volledig) arbeidsongeschikt wordt?

Lees hier meer over arbeidsongeschiktheid en uw pensioen.

Let op: een WAO- of WIA-uitkering verrekenen wij met uw pensioen

In het pensioenreglement is bepaald dat uw WAO- of WIA-uitkering mogelijk in mindering wordt gebracht op uw pensioen. Met een eventuele aftrek in verband met een WAO- of WIA-uitkering is in dit overzicht geen rekening gehouden. Meer informatie over uw WAO- of WIA-uitkering vindt u op uwv.nl.

Individuele pensioendatum

Is er voor u een individuele pensioendatum bepaald? Dan hebt u een andere pensioendatum dan in het reglement is bepaald. Tot deze datum wordt uw pensioenopbouw, als gevolg van arbeidsongeschiktheid, (gedeeltelijk) voortgezet. Ook krijgt u een arbeidsongeschiktheidspensioen uitgekeerd. Op de individuele pensioendatum eindigt de uitkering en gaat uw ouderdomspensioen in (ten minste voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent). Op uw ouderdomspensioen wordt uw WAO/WIA-uitkering in mindering gebracht. Dit gebeurt tot uw 65-ste. Daarna wordt de WAO/WIA-uitkering niet meer met uw pensioen verrekend.

De individuele pensioendatum is actuarieel bepaald bij overgang van voorgaande pensioenreglementen naar het huidige pensioenreglement. Het bepalen van deze datum is nodig om er voor te zorgen dat u onder het nieuwe reglement niet minder pensioen opbouwt dan onder voorgaande reglementen. Als er voor u onder een voorgaand reglement al een individuele pensioendatum berekend was, dan hebben wij deze voor u herberekend. Wij hebben daarbij rekening gehouden met de nieuwe pensioenregeling.

Let op! Bij volledige revalidatie vervalt de (individuele) pensioendatum en geldt de normpensioendatum van de basispensioenregeling.

Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen kan nog veranderen

Bijvoorbeeld door verhoging (indexatie) of verlaging (korten). Of uw pensioen wordt verhoogd of verlaagd heeft te maken met de financiële positie van het pensioenfonds. Als de financiële situatie gedurende langere tijd niet voldoet aan de eisen, wordt de kans op indexeren klein en wordt de kans op korten groter. Meer over indexatie en korten leest u hier.

Hoe blijf ik op de hoogte van de financiële positie van het pensioenfonds?

Op het UPO vindt u de hoogte van de beleidsdekkingsgraad en er staat eventueel vermeld dat er een herstelplan van toepassing is. Deze informatie is op basis van voorlopige cijfers. De cijfers worden pas later dit jaar definitief vastgesteld.

De financiële positie van het pensioenfonds heeft invloed op uw pensioen. Meld u aan voor de maandelijkse digitale nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft van al het nieuws rondom het pensioenfonds. We schrijven ook elk kwartaal een bericht over de financiële positie. De laatste berichten vindt u hier. Lees hier meer over de financiële positie van het pensioenfonds.

Meer informatie vindt u in het Pensioen 1-2-3: hoe zeker is uw pensioen?

Welke zaken hebben nog meer van invloed op mijn pensioen?

 • Nieuwe wet- en regelgeving
 • Wijzigingen in de pensioenregeling door KLM en werknemersorganisaties
 • Persoonlijke keuzes, zoals deeltijdwerken of eerder stoppen met werken. Persoonlijke keuzes kunt u doorrekenen in de pensioenplanner in MijnKLMPensioen.
 • Wijzigingen in omrekenfactoren.

Meer weten?

Wilt u meer inzicht in de keuzes die u hebt?

Wilt u weten welke keuzes u kunt maken voor uw pensioen? Kijk dan in het Pensioen 1-2-3 op de website onder het kopje ‘welke keuzes hebt u zelf in de basispensioenregeling’.

Persoonlijke pensioenplanner

Wilt u zelf bekijken wat de invloed is van bijvoorbeeld minder werken of eerder stoppen met werken? Ga dan naar MijnKLMPensioen en log in met uw DigiD. Op de pensioenplanner vindt u ook informatie over een eventuele waardeoverdracht, verevening en/of periodes van uitzending.

Let op: Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent, ex-BWK-er of gebruik maakt van deeltijdpensioen, kunt u helaas geen gebruikmaken van de pensioenplanner. Hebt u vragen over uw persoonlijke pensioensituatie? Neem dan contact op met de afdeling Pensioenservice.

