Belastingen

Op uw bruto pensioenuitkering worden een aantal wettelijke bijdragen op ingehouden. Denk hierbij aan loonheffing en premie zorgverzekeringswet.

Loonheffing

De belastingtarieven per 1 januari 2018
Per 1 januari 2018 zijn de belastingtarieven aangepast. De verandering in de belastingtarieven hebben invloed op de hoogte van uw netto pensioenuitkering. Kijk op de website van de Belastingdienst welke tarieven voor u gelden. Op basis van de nieuwe belastingtarieven berekenen wij de bedragen die we op uw bruto pensioenuitkering inhouden. Welke bedragen wij precies inhouden kunt u lezen op uw pensioenspecificatie. 

Aangifte doen over het jaar 2017
Hebt u naast uw pensioen van Algemeen Pensioenfonds KLM nog een ander inkomen? En is daardoor uw totale inkomen in 2017 meer dan € 19.982,- bruto? Houdt u er dan rekening mee dat u mogelijk bij uw aangifte over 2017 belasting moet bijbetalen. Of dat u minder belasting terugkrijgt dan u verwacht. Dit komt doordat u dan mogelijk in een hoger belastingtarief valt. U vindt hierover informatie op de website van de Belastingdienst.

Ontvangt u ook AOW?
Ontvangt u ook AOW van de overheid? Houdt u er dan rekening mee dat de AOW-bedragen elk jaar veranderen. Hoeveel AOW u ontvangt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vindt u de AOW-bedragen van 2018.

Ontvangt u nog géén AOW?
De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog en is 66 jaar in 2018. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. Op svb.nl kunt u berekenen wat uw AOW-leeftijd is.

Ontvangt u naast uw pensioen ook een WAO/WIA-uitkering?
Het UWV past deze uitkering jaarlijks aan. Kijk op de website van het UWV voor de WAO-WIA bedragen van 2018.

Premie zorgverzekeringswet

Welk bedrag betaalt u voor uw ziektekostenverzekering?
De kosten voor uw ziektekostenverzekering bestaan uit 2 delen.

  • U betaalt rechtstreeks een vast bedrag aan premie aan uw zorgverzekeraar.
  • U betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage (bijdrage Zvw). Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw bijdrage is. Wij houden dit bedrag in op uw pensioenuitkering.

Het maximale inkomen waarover u de bijdrage Zvw betaalt, bedraagt € 54.614,- per jaar. Ontvangt u meerdere pensioenen of uitkeringen waardoor het totale inkomen boven het maximum inkomen uitkomt? Dan wordt er te veel bijdrage Zvw ingehouden. U krijgt het bedrag dat te veel is ingehouden later via uw aangifte terug van de Belastingdienst.

De bijdrage Zvw die u moet betalen is met 0,25% verhoogd

  • Als u de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt, betaalt u 5,65% premie over uw pensioenuitkering (dit was in 2017: 5,4%).
  • Ontvangt u AOW, dan betaalt u 5,65% premie over zowel uw AOW-uitkering als over u pensioenuitkering (dit was in 2017: 5,4%).

Andere inhoudingen

Contributie Vereniging Gepensioneerden KLM
Als u lid wordt van de Vereniging Gepensioneerden KLM kunt u een machtiging verlenen om de verschuldigde contributie maandelijks op het pensioen te laten inhouden.

Premie Anw-hiaatverzekering
Als u deelneemt aan de collectieve Anw-hiaatverzekering, wordt de verschuldigde premie op uw salaris ingehouden. Na uw pensioen houden we de premie op uw pensioen in.

Overige inhoudingen
Andere inhoudingen, zoals de contributie personeelsverenigingen KLM of vakbondscontributie, kunnen niet op het pensioen worden ingehouden. Deze moet u na de pensioendatum zelf betalen.

Bekijk voorafgaand aan uw pensioen welke contributies u na uw pensioendatum zelf moet gaan betalen en regel dit met de betreffende partij.