Overige informatie

Wat moet ik verder over de netto pensioenregeling weten?

Pensioenwetgeving van toepassing

Op de netto pensioenregeling zijn de bepalingen van de Pensioenwet van toepassing. Dit betekent onder andere dat u het netto pensioenkapitaal niet kunt afkopen. Waardeoverdracht is alleen mogelijk als u het netto pensioenkapitaal overdraagt naar een andere pensioenuitvoerder die een netto pensioenregeling van uw nieuwe werkgever uitvoert.

Ook is de Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding van toepassing. Dit betekent bijvoorbeeld dat het netto pensioenkapitaal dat tijdens de huwelijksperiode of de periode van het geregistreerd partnerschap is opgebouwd, wordt verevend. Dit gebeurt alleen als één van de, of beide, (ex-)partners daarom verzoekt.

Arbeidsongeschiktheid

Wordt u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt tijdens uw deelname aan de netto pensioenregeling? Dan loopt uw deelname gewoon door. Zo blijft u ook verzekerd voor het netto nabestaandenpensioen en wezenpensioen als aanvulling op de verzekering uit de basispensioenregeling.

Tijdens de (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid vult het pensioenfonds uw invaliditeitspensioen van de basispensioenregeling (gedeeltelijk) aan met een bruto vergoeding. Deze bruto vergoeding is vergelijkbaar met de bruto vergoeding die u van KLM ontving toen u nog actief was. De bruto vergoeding tijdens arbeidsongeschiktheid is (na belastingheffing hierover) ook bedoeld om aan te wenden voor de netto pensioenregeling. Er geldt tijdens arbeidsongeschiktheid dus geen premievrijstelling zoals in de basispensioenregeling. Voor de berekening van uw premie wordt uitgegaan van uw pensioengrondslag en uw parttimepercentage voorafgaande aan uw arbeidsongeschiktheid.

De netto pensioenregeling voorziet niet in een netto invaliditeitspensioen. Voor de berekening van een invaliditeitspensioen geldt de maximale pensioengrondslag van € 107.593,- (niveau 2019) namelijk niet.

Non-activiteit en ouderschapsverlof

Tijdens een tijdvak van non-activiteit of ouderschapsverlof, vindt geen premie-inleg plaats voor de mate waarin non-activiteit of ouderschapsverlof wordt opgenomen. De dekking van het netto nabestaandenpensioen en wezenpensioen en de premiebetaling hiervoor wordt tijdens een tijdvak van non-activiteit of ouderschapsverlof wel voortgezet.

Ik woon in het buitenland

Als u in het buitenland woont, gelden voor u andere regels op het gebied van belastingwetgeving. Laat u zich hierover vooraf goed informeren.

Collectieve waardeoverdracht

Het bestuur kan vanaf 2018 besluiten de uitvoering van de netto pensioenregeling, inclusief de onderliggende beleggingen, over te dragen aan een verzekeraar naar keuze (collectieve waardeoverdracht). Dit kan gebeuren als de pensioenregeling te duur wordt, bijvoorbeeld als het aantal deelnemers en/of de uitvoeringskosten niet meer in verhouding staan tot de ingelegde premies. Door deelname aan deze netto pensioenregeling geeft u aan tegen deze (eventuele) waardeoverdracht geen bezwaar te hebben.

Geschillen en klachten

Geschillen en klachten over de uitvoering van de netto pensioenregeling worden afgehandeld overeenkomstig de geschillen- en klachtenregeling van uw pensioenfonds.

Fiscale maximering

Het netto pensioenkapitaal groeit door premie-inleg en beleggingsrendementen. Het fonds toetst of de netto pensioenen op grond van dit reglement binnen de vastgestelde fiscale grenzen blijven. Deze toets vindt plaats op de datum van beëindiging van uw deelnemerschap, bij waardeoverdracht, of pensionering. Zou er op deze momenten meer kapitaal aanwezig zijn dan benodigd is voor de fiscaal maximale netto pensioenen, dan wordt dit deel van het kapitaal niet aan de verzekeraar overdragen. Dit deel blijft dan binnen het pensioenfonds en wordt gebruikt ten gunste van alle (gewezen) deelnemers van de netto pensioenregeling en de nabestaande pensioengerechtigden in het bijzonder. De kans dat dit gebeurt is overigens heel klein. Bij de huidige lage rentestand kan dit alleen voorkomen als er langdurig zeer hoge rendementen (van bijvoorbeeld 20% of meer) zouden worden gehaald.

Ik heb nog een vraag, waar kan ik terecht?

Als u vragen hebt over uw pensioen kunt u terecht bij de afdeling Pensioenservice. U kunt ons bereiken via pensioenservice@klmgrondfonds.nl of 020 426 62 10. Wilt u meer weten over de bruto vergoeding? Neem dan contact op met KLM.