Let op: life events beïnvloeden uw pensioen

Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen. Bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, een scheiding en overlijden. Wat de invloed daarvan is, ziet u terug op het pensioenoverzicht. Maar ook trouwen, samenwonen en veranderen van baan hebben gevolgen voor uw ouderdoms- of nabestaandenpensioen. Daarover leest u meer op de website.

Wat is een factor A?

De factor A, of pensioenaangroei, geeft de opbouw van uw pensioen in een kalenderjaar aan. Dit is exclusief de toename door indexering van eerder opgebouwde pensioenaanspraken.

Waar heb ik de factor A voor nodig?

De factor A kunt u nodig hebben bij de belastingaangifte die u doet over het belastingjaar 2019. Hebt u meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet u de factor A op deze pensioenoverzichten bij elkaar optellen. Wilt u een berekening maken van uw fiscale ruimte? Gebruik dan het Rekenprogramma Lijfrente van de Belastingdienst. Een onafhankelijk financieel adviseur kan u hierbij ook helpen.

 

Ik bouw pensioen op in de nettopensioenregeling.

(UPO Nettoregeling)

Welk pensioen kunt u verwachten?

Voor uw te bereiken pensioen gaat u naar de pensioenplanner via MijnKLMPensioen. Het pensioen dat u opbouwt in de basispensioenregeling is niet vermeld in dit UPO.

Beleggingswaarde op 1 januari 2019

Bij een premieovereenkomst wordt de premie onder aftrek van kosten en risicopremies (bijvoorbeeld de premie voor overlijdensrisico) belegd in fondsen. In die fondsen worden beleggingseenheden aangekocht. De waarde van een beleggingseenheid wordt bepaald door de koersontwikkeling van onderliggende beleggingsfondsen. Meer informatie over de waarde van de beleggingen vindt u op klmgrondfonds.nl.

Pensioenindicatie bij beëindiging deelname

Bij de pensioenindicatie is gerekend met een gemiddeld aankooptarief per 1 januari 2019 verhoogd met 10% kostenopslag. De tarieven kunnen in de loop van de tijd veranderen. Bij de daadwerkelijke aankoop van pensioen gaat de verzekeraar uit van de tarieven die op dat moment gelden.

Pensioen uit de basispensioenregeling en AOW

Het ouderdomspensioen uit de basispensioenregeling en de AOW zijn een belangrijk onderdeel van uw inkomen later. Het pensioen dat u opbouwt in de basispensioenregeling ziet u op een apart UPO. De hoogte van uw AOW-uitkering ziet u op mijnpensioenoverzicht.nl. U kunt uw totale pensioen bekijken in MijnKLMPensioen.

Krijg ik ook vakantiegeld bij mijn pensioen?

De jaarbedragen op het UPO van de netto pensioenregeling zijn netto en exclusief vakantiegeld. Voor een indicatie van uw netto pensioen per maand vanuit de netto pensioenregeling, kunt u het jaarbedrag delen door 12.

Wat krijgen uw (eventuele) partner en (eventuele) kinderen als u overlijdt?

Wilt u meer weten over wat er geregeld is voor uw partner en kinderen als u komt te overlijden? Lees dan de informatie daarover op deze website.

Wat krijgt u als u (volledig) arbeidsongeschiktheid wordt?

Bij arbeidsongeschiktheid kunt u blijven deelnemen aan de netto pensioenregeling. U moet dan wel zelfde premie blijven betalen. Ook de nabestaandendekking blijft ongewijzigd van kracht zolang u blijft deelnemen aan de netto pensioenregeling. De te betalen premies worden niet meer via KLM geïncasseerd maar verrekend met uw arbeidsongeschiktheidsuitkering van de basisregeling

Meer informatie en uitleg over arbeidsongeschiktheid kunt u lezen op klmgrondfonds.nl

Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast.

Hoeveel pensioen u krijgt vanaf uw pensioendatum, hangt namelijk vooral af van:

 • hoeveel pensioenpremie is betaald;
 • hoeveel kapitaal er is na het beleggen van de pensioenpremies;
 • hoeveel pensioen u met dat kapitaal kunt kopen.

Voor meer informatie zie het Pensioen 1-2-3.

Welke zaken hebben nog meer van invloed op mijn pensioen?

