Organisatie

Bestuur

Het bestuur bestaat uit tien leden, van wie drie namens de werknemers, twee namens de pensioengerechtigden en vijf namens KLM. Het bestuur heeft een externe voorzitter benoemd. Deze voorzitter leidt de vergaderingen en bewaakt de zorgvuldigheid van de besluitvorming. Het bestuur benoemt een lid vanuit de groep deelnemers en pensioengerechtigden tot vicevoorzitter en een werkgeverslid tot vicevoorzitter. Volgens de vaste vergadercyclus vinden per jaar vijf bestuursvergaderingen plaats.

Commissies

Binnen het fonds bereidt een aantal commissies en werkgroepen de besluitvorming in de bestuursvergaderingen voor. Ook voor de uitvoering of uitwerking van besluiten kunnen commissies of werkgroepen worden ingesteld. 

Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan beoordeelt elk jaar het beleid van het bestuur en adviseert over de eigen inrichting, intern toezicht, communicatiebeleid, klachten- en geschillenregelingen en bezoldigingsregelingen voor het bestuur. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan leest u in het jaarverslag.