Een nieuwe lente

26 april 2018
Hans de Roos en Arend de Jong
Vicevoorzitters

De eerste drie maanden van het jaar zitten er alweer op, de lente is begonnen met een paar mooie warme dagen. Het eerste kwartaal is er weer veel werk verzet bij het pensioenfonds. We zetten de belangrijkste zaken op een rij.

Financiële positie

Januari was een mooie beleggingsmaand, februari en maart lieten een terugval zien. Aandelenbeurzen werden onrustiger, onder andere door de dreigende handelsoorlog tussen de VS en China. Ook zette de stijging van de rentestand (gunstig voor het pensioenfonds) niet echt door. Al met al steeg de beleidsdekkingsgraad wel iets, vooral door de positieve ontwikkelingen in eerdere maanden.

Nieuw herstelplan

De beleidsdekkingsgraad stijgt dus, maar is nog wel lager dan de vereiste dekkingsgraad. Het fonds heeft daarom begin april een nieuw herstelplan ingediend bij DNB. Volgens dat herstelplan zal het fonds in 2020 uit tekortsituatie zijn. Dat is sneller dan het herstelplan van vorig jaar liet zien. Zekerheid is er niet, nieuwe ontwikkelingen in de rente en op de financiële markten kunnen de uitkomsten beïnvloeden.

Aanscherping beleggingsbeleid

We zijn als bestuur steeds aan het bekijken wat de beste samenstelling is van de beleggingsportefeuille. De strategische verdeling tussen aandelen, vastrentende waarden en vastgoed veranderen we nu niet, wel kijken we naar de beste verdeling bínnen deze categorieën. Daarvoor voeren we zogenoemde diversificatiestudies uit. We hebben in maart ook criteria opgesteld voor actief of passief beleggen. Bij passief beleggen volg je een bepaalde index, bij actief beleggen wijk je juist af en probeer je zo betere resultaten te behalen. Daaraan zijn wel hogere kosten verbonden. Ons uitgangspunt: we beleggen passief, tenzij er overtuigende argumenten zijn voor actief beleggen. Verder willen we in ons beleggingsbeleid in 2018 meer invulling geven aan verantwoord beleggen, dus rekening houden met milieu en klimaat, sociale omstandigheden en goed bestuur (ESG).

Opvolging bevindingen DNB

In een eerdere blog kon u lezen over de uitkomsten van een onderzoek van DNB naar de pensioenuitvoering. Daar kwamen o.a. aanbevelingen uit om te zorgen voor een meer zakelijke relatie met de eigen uitvoeringsorganisatie (Blue Sky Group), afronding van de opzet van risicomanagement en een aanscherping van enkele bedrijfsprocessen. Volgens planning leverde het pensioenfonds begin april de eerste resultaten van het verbetertraject op aan DNB. Een volgende oplevering is eind juni; daarna beoordeelt DNB het geheel.

Versterking bestuur

Huub van den Dungen is per 8 maart 2018 aangetreden als bestuurslid, op een werknemerszetel. Huub is een ervaren bestuurder met expertise op het gebied van risicomanagement, pensioenregelingen en de financiering daarvan. Hij volgt Jan van den Brink op, die wij bedanken voor zijn jarenlange inzet voor het fonds. Ook heeft het bestuur sinds 1 februari een nieuwe onafhankelijke voorzitter: Paul Loven. Daarnaast werken we verder aan een toekomstbestendige bestuurlijke organisatie. Onder andere breiden we ons bestuur uit met een externe bestuurder, gespecialiseerd in vermogensbeheer. De werving voor die functie loopt nu. Verder kunnen we door een aangepaste taakverdeling tussen bestuur, commissies en de bestuursondersteuning beter focussen op strategische zaken.

Ten slotte bereidt het pensioenfonds de inrichting voor van een Raad van Toezicht, die per 1 januari 2019 verplicht is en die in de plaats komt van de huidige visitatiecommissie.

 

Hans de Roos en Arend de Jong

 

PS Wilt u meer weten over de financiële positie van het pensioenfonds? Kijk dan op deze speciale pagina op onze website. Daar vindt u ook het vernieuwde kwartaalbericht.

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Joop de Jong:

Klinkt goed, ga zo door. Ik hou jullie wel in de gaten. Succes.

Hans Kindl:

bedank voor de update/info! ik waardeer de moeite die daarvoor gedaan wordt.

rendement van -1% in elk geval beter dan de AEX (-2,77)
waarom actief beleggen duurder moet zijn begrijp ik niet; wel zijn er hogere risicos ermee verbonden.

Met vriendelijke groeten uit Wenen

Hans

Eddo Bläser:

@Hans & Arend
Duidelijk verhaal.
Dank!
Grt Eddo

Mark Arxhoek:

Wat leuk om een bericht te krijgen van Hans en Arend, 2 hoofden van de afdeling Netwerk, waar ik van 2003 tot 2007 gewerkt heb.
De hartelijke groeten uit de UK.

ton vd korput:

wat mij verbaast...
moeizame beleggingsresultaten enminder rente wordt om de haverklap genoemd.
dat de AOW/pensioendatum steeds weer opschuift wordt nauwelijks genoemd maar moet toch een enorme impact hebben op de betalinsverplichtingen. de hiaat-premie wordt WEL keurig verhoogd tenslotte !!!
waarom geen uitleg hoe het zit met dat voordeel.. en komt er nog een premieverlaging ?

Arend en Hans:

Beste Hans,

Het rendementsverschil van -1% versus -2,77% voor de AEX heeft meerdere verklaringen. De AEX is een graadmeter voor alleen de in Amsterdam genoteerde aandelen van grote bedrijven. Het pensioenfonds belegt wereldwijd in diverse categorieën: aandelen, vastrentende waarden (met name obligaties) en vastgoed. Het fonds spreidt de beleggingen zowel naar geografische regio’s en beleggingscategorieën maar ook bijvoorbeeld naar stijl. Een voorbeeld van een stijlverschil is actief versus passief. Actieve managers hebben als doelstelling de index te verslaan en risico's te beheersen en voor dat extra rendement moet betaald worden. De actieve manager moet namelijk meer resources (research, analisten, strategen en systemen) gebruiken om de index te kunnen verslaan dan de resources die nodig zijn voor het volgen van een index (passief management).

Arend en Hans:

Beste Ton,

Verhoging van de pensioenleeftijd heeft geen impact op de financiële positie van het fonds. Pensioenaanspraken die zijn opgebouwd vóór wijziging van de pensioenleeftijd blijven namelijk behouden en zijn gerelateerd aan de pensioendatum die gold in het jaar dat de pensioenopbouw plaatsvond. Het opschuiven van de pensioendatum leidt -onder verder gelijke omstandigheden- wél tot een lagere premie voor de opbouw van pensioen vanaf het moment dat de pensioenleeftijd wordt verhoogd. Wat er met die premieruimte gebeurt is onderwerp van gesprek tussen de CAO-overlegpartijen.

De premie voor het Anw-hiaatpensioen is de laatste jaren steeds aangepast met een gelijke stijging als het verzekerde bedrag. Vanaf 1 april 2018 is deze premie verhoogd, omdat de eindleeftijd van het Anw-hiaatpensioen nu is gekoppeld aan de verwachte AOW-leeftijd. Stijgt de AOW-leeftijd dan wordt er langer een Anw-hiaatpensioen uitgekeerd.