 • Nieuwe wet- en regelgeving
 • Wijzigingen in de pensioenregeling door KLM en werknemersorganisaties
 • Persoonlijke keuzes, zoals deeltijdwerken of eerder stoppen met werken. Persoonlijke keuzes kunt u doorrekenen in de pensioenplanner in MijnKLMPensioen.

Meer weten?

Wilt u meer inzicht in de keuzes die u hebt?

Wilt u weten welke keuzes u kunt maken voor uw pensioen? Kijk dan in het Pensioen 1-2-3 onder het kopje ‘welke keuzes hebt u zelf in de nettopensioenregeling?’.

Persoonlijke pensioenplanner

Wilt u zelf bekijken wat de huidige beleggingswaarde is, in welke fondsen u belegt en welke premies u betaalt? Ga dan naar de pensioenplanner in MijnKLMPensioen en log in met uw DigiD.

Als u vragen hebt over uw persoonlijke pensioensituatie, kunt u ook contact opnemen met de afdeling Pensioenservice.

Let op: Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent of gebruik maakt van deeltijdpensioen, kunt u helaas geen gebruikmaken van de pensioenplanner. Hebt u vragen over uw persoonlijke pensioensituatie? Neem dan contact op met de afdeling Pensioenservice.

Let op: life events beïnvloeden uw pensioen

Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen. Bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, een scheiding en overlijden. Wat de invloed daarvan is, ziet u terug op het pensioenoverzicht. Maar ook trouwen, samenwonen en veranderen van baan hebben gevolgen voor uw ouderdoms- of nabestaandenpensioen. Daarover leest u meer op de klmgrondfonds.nl.

Ik ontvang een pensioenuitkering (ouderdoms-, nabestaanden-, wezen- of arbeidsongeschiktheidspensioen).

(UPO Uitkeringsgerechtigden)

Welk pensioen ontvangt u?

Dit is het bedrag aan jaarlijks bruto pensioen dat u ontvangt. De genoemde jaarbedragen zijn bruto en inclusief 8% vakantiegeld. U ontvangt de vakantie-uitkering jaarlijks in de maand mei. Voor een indicatie van uw bruto pensioen per maand, kunt u het jaarbedrag delen door 12,96.

Prepensioen

Bij prepensioen staat het (deeltijd)pensioen vermeld dat u ontvangt tot de eerste dag van de maand waarin u 63 jaar wordt.

Overbruggingspensioen

Bij overbruggingspensioen staat het (deeltijd)pensioen vermeld, opgebouwd tot 1 januari 2006, dat u standaard ontvangt vanaf 63 jaar tot de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Het overbruggingspensioen is een tijdelijke uitkering die u ontvangt in verband met het ontbreken van de AOW. De AOW krijgt u vanaf de dag dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Ouderdomspensioen

Bij ouderdomspensioen staat het (deeltijd)pensioen vermeld dat u ontvangt vanaf uw pensioendatum zolang u in leven bent.

Aanvullend verzekerd ouderdomspensioen

Het aanvullend verzekerd (deeltijd)ouderdomspensioen wordt niet apart vermeld. Het is opgenomen in het totaalbedrag van het ouderdomspensioen. Dit zijn zowel in het verleden vrijwillig afgesloten verzekeringen tegen premiebetaling als afgesloten verzekeringen tegen koopsomstorting.

AOW-vergoeding

Als u voor KLM in het buitenland hebt gewoond en gewerkt is het mogelijk dat u hierdoor een lagere AOW ontvangt. In dat geval krijgt u van het pensioenfonds een AOW-vergoeding. Dit bedrag is opgenomen in het ouderdomspensioen als u van het pensioenfonds bevestiging hebt gekregen over de hoogte en datum van toekenning.

AOW

Als u voor KLM in het buitenland hebt gewoond en gewerkt is het mogelijk dat u hierdoor een lagere AOW ontvangt. In dat geval krijgt u van het pensioenfonds een AOW-vergoeding. Dit bedrag is opgenomen in het ouderdomspensioen als u van het pensioenfonds bevestiging hebt gekregen over de hoogte en datum van toekenning.

Verevend prepensioen

Bij verevend prepensioen staat het (deeltijd)pensioen vermeld dat u ontvangt tot de eerste dag van de maand waarin uw ex-partner 63 jaar wordt.

Verevend overbruggingspensioen

Bij verevend (deeltijd)overbruggingspensioen, opgebouwd tot 1 januari 2006, staat het bedrag vermeld dat u standaard ontvangt tot de eerste dag van de maand waarin uw ex-partner 65 jaar wordt.

Verevend ouderdomspensioen

Bij verevend (deeltijd)ouderdomspensioen staat het bedrag vermeld dat u ontvangt zolang uw ex-partner in leven is. Indien uw ex-partner heeft gekozen voor variatie in de hoogte van de pensioenuitkering kan er een verschil zijn tussen het verevend ouderdomspensioen vóór en ná de door uw ex-partner gekozen omslagdatum(s).

Verevend aanvullend verzekerd ouderdomspensioen

Het verevend aanvullend verzekerd (deeltijd)ouderdomspensioen wordt niet apart vermeld. Het is opgenomen in het totaalbedrag van het verevend ouderdomspensioen. Dit zijn zowel in het verleden vrijwillig afgesloten verzekeringen tegen premiebetaling als afgesloten verzekeringen tegen koopsomstorting.

Tijdelijk nabestaandenpensioen

Bij tijdelijk nabestaandenpensioen staat het pensioen vermeld dat u van ons ontvangt. Het tijdelijk nabestaandenpensioen wordt uitgekeerd tot de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt.

(Bijzonder) nabestaandenpensioen

Bij (bijzonder) nabestaandenpensioen staat het pensioen vermeld dat u van ons ontvangt zolang u in leven bent.

Aanvullend verzekerd (bijzonder) nabestaandenpensioen

Bij aanvullend verzekerd (bijzonder) nabestaandenpensioen staat het totaalbedrag vermeld van de aanvullende verzekeringen die uw (ex-)partner bij het pensioenfonds heeft ondergebracht. Dit zijn zowel in het verleden vrijwillig afgesloten verzekeringen tegen premiebetaling als afgesloten verzekeringen tegen koopsomstorting.

Als u en uw (ex-)partner voor KLM in het buitenland hebben gewoond is het mogelijk dat u hierdoor een lagere AOW ontvangt. Mogelijk krijgt u dan van het pensioenfonds een AOW-vergoeding. Dit bedrag is opgenomen in het (bijzonder) nabestaandenpensioen als u van het pensioenfonds bevestiging hebt gekregen over de hoogte en datum van toekenning.

Anw-hiaatpensioen

Bij Anw-hiaatpensioen staat het pensioen vermeld dat u van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM ontvangt. Het Anw-hiaatpensioen wordt uitgekeerd tot de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt als het Anw-hiaatpensioen is ingegaan voor 1 januari 2013. Is uw Anw-hiaatpensioen ingegaan na 1 januari 2013? Dan wordt het Anw-hiaatpensioen uitgekeerd tot uw AOW-ingangsdatum, uiterlijk tot 67 jaar. Is uw Anw-hiaatpensioen ingegaan na 1 januari 2017? Dan wordt het Anw-hiaatpensioen uitgekeerd tot uw AOW-ingangsdatum, uiterlijk 67 jaar en drie maanden. Is uw Anw-hiaatpensioen ingegaan na 1 april 2018? Dan wordt het Anw-hiaatpensioen uitgekeerd tot uw AOW-ingangsdatum, uiterlijk 68 jaar.

Wezenpensioen

Bij wezenpensioen staat het pensioen vermeld dat u van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM ontvangt. U ontvangt het wezenpensioen tot uw 18de jaar. Studeert u en hebt u recht op studiefinanciering, dan ontvangt u, afhankelijk van de pensioenregeling waaronder u valt, het wezenpensioen uiterlijk tot uw 25ste of 27ste jaar.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Bij arbeidsongeschiktheidspensioen staat het pensioen dat u ontvangt per 1 januari 2019.

De hoogte is afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheidspercentage op 1 januari 2019. Als u ongewijzigd arbeidsongeschikt blijft tot aan uw pensioendatum dan wijzigt dit bedrag niet. Ook uw pensioenopbouw wordt voortgezet. Hiervoor ontvangt u een apart pensioenoverzicht.

WAO-hiaatpensioen

Bent u volledig arbeidsongeschikt en bent u in het verleden verzekerd geweest voor het WAO-hiaat bij Centraal Beheer Achmea? Dan ontvangt u van het pensioenfonds een WAO-hiaatuitkering. Bent u niet volledig arbeidsongeschiktheid? Dan hebt u geen recht op deze uitkering.

Samenloop van WAO- of WIA-uitkering en uw pensioen

In het pensioenreglement is bepaald dat uw WAO- of WIA-uitkering mogelijk in mindering moet worden gebracht op uw pensioen. Dit vindt plaats tot de eerste dag van de maand waarin u de 65-jarige leeftijd bereikt. Met een eventuele aftrek in verband met een WAO- of WIA-uitkering is in dit overzicht geen rekening gehouden. Als u naast uw prepensioen een WAO- of WIA-uitkering ontvangt, wordt uw prepensioen lager dan in dit overzicht staat vermeld. Is uw WAO- of WIA-uitkering hoger dan uw prepensioen, dan ontvangt u geen pensioen van ons.

Wat krijgen uw (eventuele) partner en (eventuele) kinderen als u overlijdt?

Wilt u meer weten over wat er geregeld is voor uw partner en kinderen als u komt te overlijden? Lees dan de informatie daarover op deze website.

 

Mijn ex-partner heeft pensioen opgebouwd.

(UPO ex-partners)

Uw ex-partner

Hier staat de naam van uw ex-partner. Bent u hertrouwd of gaan samenwonen met een nieuwe partner? Deze gegevens worden niet vermeld op dit UPO.

Pensioendatum van uw ex-partner

Dit is de standaard pensioendatum van uw ex-partner. De echte pensioendatum hangt af van de keuzes die uw ex-partner maakt bij pensioneren.

Welk pensioen kunt u verwachten?

Dit is het bedrag aan jaarlijks pensioen dat u ontvangt vanaf de pensioenleeftijd van uw ex-partner die op het pensioenoverzicht staat. U ontvangt dit pensioen niet of niet meer indien u of uw ex-partner overlijdt.

Uw ex-partner kan langer doorwerken of eerder met pensioen gaan dan de standaard pensioenleeftijd. Indien uw ex-partner eerder met pensioen gaat, gaat uw deel van het pensioen ook eerder in en wordt uw uitkering lager. Indien uw ex-partner langer doorwerkt gaat uw deel van het pensioen later in en wordt uw uitkering hoger.

Ook kan uw ex-partner gedeeltelijk met pensioen gaan. Hij of zij ontvangt dan gedurende een bepaalde periode een gedeelte van het pensioen. Dit betekent dat uw uitkering dan ook voor een deel ingaat.

Wat krijgt u van ons als uw ex-partner overlijdt?

Bijzonder nabestaandenpensioen

Na uw echtscheiding, beëindiging van uw geregistreerd partnerschap of de beëindiging van uw samenlevingscontract hebt u een aanspraak op een bijzonder nabestaandenpensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM. Het bijzonder nabestaandenpensioen bedraagt het tot aan de scheidingsdatum opgebouwde nabestaandenpensioen minus het bijzonder nabestaandenpensioen dat eventueel al voor een andere ex-partner is gereserveerd. Het bijzonder nabestaandenpensioen gaat in op de dag volgend op die waarin de (gewezen) deelnemer overlijdt. Of op de eerste dag van de maand volgend op waarin de gepensioneerde deelnemer overlijdt. Dit pensioen wordt uitgekeerd tot en met de maand van uw overlijden.

Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen kan nog veranderen

Bijvoorbeeld door verhoging (indexatie) of verlaging (korten). Of uw pensioen wordt verhoogd of verlaagd heeft te maken met de financiële positie van het pensioenfonds. Als de financiële situatie gedurende langere tijd niet voldoet aan de eisen, wordt de kans op indexeren klein en wordt de kans op korten groter. Meer over indexeren en korten leest u hier.

Hoe blijf ik op de hoogte van de financiële positie van het pensioenfonds?

De financiële positie van het pensioenfonds heeft invloed op uw pensioen. Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft van al het nieuws rondom het pensioenfonds. We schrijven ook elk kwartaal een bericht over de financiële positie. De laatste berichten vindt u hier. Lees hier meer over de financiële positie van het pensioenfonds.

Meer informatie vindt u in het Pensioen 1-2-3: hoe zeker is uw pensioen?

Welke zaken hebben nog meer van invloed op mijn pensioen?

 • Nieuwe wet- en regelgeving
 • Wijzigingen in de pensioenregeling door KLM en werknemersorganisaties
 • Wijzigingen in omrekenfactoren.